Študentská vedecká konferencia 2017

Ocenení účastníci

Na ŠVK PriF UK 2017 bolo odovzdaných celkom 10 diplomov a 10 balíkov rôznych cien.

Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra

Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách získali:

· Ondrej MIKLÁŠ „Koncepčné hydrogeologické hodnotenie lokalít pre vybudovanie hlbinného úložiska rádioaktívneho odpadu v ČR.“ (Masarykova unierzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd)

· Kateřina FIALOVÁ „Syntéza diglykolamidových extrahentů zakotvených na polymerní matrici.“ (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra jaderné chemie)

· Andrea HAMÁROVÁ „An effect of cations on sorption of 99mTcO4- at potentially using Sn-Hydroxyapatite in nuclear medicine.“ (Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Deúartment of Nuclear Chemistry)

Diplom dekana PriF UK

za najlepší príspevok a prednášku dostali:

· v biologickej sekcii: Martina MOROVÁ „Neurobehaviorálny vývin potkana laboratórneho po pre- a perinatálnom vystavení zmesi endokrinných disruptorov.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie)

· v didaktickej sekcii: Róbert SZABÓ „Strengthening of The Motivation of High School Students by A Laboratory Experiment in Virology.“ (Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Didactics in Sciences, Psychology and Pedagogy)

· v environmentálnej sekcii: Eva DUBORSKÁ „Frakcionácia jódu vo vybraných pôdach Slovenska využitím metódy sekvenčnej extrakcie.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov)

· v geografickej sekcii: Peter PIESECKÝ „Hodnotenie územia pre vynútené pristátie vetroňa zo záznamov DPZ.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme)

· v geologickej sekcii: Peter KISS „Morfologické zmeny počas ontogenetického vývinu druhu Velapertina indigena (Foraminifera) z Transylvánskej panvy (Rumunsko).“ (Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie)

· v chemickej sekcii: Radka GOREJOVÁ „Spekané železné biodegradovateľné materiály upravené polymérnym povlakom.“ (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej chémie)

· za najlepší poster: Mária KONDEKOVÁ „Výskyt daktyloskopických minúcií v oblasti hypotenaru mužov v slovenskej populácii.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie)

Zborník ŠVK

Zborník ŠVK PriF UK 2017 si môžete stiahnuť na   

https://fns.uniba.sk/studium/svk/zborniky-svk/

ŠVK PriF UK 2018

ŠVK PriF UK 2018 sa konala 25. 4. 2018.

Predseda ŠVK

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
Associate Professor
Department of Inorganic Chemistry
Faculty of Natural Sciences
Comenius University in Bratislava

Fotografia

 

Program ŠVK 2017

Deň konania konferencie: streda 26. apríla 2017

7:30-9:00
 

Registrácia účastníkov
Vestibul CH1

9:00
 

Slávnostné otvorenie konferencie
Aula CH1-1

9:15-10:00
 

 
 

Plenárna prednáška
Aula CH1-1

Robiť vedu je úžasné
Prof. Vladimír Kováč, Katedra ekológie

10:15-12:45
 
 
 
 
 
 

Prezentácie príspevkov v sekciách
Biologická sekcia: B1-305, B1-307, B1-320, B2-304
Environmentálna sekcia: B2-404
Chemická sekcia: CH1-2, CH1-3
Geografická sekcia: B2-446
Geologická sekcia: G-245
Didaktická sekcia: CH2-118

13:00-14:00Posterová sekcia

14:00-15:15
 
 
 
 
 
 

Prezentácie príspevkov v sekciách
Biologická sekcia: B1-305, B1-307, B1-320, B2-304
Environmentálna sekcia: B2-404
Chemická sekcia: CH1-2, CH1-3
Geografická sekcia: B2-446
Geologická sekcia: G-245
Didaktická sekcia: CH2-118

15:30-18.00  
 

Spoločenský večer
vestibul B1

Na stiahnutie vo formáte PDF tu