Voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského

1.10.2019 vo vstupnej hale CH-1 v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Kantidáti

AS_UK_Faltan_kandidatura.pdf

AS_UK_Fejes_kandidatura.pdf

AS_UK_Kondekova_kandidatura.pdf

AS_UK_Neogrady kandidatura.pdf

AS_UK_Putala kandidatura.pdf

**************

Vážení členovia AO PriF UK,

v súlade s uznesením AS UK č. 73/2019 zo 15.5.2019 vyhlasuje PAS  PriF UK

všeobecné voľby do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2023.

Podrobnosti o spôsobe konania volieb a navrhovaní kandidátov sú uvedené nižšie (alebo v priloženom dokumente).

Povzbudzujem všetkých členov Akademickej obce aby využili svoje právo navrhovať kandidátov, kandidovať a predovšetkým voliť svojich zástupcov do AS UK.

Samotná voľba sa bude konať v utorok, 1.10.2019 vo vstupnej hale CH-1 v čase od 9.00 do 14.00 hod.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok v súvislosti s konaním volieb sa môžete obrátiť na predsedníčku Volebnej a mandátovej komisie, Mgr. Blanku Lehotskú, PhD.

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc., predseda AS PriF UK

******************************

Vážení členovia akademickej obce Prírodovedeckej fakulty UK,

Predsedníctvo AS PriF UK podľa čl. 12 „Zásad volieb do Akademického senátu UK v súlade s uznesením č. 73/2019 Akademického senátu UK zo dňa 15. 5. 2019“ vyhlasuje všeobecné voľby do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2023.

Voľby členov Akademického senátu UK za Prírodovedeckú fakultu UK sa uskutočnia

dňa 1. 10. 2019 vo vstupnej hale CH-1 v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Právo navrhovať kandidáta na člena Akademického senátu UK (ďalej aj „AS UK“) za zamestnaneckú časť akademickej obce Prírodovedeckej fakulty UK (ďalej aj “ZČ AO PriF UK“) má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti AO PriF UK, a to z členov zamestnaneckej časti AO PriF UK (Za člena AS UK nemôžu byť nevrhnutí dekan a prodekani, pripomínam však, že vedúci katedier do AS UK kandidovať môžu). Do zamestnaneckej časti AS UK sú za PriF UK volení traja zamestnanci, pričom členmi Akademickej obce PriF UK sa rozumejú vysokoškolskí učitelia a/alebo výskumní pracovníci, zamestnaní na ustanovený pracovný čas (t. j. 100 % úväzok).

Právo navrhovať kandidáta na člena Akademického senátu UK za študentskú časť akademickej obce Prírodovedeckej fakulty UK (ďalej aj „ŠČ AO PriF UK“) má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti AO PriF UK, a to z členov študentskej časti AO PriF UK. Do študentskej časti AS UK sú za PriF UK volení dvaja študenti denného alebo externého štúdia na PriF UK.

Člen AO PriF UK môže za kandidáta navrhnúť aj samého seba.

Platný hlas vo voľbách majú iba členovia AO PriF UK.

Návrhy na kandidátov do AS UK v listinnej podobe odovzdávajte na adresu predsedníčky Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK do podateľne a takisto v elektronickej podobe na adresy prif.pasuniba.sk a blanka.lehotskauniba.sk v termíne do 23. 9. 2019 do 12.00 hod. Návrhy na kandidátov preverí Volebná a mandátová komisia AS PriF UK a budú zverejnené najneskôr 24. 9. 2019 na webovom sídle: https://fns.uniba.sk/senat/

Adresa predsedníčky Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK:
Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
Katedra krajinnej ekológie,
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:

  • a) meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
  • b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
  • c) meno a priezvisko kandidáta,
  • d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do Akademického senátu UK.
  • e) predstavenie kandidáta  v rozsahu maximálne 1 strany.


Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta sú:

  • a) označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom kandidát pôsobí,
  • b) u navrhovateľa alebo navrhovateľov označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom navrhovateľ pôsobí,
  • c) e-mailová adresa kandidáta,
  • d) e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov.


V Bratislave, 4. 9. 2019    

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
Predseda AS PriF UK