Uznesenie k návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

Spoločné uznesenie Vedenia a Akademického senátu

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Vedenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Akademický senát Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyjadruje kategorický nesúhlas s ustanoveniami návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré do okruhu poskytovateľov kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov popri vysokých školách začleňujú aj organizácie zriadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, napr. Metodicko-pedagogické centrum.  Konštatujeme, že kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium) doposiaľ poskytovali výlučne vysoké školy v študijných programoch, na ktoré získali akreditáciu, čím bola garantovaná kvalita nadobudnutej odbornej spôsobilosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Vedenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Akademický senát Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave navrhuje vedeniu Univerzity Komenského v Bratislave, aby oslovili poslancov Národnej rady SR s požiadavkou na zachovanie súčasného stavu, t. j. aby kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium) naďalej poskytovali výlučne vysoké školy.

Prerokované v Akademickom senáte PriF UK dňa 15.02.2019

Prerokované vo Vedení PriF UK dňa 19.02.2019