ŠVK 2019 - Posterová sekcia

  Chemická sekcia

 1. Filip Bulko, Ivana Némethová, Martin Putala: Optimalizácia katalyzátora deracemizačnej Suzukiho reakcie binaftalénového substrátu
 2. Cátia Damião, Ana Nunes, Michael Gargulak, Dagmar Uhlirova, Michael Docekalova, Martina Stankova, Rene Kizek: Biophysical characterization of sarcosine oxidase
 3. Viera Dujnič, Filip Pánčik, Vladimír Pätoprstý, Emil Kolek: Identifikácia vonných a chuťových látok v kvetoch rastliny Siraitia grosvenori pomocou metód SPME/GC-MS
 4. Viera Dujnič, Filip Pančík, Alžbeta Čížová, Jana Valariková, Slavomír Bystrický, Peter Baráth, Silvia Vlčková: Štruktúrna analýza O-špecificky viazaných sacharidov z baktérie Vibrio cholerae O139
 5. Lucia Feriancová, Martin Putala: Influence of electron-withdrawing groups on molecular properties of potential n-type semiconducting acenes
 6. Paulína Galbavá, Ľudmila Gabrišová, Oliver Macho, Jaroslav Blaško: Analýza metylesterov mastných kyselín v nafte metódou GC-MS/MS
 7. Andrea Hamárová, Oľga Rosskopfová, Sabína Zvachová: Charakterizácia adsorpčných materiálov EDTA-GLA-Chitosan využiteľných pri odstraňovaní rádionuklidov z vodných roztokov
 8. Andrea Hamárová, Oľga Rosskopfová: Príprava sieťovaného EDTA-GLA-Chitosanu a štúdium vplyvu doby kontaktu 99mTcO4 aniónov na tento materiál
 9. Agnes Horváthová, Barbora Stratilová, Eva Stratilová: Lokalizácia inkorporácie oligogalakturónových kyselín v podzemnej časti rastliny Tropaeolum majus
 10. Agnes Horváthová, Barbora Stratilová, Vladimír Farkaš, Eva Stratilová: Testovanie inhibičného účinku komerčných antifungálnych látok na enzým xyloglukánendotransglykozyláza (XET)
 11. Ľuboš Hudák, Katarína Bilková: Metabolizmus lipidov trypanozomatíd
 12. Jana Jakubčinová, Marek Baráth: Fosforylácia vybraných 2-tiofuranóz
 13. Jana Jakubčinová, Marek Baráth: O-sulphation of different substituted 2-thiofructofuranoses
 14. Marek Jantoš, Paulína Galbavá, Jaroslav Blaško: Anaylýza prírodných voskov plynovou chromatografiou
 15. Jakub Joniak, Marek Cigáň, Katarína Gáplovská, Henrieta Stankovičová: 3-dimetylaminokumaríny – fluorescenčné próby na monitorovanie kyslého pH v bunkách
 16. Paulína Káňovičová, Dominika Kubalová, Andrea Moravčíková, Mária Balážová: In vitro aktivita fosfolipázy C špecifickej pre fosfatidylglycerol
 17. Silvia Kozáková, Ivan Černušák, Laurent Cantrel: Spektroskopické vlastnosti dvojatómových molekúl CsCd a CdI
 18. Romana Köszagová, Jozef Nahálka: Recyklácia aktívnych inklúznych teliesok: centrifugácia verzus magnetická modifikácia
 19. Dominika Krištofíková, Tibor Peňaška, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta: Syntéza chirálnych derivátov izatínu s potenciálnymi biologickými vlastnosťami
 20. Dominika Kubalová, Mária Balážová, Paulína Káňovičová, Andrea Moravčíková: Úloha mitochondriálnych medziorganelových kontaktných miest v homeostáze fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae
 21. Imre Mészáros, Paulína Galbavá, Jaroslav Blaško: GC-MS analýza nepolárnych metabolitov z liečivých rastlín
 22. Viktória Modrocká, Mária Mečiarová, Eva Veverková, Radovan Šebesta: Enantioselektívne organokatalytické reakcie prebiehajúce v environmentálne prijateľnom prostredí
 23. Andrea Moravčíková, Dominika Kubalová, Paulína Káňovičová, Mária Balážová: Úloha lipidových kvapôčok v odpovedi na teplotný stres
 24. Brigita Mudráková, Kristína Plevová, Radovan Šebesta: Pd-katalyzovaná diastereoselektívna priama C–H aktivácia Ugi amínu s arylborónovými kyselinami
 25. Jela Nociarová, Peter Hrobárik: Kyanínové farbivá na báze benzo(bis)tiazolom substituovaných pyridónov
 26. Patrik Osuský, Peter Hrobárik, Peter Magdolen: Fluorescenčné farbivá na báze 4,7-bis(fenyletenyl)benzotiazolu pre bioimaging
 27. Dominika Sabolová, Jana Chrappová: Termické rozklady glykoláto-peroxidokomplexov vanádu (V)
 28. Elena Shashková, Martin Vlk, Uladzimir Bildziukevich, David Šaman, Zdeněk Wimmer, Ján Kozempel: Značení biologicky aktivních konjugátů stigmasterolu
 29. Veronika Silliková, Silvia Dulanská: Porovnanie vlastností modifikovaného úletového popolčeka a uhlíkových mikrovlákien pre stanovenie 137Cs
 30. Zuzana Sobkuliaková, Veronika Valová, Ekaterina Kukleva, Michal Sakmár, Volodymyr Lobaz, Martin Hrubý, Martin Vlk, Jan Kozempel, Zbyněk Nový, Miloš Petřík: Štúdium nosičov značených 99mTc pre viacfázovú angiogénnu diagnostiku
 31. Barbora Stratilová, Stanislav Kozmon: Stabilita reakčného komplexu špecifickej a nešpecifickej xyloglukánendotransglykozylázy (XET) s lineárnymi oligosacharidmi ako akceptormi transglykozylačnej reakcie
 32. Barbora Stratilová, Sergej Šesták, Ágnes Horváthová, Stanislav Kozmon, Eva Stratilová: Vplyv mutácií H94Q, Q108R a K237S na špecifitu majoritnej formy xyloglukánendotransglykozylázy z Tropaeolum majus
 33. Barbora Šeligová, Michaela Abrahamovská, Pavol Sulo: Ako spoľahlivá je diagnostika Helicobacter pylori?
 34. Martina Šilonová, Pavol Sulo: Spoľahlivá nested PCR na detekciu chlamýdií v spúte séropozitívnych pacientov
 35. Dominika Tatarová, Dušan Galanda, Jozef Kuruc, Barbora Gaálová: Fykoremediácia 241Am a 239Pu pomocou Chlorella vulgaris
 36. Guru Karthikeyan Thirunavukkarasu, Leonid Satrapinskyy: Influence of Ce doping TiO2 nanotubes upon photocatalytic degradation of water pollutants
 37. Kamila Urbanová, Daniel Seifert, Martin Vlk, Ján Kozempel, Ondřej Lebeda: Značení PSMA-11 pomocí 68Ga v NaHCO3 v zásaditém prostředí
 38. Dominik Vaňko, Romana Vrzoňová, Martina Neboháčová: Úloha citrátsyntázy v metabolizme hydroxyaromátov v kvasinke Candida parapsilosis
 39. Sabína Zvachová, Silvia Dulanská, Ľubomír Mátel, Andrea Hamárová: Charakterizácia biosorbentu pre stanovenie 226Ra
 40. Geografická sekcia

 41. Martin Šalkovič: Vhodnosť variantov diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová z hľadiska stability svahov
 42. Geologická sekcia

 43. Adela Zatovičová, Zuzana Hódošiová: Petrografia obliakov v zlepencoch klapského flyša
 44. Daniela Rusnáková: Vývoj teploty vo vybraných vrtoch SHMÚ (Mestský tepelný ostrov pod Bratislavou)
 45. Dávid Mazurek, Pavel Pracný: Recentné penovce viazané na pramene na hranici Moravského Krasu (Stredná časť)
 46. David Hlávka: Tektonika němčicko-vratíkovského pruhu
 47. Ivo Drobilič: Chemické a mineralogické složení strusek z archeologických nálezů v Opavě
 48. Petrana Bochňová: Kryštalinita kremeňa ako potenciálny indikátor proveniencie silicitových artefaktov
 49. Petronela Nováková, Samuel Rybár, Tomáš Vlček, Michal Jamrich, Andrej Ruman: Zmeny miocénnych depozičných systémov v Želiezovskej depresii Dunajskej Panvy
 50. Radim Pernica: Experimentální syntéza a studium polytypie nízkoteplotního tridymitu
 51. Magdaléna Kondrcová: Porovnanie retenčných čiar rôzne zhutneného bentonitu BKT
 52. Silvia Michalíková, Rastislav Vojtko: Geologická stavba hornej časti Hnileckej doliny (Vernár – Pusté pole)
 53. Tomáš Vlček, Marianna Kováčová, Katarína Šarinová, Samuel Rybár, Natália Hudáčková, Eva Halásová, Petronela Nováková: Palynofaciálna a geochemická analýza kenozoických sedimentov z vrtov Modrany-1 a Modrany-2 (Dunajská panva)
 54. Biologická sekcia

 55. Michal Andrezál, Barbora Markusková, Michal Kajsík, Hana Drahovská, Ján Turňa: Izolácia a charakterizácia bakteriofágov infikujúcich uropatogénne kmene E. coli
 56. Lucia Baďurová, Eva Kocianová, Ingrid Ovečková, Jana Tomášková: Reprogramovanie metabolizmu glutamínu počas infekcie vírusom lymfocytovej choriomeningitídy
 57. Erika Balogová, Viktória Lóry, Lucia Balažová, Rafal Olszanecki, Adela Penesová, Štefan Zorad, Katarína Kršková: Vplyv obezity na expresiu (pro)renínového receptora v tukovom tkanive
 58. Michaela Bartóková, Jana Antalíková, Ľubica Horovská, Petra Sečová, Jana Jankovičová: Štúdium tetraspanínu CD63 na kryokonzervovaných býčích spermiách
 59. Mário Benko, Marek Nemčovič, Ivana Nemčovičová: Preliminary crystallization of cytomegalovirus UL144 glycan-deficient mutein recombinantly produced in baculovirus-insect expression system
 60. Jarmila Bíla, Andrej Dudáš, Marcela Bieliková: Detekcia vírusu spôsobujúceho ochorenie zobáku a peria (BFDV) u exotických vtákov odchovaných v zajatí a analýza nešpecifického PCR fragmentu charakteristického pre druh Alisterus scapularis
 61. Daniel Búda, Miriam Mikušová, Veronika Mrázová, Eva Nováková, Miroslava Šupolíková, František Golais, Alexandra Záhradníková: Different effect of syncytial and non-syncytial strains of Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) displayed on non-transformed and transformed cells
 62. Alžbeta Bunová, Zdenko Levarski, Ľubica Kormanová, Viktor Varga, Andrej Minich, Júlia Šarkanová, Stanislav Stuchlík: Sekrécia rekombinantných proteínov v alternatívnej baktérií Vibrio natriegens
 63. Nina Demčáková, Marek Vaculík: Prípravok Fyto-fitness Complex a jeho pôsobenie na kukuricu siatu (Zea mays L.) v podmienkach abiotického stresu
 64. Loriana Demecsová, Veronika Zelinová, Ladislav Tamás: NO formation in mitochondria
 65. Johana Dlapová, Eva Struhárňanská, Zdenko Levarski, Monika Chovanová, Martin Šafranek, Marcel Zámocký, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Produkcia katalázy-peroxidázy MagKatG2 z Magnaporthe oryzae v Escherichia coli
 66. Richard Hodoši, Miroslava Šupolíková, Eva Nováková, Peter Radvák, František Golais: Impedančná analýza buniek ovplyvnených bioaktívnymi látkami asociovanými s myším herpetickým vírusom 68
 67. Andrea Holíčková, Jan Roška, Zuzana Šestáková, Michal Mego, Dana Jurkovičová, Miroslav Chovanec: Poškodenie DNA a jeho oprava ako nezávislé prognostické markery pri testikulárnych nádoroch zo zárodočných buniek
 68. Lenka Hrobárová, Henrieta Havalová, Simona Lenhartová, Marcela Kúdelová: Finding of European brown hare syndrome virus in Lepus europaeus in Slovakia in 2017
 69. Petra Chaľová, Adriána Dusíková, Martin Šafranek, Nikola Mojtová, Hana Hrutková, Martina Piatriková, Ján Krahulec: Konštrukcia plazmidov pre sledovanie vplyvu jednotlivých elementov regulácie replikácie plazmidu R1
 70. Adriána Dusíková, Hana Hrutková, Nikola Mojtová, Petra Chaľová, Beáta Pavlíková, Veronika Lišková, Martin Šafránek, Hana Boňková, Ján Krahulec: Regulácia expresie promótoru kontrololujúceho prepis maltázového génu v Candida utilis
 71. Ivana Ďurovcová, Jana Špačková, Stanislav Kyzek, Matej Klas, Veronika Medvecká, Andrea Ševčovičová, Eliška Gálová, Anna Zahoranová: Cytotoxický účinok nízkoteplotnej plazmy na vybrané druhy kvasiniek
 72. Dominika Gahurová, Miroslava Slaninová: Charakterizácia fosfatáz riasy Chlamydomonas reinhardtii zapojených v odpovedi na nedostatok fosforu
 73. Zuzana Gáliková, Vanda Klöcklerová, Ladislav Roller, Dušan Žitňan: Identifikácia promótorovej oblasti itp génu a konštrukcia Gal4 exprimujúcej transgénnej línie B. mori
 74. Lenka Henao Mišíková, Regina Sepšiová, Ľubomír Tomáška: The effect of ethanol and formaldehyde on yeast telomere length
 75. Ivana Havran, Stanislav Kyzek, Veronika Medvecká, Anna Zahoranová, Eliška Gálová: Štúdium modulovania adaptívnej odpovede vyvolanej nízkoteplotnou plazmou v semenách hrachu
 76. Ivana Hradská, Hana Drahovská, Anna Belicová: Komparatívna analýza virulenčných faktorov kmeňov Listeria monocytogenes z potravinárskych prevádzok a mäsových produktov
 77. Ivan Hric, Viktor Bielik, Jaroslav Budiš, Katarína Šoltys: Analýza črevného mikrobiómu športovcov
 78. Jana Hricovíniová, Katarína Kozics, Zuzana Hricovíniová: Evaluation of antioxidant potential and in vitro cytotoxicity of new quinazolinone derivatives
 79. Kristína Hriňová, Eva Struhárňanská, Monika Chovanová, Silvia Rybecká, Stanislav Stuchlík, Marcel Zámocký, Zdenko Levarski, Martin Šafranek, Ján Turňa: Expresia mutantnej termostabilnej katalázy-peroxidázy AfKatG v E. coli
 80. Hana Hrutková, Nikola Mojtová, Adriána Dusíková, Petra Chaľová, Veronika Lišková, Beáta Pavlíková, Martin Šafranek, Ján Krahulec: Dizajn konštruktov potrebných na úspešné ukotvenie ľudskej enterokinázy do Golgiho aparátu
 81. Kristína Jančovičová, Stanislav Kyzek, Dušan Kováčik, Eliška Gálová: Priame a nepriame ošetrenie plazmidovej DNA nízkoteplotnou plazmou v rôznych vodných roztokoch
 82. Dominik Juračka, Ivana Ďurovcová, Svetlana Miklíková, Andrea Ševčovičová: Sledovanie potenciálnych genotoxických účinkov iónov hliníka
 83. Valéria Juricová, Veronika Bugárová, Marcela Bučeková, Lucia Jardeková, Juraj Majtán: The role of glucose oxidase in antibacterial activity of blossom honey
 84. Klaudia Kačmariková, Katarína Briestenská, Jela Mistríková: Testovanie cytotoxickej a antivírusovej aktivity novosyntetizovaných derivátov chinolónu/chinolínu
 85. Daniela Klimová, Mireia Viñas: Identification of preleukemic fusion genes characteristic for acute myeloid leukemia from umbilical cord blood of Slovak healthy newborns
 86. Vanda Klöcklerová, Zuzana Gáliková, Ladislav Roller, Dušan Žitňan: Analýza vybraných guanylát cykláz ako kandidátnych receptorov pre Ion transport peptide (ITP) u Bombyx mori
 87. Eva Kolesárová, Aneta Lichvariková, Hana Drahovská: Charakterizácia klinických kmeňov S. agalactiae
 88. Daniela Krajčiová, Dominika Gahurová, Ivana Jamrichová, Miroslava Slaninová: Izolácia a molekulárna analýza reparačne deficitných mutantov Chlamydomonas reinhardtii použitím inzerčnej mutagenézy
 89. Veronika Kubašová, Petra Belvončíková, Ingeborg Režuchová: Vplyv IFN- a vitamínu D na proliferáciu B-bunkových lymfómových buniek a reaktiváciu vírusu MuHV-4
 90. Petronela Kubicová, Viktória Lóry, Erika Balogová, Barbora Kaločayová, Kristína Ferenczyová, Monika Barteková, Katarína Kršková: Vplyv kvercetínu na adipogenézu a metabolizmus lipidov v tukovom tkanive počas oxidačného stresu
 91. Barbora Kundeková, Majlinda Meta, Veronika Huntošová, Boris Bilčík, Mariana Máčajová: Vplyv nádorových buniek a hypericínu na expresiu génov dôležitých pre angiogenézu na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány
 92. Eva Labancová, Karin Kollárová, Kristína Šípošová, Renáta Vadkertiová, Desana Lišková: Do yeasts have a plant-growth promoting effect?
 93. Simona Lenhartová, Vierka Holíková, Mário Benko, Ivana Nemčovičová: Preparation and purification of the human immune inhibitory receptor CD160 in insect cells
 94. René Link, Ľuboš Ambro, Anna Kamlárová, Alojz Bomba: Vplyv črevných zápalových chorôb na diverzitu črevnej mikrobioty
 95. Lucia Lojdová, Ivana Ďurovcová, Jaroslav Blaško, Andrea Ševčovičová: Potenciálne antioxidačné a DNA protektívne vlastnosti škorice in vitro
 96. Kristína Macáková, Silvia Rybecká, Monika Chovanová, Eva Struhárňanská, Ľubica Kormanová, Viktor Varga, Zdenko Levarski, Stanislav Stuchlík: Analýza expresie alkoholdehydrogenázy u Vibrio natriegens
 97. Matej Medla, Martin Hromada, Gabriel Minárik, Jan Oppelt, Katarína Šoltys: Metagenomická analýza vzoriek krvi migrujúcich vtákov s využitím tretej generácie sekvenovania – MinION
 98. Majlinda Meta, Barbora Kundeková, Boris Bilčík, Mariana Máčajová: Vplyv použitia silikónového krúžku na vaskulatúru chorioalantoickej membrány prepelice japonskej (Coturnix japonica)
 99. Lucia Michaličová, Zdenko Levarski, Tomáš Rajtik, Lenka Levarská, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Optimization of recombinant SUMO protein production in E. coli
 100. Miriam Mikušová, Mária Vozárová, Karolína Tomčíková, František Kostolanský, Eva Varečková: Prítomnosť baktérií v krvi a slezine u myší koinfikovaných vírusom chrípky typu A a baktériou Streptococcus pneumoniae
 101. Angelika Mócová, Zuzana Kubiritová, Ľudevít Kádaši, Ján Radvánszky: Myotonická dystrofia na Slovensku: Štatistické hodnotenie pacientov so suspektnou diagnózou
 102. Nikola Mojtová, Adriána Dusíková, Hana Hrutková, Petra Chaľová, Martin Šafranek, Veronika Lišková, Eva Struhárňanská, Ján Krahulec: Produkcia vybraných proteáz v kvasinke Candida utilis
 103. Ana Nunes, Catia Damião, Alena Hvizdalova, Michael Gargulak, Dagmar Uhlirova, Michaela Docekalova, Martina Stankova, Rene Kizek: The importance of protein corona for cancer therapy: interactions of albumin with carbon nanotubes
 104. Zuzana Okruhlicová, Veronika Gajdošová, Andrej Minich, Mária Mikulášová: Inhibícia produkcie virulenčných faktorov regulovaných Quorum sensing typu LuxS/AI-2 u Vibrio harveyi esenciálnymi olejmi z rastlín z čeľade Lamiaceae
 105. Kristína Pápayová, Juraj Bugala, Michal Kajsík, Hana Drahovská: Klonovanie a expresia receptorových tail-fiber proteínov z vybraných bakteriofágov infikujúcich baktérie z rodiny Enterobacteriaceae
 106. Lenka Pecháčková, Eva Struhárňanská, Zdenko Levarski, Monika Chovanová, Silvia Rybecká, Martin Šafranek, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa, Marcel Zámocký: Komparácia podmienok kultivácie pri produkcii termostabilnej katalázy-peroxidázy v E. coli
 107. Mária Peťková, Stanislav Kyzek, Veronika Medvecká, Anna Zahoranová, Eliška Gálová: Vplyv nízkoteplotnej plazmy generovanej v rôznych plynoch na poškodenie DNA v listoch jačmeňa
 108. Natália Piterková, Viera Cimová, Jozef Grones: Optimalizácia purifikácie proteínu IHFα
 109. Justína Polomová, Kristína Lukáčová, Ľubica Niederová-Kubíková: Nové neuróny v mozgu spevavcov: spojitosť so spevom?
 110. Ivana Rokytová, Alexandra Padová, Richard Kvetňanský, Peter Vargovič: Nepredikovateľný chronický stres zvyšuje lipopolysacharidom vyvolanú zápalovú odpoveď v slezine myší
 111. Zuzana Skalná, Katarína Pichová, Ľubor Košťál: Vplyv taktilnej stimulácie na afektívne stavy nosníc
 112. Tomáš Šimek: Súvisí schopnosť kompetície so vzácnosťou v rámci agregátu Tephroseris longifolia (Asteraceae)?
 113. Kristína Šípošová, Eva Labancová, Karin Kollárová, Zuzana Vivodová: Vplyv kyseliny indolyl-3-maslovej (IBA) na rast koreňov a nadzemných častí kukurice siatej (Zea mays L.) v podmienkach abiotického stresu
 114. Dominika Tenkelová, Júlia Šarkanová, Andrej Minich, Ľubica Kormanová, Viktor Varga, Zdenko Levarski, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Purifikácia termostabilnej ADH z Rhodococcus ruber
 115. Kristína Tokárová, Lucia Turianová, Darina Svetlíková, Tatiana Betáková: NS1 protein of influenza A virus did not influence the immune response in BEAS-2B cells under normoxic and hypoxic conditions
 116. Karolína Tomčíková, Mária Vozárová, Miriam Mikušová, František Kostolanský, Eva Varečková: Úloha F(ab)2 a Fc fragmentov protilátok namierených voči konzervatívnej doméne hemaglutinínu počas infekcie vírusom chrípky typu A
 117. Lucia Turianová, Kristína Tokárová, Darina Svetlíková, Tatiana Betáková: Influence of hypoxia on RIG-1-like receptor signaling pathway in mouse macrophages infected with NS1-truncated influenza A virus
 118. Filip Uhrin, Ľudmila Holubová, Stanislav Kyzek, Juliána Tomeková, Anna Zahoranová, Eliška Gálová: Možnosti modulovania adaptívnej odpovede indukovanej pri Zea mays L.
 119. Katarína Veljačiková, Vladimíra Džugasová: Úloha proteínu Gcf1p v udržiavaní topológie genómu mitochondrií kvasiniek Candida parapsilosis
 120. Kristína Vojteková, Eva Labancová, Danica Kučerová, Zuzana Vivodová, Desana Lišková, Karin Kollárová: Vplyv galaktoglukomannánových oligosacharidov na distribúciu a akumuláciu oxidu dusnatého v koreňoch rastlín vystavených kadmiu
 121. Mária Vozárová, Karolína Tomčíková, Miriam Mikušová, Eva Varečková, František Kostolanský: Prítomnosť patogénov v mozgoch myší koinfikovaných vírusom chrípky typu A a baktériami Streptococcus pneumoniae
 122. Terézia Vrábľová, Zdenko Levarski, Lucia Michaličová, Tomáš Rajtík, Lenka Levarská, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Optimalizácia purifikácie SUMO – 2 proteínu
 123. Monika Zámocká, Linda Mihálová, Eva Struhárňanská, Hana Drahovská, Stanislav Stuchlík, Zdenko Levarski, Ján Turňa: Konštrukcia systému na zvýšenie produkcie solubilných rekombinantných proteínov v E. coli pomocou génov z ostrova termotolerancie C. sakazakii
 124. Gabriel Zorkócy, Monika Chovanová, Eva Struhárňanská, Silvia Rybecká, Zdenko Levarski, Stanislav Stuchlík, Marcel Zámocký, Ján Turňa: Produkcia tyroidnej peroxidázy z Branchiostoma belcheri v expresnom systéme Escherichia coli exprimovanej z promótoru z bakteriofága T5
 125. Environmentálna sekcia

 126. Martin Soukup: Geochemie a stupeň vývoje zvětralinového pláště migmatitů v jižní části třebíčského plutonu
 127. Michal Patzel: Geochemie a stupeň vývoje zvětralinového pláště durbachitů v jižní části třebíčského plutonu
 128. Sanja Nosalj: Vplyv oxidu železitého a oxidu kremičitého na velkosť peliet mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger
 129. Tatsiana Kulikova: Experimentálne štúdium mobility a bioprístupnosti Hg a iných prvkov v pôdach ovplyvnených banskou činnosťou (Merník – východné Slovensko)
 130. Frederik Sekucia: Porovnanie rýchlosti infiltrácie vody do pôd s rozdielnym spôsobom obhospodarovania
 131. Peter Petruška: Kvalita borievkového esenciálneho oleja (Oleum Juniperi) na južnom Slovensku a jeho liečebné a priemyselné využitie