ŠVK 2017 - Geologická sekcia

Miestnosť G-245

Predsedajúci:  
 
 
 

prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.
RNDr Tatiana Durmeková, PhD.
Mgr. David Kušnirák, PhD.

10:15-10:30

Peter Kiss, Andrej Ruman, Natália Hudáčková, Zuzana Heřmanová: Morfologické zmeny počas ontogenetického vývinu druhu Velapertina indigena (Foraminifera) z Transylvánskej panvy (Rumunsko)

10:30-10:45

Vlasta Petrovič: Kraniálna anatómia juvenilného jedinca hyeny jaskynnej (Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823)) z Jasovskej jaskyne (východné Slovensko)

10:45-11:00

Tamás Csibri: The paleoenvironment and depositional mechanism of the lower/middle Miocene conglomerates of the Cífer -2 well (Danube Basin, Blatné Depression)

11:00-11:15

Ondrej Mikláš: Koncepčné hydrogeologické hodnotenie lokalít pre vybudovanie hlbinného úložiska radioaktívneho odpadu v ČR

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45

Ondřej Kovanda: Mathematical modelling of heat production in deep geological repository of high–level nuclear waste

11:45-12:00

Magdaléna Dziaková, Renáta Adamcová: Sací tlak vybraných bentonitov meraný psychrometrickým prístrojom WP4C

12:00-12:15

Petra Dikejová, Tatiana Durmeková, Lucia Kurtiniaková, Patrícia Navrátilová: Vzťah medzi pevnosťou v jednoosovom tlaku a indexom pevnosti pri bodovom zaťažení

12:15-12:30

Peter Varga, Peter Blišťan, Jaroslav Lexa, Peter Uhlík, Zlatomir Saravolac: Predbežné výsledky 3D modelovania ložiska perlitu Jastrabá v Kremnických vrchoch

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00-14:15

Matúš Račko, Daniel Ozdín: Rozšírenie taxónov z čeľade vstavačovité (Orchidaceae) na haldách hydrotermálnych mineralizácií na Slovensku

14:15-14:30

Michaela Gajdošová: Nové akcesorické minerály na ložisku Evate v Mozambiku

14:30-14:45

Nina Juranová: Charakteristika granodioritu severního výběžku třebíčského plutonu