ŠVK 2017 - Biologická sekcia

Miestnosť B2-304

Predsedajúci:  
 

doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.
Mgr. Renáta Švubová, PhD.

10:15–10:30

Veronika Rusinová, Boris Bokor, Marek Vaculík: Ako kremík (Si) ovplyvňuje deficienciu zinku (Zn) v rastlinách pšenice letnej (Triticum aestivum L.)?
10:30-10:45Silvia Pečková, Marek Vaculík: Interakcia antimónu a kremíka pri slnečnici ročnej (Helianthus annuus, L.)
10:45-11:00Zuzana Volajová, Renáta Švubová: Porovnanie aktivity vybraných antioxidačných enzýmov v jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlinách ošetrených kremíkom
11:00-11:15

Eva Labancová, Karin Kollárová, Zuzana Vatehová, Desana Lišková: Vplyv kremíka v rôznych koncentráciách na rast kalusov topoľa kultivovaných s prídavkom kadmia

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45Matej Holek, Renáta Švubová: Haustorial compounds visualisation in European dodder (Cuscuta europaea L.)
11:45-12:00Samuel Haluška, Viktor Demko: Identifikácia rastlinných homológov myotubularínov a ich funkčná analýza v machu Physcomitrella patens
12:00-12:15Michaela Martinčová, Peter Kaštier, Alžbeta Blehová: Komparatívne štúdie semien vybraných druhov parazitických rastlín rodu Cuscuta
12:15-12:30

Ján Kováč, Qi Tao: Úloha apoplazmického transportu Cd v koreňoch hyperakumulátora Sedum alfredii

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

Miestnosť B1-307

Predsedajúci:  
 
 
 

RNDr. Regina Sepšiová, PhD.
Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.
doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
Mgr. Peter Mikulíček, PhD.

10:15-10:30

Miroslava Kolková, Katarína Juríková, Ľubomír Tomáška: A new putative de novo gene found in Saccharomyces cerevisiae

10:30-10:45

Marek Puškár, Ivana Ďurovcová, Andrea Ševčovičová, Rui Oliveira: Effect of bisphenol A on intracellular oxidation and cell cycle progression in Schizosaccharomyces pombe cells

10:45-11:00

Ivana Útla, Jana Feruszová, Stanislav Kyzek, Eliška Gálová: Interakcie bioaktívnych látok a ich vplyv na DNA eukaryotických buniek

11:00-11:15

Michaela Martinkovičová, Radoslav Beňuš, Mária Kondeková: Analýza daktyloskopických minúcií v oblasti tenaru/I. interdigitálneho priestoru dlane slovenských mužov

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45

Miroslava Ďuríčková, Mária Fuchsová, Silvia Bodoriková, Eva Neščáková, Dominika Phamová, Petra Švábová, Tomáš Zeman: Analýza zdravotného stavu nôh detí mladšieho školského veku z bratislavských škôl

11:45-12:00

Dominika Phamová, Petra Švábová, Silvia Bodoriková, Miroslava Ďuríčková, Mária Fuchsová, Eva Neščáková, Tomáš Zeman: Odhad telesnej výšky z parametrov odtlačkov stupají u nedospelých jedincov v slovenskej populácii

12:00-12:15

Maroš Kubala: Vplyv predátorov na reprodukčné parametre býčka rúrkonosého Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837)

12:15-12:30

Katarína Jakubčinová, Kristína Hôrková, Barbora Števove, Kristína Švolíková: Vyhodnotenie rizika biologickej invázie štyroch druhov rýb využitím nástroja AS-ISK

12:30-12:45

Amin Faraji, Laura Morales Luna Hadryś, Juraj Trečer: Vplyv zloženia potravy na odolnosť voči vysušeniu na príklade slizniaka Arion vulgaris

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00-14:15

Ján Kočišek: Vplyv pastvy na rad Lepidoptera na vybraných lokalitách v okolí Bratislavy

14:15-14:30

Adrián Purkart, Milada Holecová, Mária Klesniaková, Alena Pavlíková: Štruktúra spoločenstiev mravcov (Hymenoptera, Formicidae) v Prírodnej rezervácii Šúr

14:30-14:45

Ľubomír Rajter, Peter Vďačný: Pohľad na evolučné vzťahy hlavných línií triedy Litostomatea vo svetle génu kódujúceho alfa-tubulín

Miestnosť B1-320

Predsedajúci: 

doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.

10:15-10:30

Kristína Sláviková, Ľuboš Molčan, Peter Štefánik: Vplyv podávania melatonínu na génovú expresiu niektorých génov podieľajúcich sa na neuronálnej inhibícii v mozgu spontánne hypertenzných potkanov

10:30-10:45

Dominika Lukáčová, Iveta Herichová: Vplyv potravovej odmeny na expresiu hodinových a hodinami kontrolovaných génov vo frontálnom kortexe, nucleus arcuatus a pečeni potkana

10:45-11:00

Iveta Mináriková, Luboš Molčan: Vplyv soli na zmenu expresie kinázy myozínového ľahkého reťazca u normotenzných potkanov

11:00-11:15

Lucia Lapínová, Eliyahu Dremencov, Ľubica Lacinová: Odlišný vplyv antagonistu delta opioidných receptorov naltrindolu na iónové prúdy v hipokampálnych pyramidálnych neurónoch a NG108-15 bunkách

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45

Hana Šutovská, Ľuboš Molčan: Porovnanie cirkadiánneho rytmu kardiovaskulárnych parametrov a pohybovej aktivity normotenzných a hypertenzných potkanov

11:45-12:00

Nikoleta Hodoňová, Michal Zeman, Monika Okuliarová: Zmeny v reaktivite cirkulujúcich granulocytov vo vzťahu k dennej variabilite a hypertenzii

12:00-12:15

Valentína Sophia Krajčírovičová, Monika Okuliarová, Ľuboš Molčan, Michal Zeman: Vplyv expozície tlmenému svetlu v noci na reguláciu metabolizmu glukózy u normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov

12:15-12:30

Jan Roška, Karin Barková, Katarína Stebelová: Vplyv svetelnej kontaminácie počas noci na hladiny melatonínu, kvalitu spánku a ospalosť u mladých zdravých jedincov

12:30-12:45

Kristína Voglová, Jana Bezáková, Marián Vicián, Richard Reis, Michal Zeman, Iveta Herichová: Medzi pohlavné rozdiely v expresii miR-21-5p, miR-21-3p a miR-16-5p v kolorektálnom karcinóme človeka

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00-14:15

Martina Morová, Lucia Olexová, Lucia Kršková: Neurobehaviorálny vývin potkana laboratórneho po pre- a perinatálnom vystavení zmesi endokrinných disruptorov

14:15-14:30

Zuzana Skalná, Tomáš Senko, Lucia Kršková: Vplyv prenatálneho vystavenia testosterónu a jeho postnatálnej hladiny na počet sexuálnych partneriek u mužov-športovcov

14:30-14:45

Jana Horváthová, Roman Moravčík, Michal Zeman: Účinok vybraných látok na proliferáciu a migráciu endotelových buniek

14:45-15:00

Justína Polomová, Eva Pavuková, Kristína Lukáčová, Katharina Riebel, Ľubica Niederová: Preferencia piesní u samíc zebričky červenozobej (Taeniopygia guttata) a aktivácia sluchových oblastí mozgu

15:00-15:15

Magdaléna Hadová, Tomáš Senko, Lucia Kršková: Využitie dotazníkov personality hominoidov pri hodnotení osobnosti šimpanzov učenlivých (Pan troglodytes) žijúcich v podmienkach ZOO Bratislava

Miestnosť B1-305

Predsedajúci:  
 
 
 

doc. RNDr. František Golais, CSc.
doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.
doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
Mgr. Andrej Ficek, PhD.

10.15 – 10.30

Tináková Lucia: Baktericídny a proliferačný účinok materského mlieka na vybrané patogény

10.30 – 10.45

Straka Marek, Lósková Zuzana, Koreňová Janka, Ženišová Katarína, Pangallo Domenico, Kuchta Tomáš: Charakterizácia kyslomliečnych baktérií izolovaných z bryndze

10.45 – 11.00

Tkáčová Adela, Oriešková Mária, Bukovská Gabriela: Identifikácia a štúdium receptorov špecifických pre adsorbciu fága BFK20 na bunky hostiteľa Brevibacterium flavum CCM 251

11.00 – 11.15

Aneta Lichvariková, Veronika Belanová, Michaela Hyblová, Tomáš Kuchta, Hana Drahovská: Celogenómové sekvenovanie kyslomliečnych baktérii používaných ako štartovacie kultúry v mliekarenskom priemysle

11.15 – 11.30

Prestávka

11.30 – 11.45

Linda Francistiová, Monika Žilková: Úloha mikroglie v imunoterapii Alzheimerovej choroby

11.45 – 12.00

Ondrej Pös, Ján Breza, Oľga Križanová, Ľudevít Kádaši, Andrea Šoltýsová: Analýza expresného profilu miRNA v svetlobunkovom karcinóme obličky

12.00 – 12.15

Zuzana Kubiritová, Ján Radvánszky: Štúdium praktických možností využitia genomických analýz v komplexnej starostlivosti o pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi

12.15 – 12.30

Barbora Kvokačková, Martina Poturnajová, Miroslava Matúšková, Erika Ďuriníková: The Influence of Mesenchymal Stromal Cells on Tumor Cells Derived from Colorectal Adenocarcinoma

12.30 – 12.45

Kristína Vičíková, Eva Petrovčíková, Peter Maňka, Hannes Stockinger, Vladimír Leksa: Elevated serum soluble CD222 in cancer

13.00 – 14.00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14.00 – 14.15

Marián Madurkay, Veronika Belanová, Michaela Hýblová, Zuzana Ferencová, Monika Kramoríšová, Hana Drahovská: Identifikácia a typizácia baktérií rodu Cronobacter z klinických vzoriek

14.15 – 14.30

Andrej Minich, Mária Mikulášová: Porovnanie metód pre detekciu tvorby biofilmu a jeho inhibície u Staphylococcus epidermidis

14.30 – 14.45

Romana Valenčíková, Naďa Labajová, Eva Krascsenitsová, Imrich Barák: Ako Clostrídie nájdu svoj stred – nový mechanizmus Min systému?