ŠVK 2017 - Posterová sekcia

  Didaktická sekcia

 1. Iveta Csicsolová: Použitie mobilnej aplikácie MapPie vo vyučovaní geografie
 2. Chemická sekcia

 3. Andrej Antušek, Miroslav Urban, Martin Blaško, Miloš Nenadović: Au-C väzba v HDPE po implantácií zlatom, študované pomocou experimentálnej ATR-FTIR metódy a teoretických DFT výpočtov
 4. Zuzana Cíchová, Paulína Galbavá, Žofia Szabóová, Ľudmila Gabrišová, Peter Peciar, Jaroslav Blaško, Róbert Kubinec: Analýza cigaretového popola metódou GC s tandemovým hmotnostným spektrometrom
 5. Kinga Csányiová, Andrea Nagyová, Radoslav Halko: Stanovenie vybraných prvkov vo vzorkách čaju metódami atómovej absorpčnej spektrometrie
 6. Dávid Diviš, Eva Viglašová, Michal Galamboš: Príprava kompozitu γ-Fe2O3 s biouhlím
 7. Daniel Furka, Samuel Furka, Mira Naftaly, Marián Janek: Dielektrické vlastnosti nanočastíc ZnO stanovené prostredníctvom časovo rozlíšenej THz spektroskopie
 8. Ľudmila Gabrišová, Paulína Galbavá, Žofia Szabóová, Jaroslav Blaško, Marián Peciar, Peter Kotora, Oliver Macho, Peter Peciar: Vývoj novej plynovochromatografickej metódy na stanovenie látok v hroznových nápojoch
 9. Paulína Galbavá, Žofia Szabóová, Ľudmila Gabrišová, Peter Peciar, Oliver Macho Zuzana Cíchová, Róbert Kubinec, Jaroslav Blaško: Analýza prchavých látok v moči pomocou mikroextrakčnej techniky INCAT
 10. Andrea Hamárová, Oľga Rosskopfová, Sabína Petercová: An effect of cations on sorption of 99mTcO4 at potentially using Sn-Hydroxyapatite in nuclear medicine
 11. Miroslav Horváth, Rastislav Ponický, Róbert Šándrik, Marek Cigáň, Klaudia Jakusová, Jana Donovalová, Anton Gáplovský: Isatin-3-naphthalimidehydrazones as excellent sensors for fluoride anions
 12. Viera Hrivnáková, Vladimír Pätoprstý: Porovnanie tradičných extrakčných metód so superkritickou fluidnou CO2 extrakciou u rastliny S. grosvenori
 13. Michal Hubeňák, Karol Jesenák, Magdaléna Kadlečíková, Michal Kolmačka: Syntéza uhlíkových nanorúrok na zrazeninách z banských odpadových vôd
 14. Jana Jakubčinová, Marek Baráth: Príprava prekurzorov inhibítorov glykozyltransferáz
 15. Jakub Joniak, Henrieta Stankovičová, Anton Gáplovský: Effect of pH on spectral properties of hydroxycoumarins
 16. Dominika Krištofíková, Mária Mečiarová: Štúdium vplyvu organokatalyzátorov na Irelandov-Claisenov prešmyk
 17. Petra Masárová, Vladimír Kuchtanin: Synthesis, crystal structures, EPR spectra and magnetism of transition metals dipicolinates
 18. Martin Motola, Leonid Satrapinskyy, Tomáš Roch, Ján Šubrt, Michaela Jakubičková, Katarína Baďurová, Olivier Monfort: Fotokatalytický rozklad NOx vertikálne orientovanými nanotrubkami TiO2 pripravenými na Ti-mriežke
 19. Robert Michal: Fotokatalytická aktivita sonochemicky pripraveného TiO2
 20. Bernard Mravec, Radovan Šebesta: Enantioselektívna hydroboračná konjugovaná adícia
 21. Ivana Némethová, Stanislav Bilka, Radovan Šebesta: Cu-katalyzované konjugované adície organozirkoničitých nukleofilov na α,β-nenasýtené heterocyklické enóny
 22. Daniela Nýblová: Štúdium priebehu hydrolýzy Al4C3 s plynnou H2O pomocou termickej analýzy
 23. Kristína Ormandyová, Mária Mečiarová: Príprava nových spirocyklických oxindolov z izatínu a dimetyl-malonátu
 24. Sabína Petercová, Silvia Dulanská, Ľubomír Mátel, Andrea Hamárová: Stanovenie aktivity 137Cs v reálnych vzorkách vôd
 25. Rastislav Ponický, Marek Cigáň, Pavol Tisovský, Anton Gáplovský: Arylhydrazones based on new phenanthroline like modification of isatin
 26. Veronika Silliková, Silvia Dulanská: Testovanie sorpčných vlastností popolčeka pre zakoncentrovanie rádionuklidov
 27. Gabriela Stehlíková, Róbert Gyepes: Príprava a charakterizácia [Cu(en)2(VO3)2]·3H2O
 28. Barbora Stratilová, Jaroslav Klaudíny, Sergej Šesták: C-terminálová štruktúra dlhoreťazcovej α-galaktozidázy kvasinky Cryptococcus flavescens
 29. Barbora Stratilová, Sergej Šesták, Stanislav Kozmon: Štúdium akceptorovej špecificity enzýmu xyloglukánendotransglykozyláza (XET)
 30. Denisa Suchá, Michal H. Kolář, Michal Pitoňák: Vlastnosti σ-diery na atóme jódu
 31. Žofia Szabóová, Paulína Galbavá, Ľudmila Gabrišová, Peter Peciar, Róbert Kubinec, Jaroslav Blaško: Analýza odtlačkov prstov metódou GC-MS/MS
 32. Róbert Šandrik, Pavol Tisovský, Klaudia Jakusová, Jana Donovalová, Juraj Filo, Marek Cigáň, Anton Gáplovský: Spektrálne štúdium aniónov izatínu v aprotickom prostredí
 33. Michaela Štofaníková, Silvia Dulanská, Ľubomír Mátel: Zakoncentrovanie 226Ra z minerálnych vôd pomocou kompozitného sorbentu s MnO2
 34. Iveta Uhliariková, Mária Matulová, Darina Behúlová, Anna Šalingová: 1H-NMR spektroskopia v diagnostike dedičných porúch metabolizmu
 35. Iveta Uhliariková, Mária Matulová, Vladimír Cepák, Jaroslav Lukavský, Peter Capek: Biopolyméry produkované sladkovodnými cyanobaktériami
 36. Denisa Vargová, Rastislav Baran, Radovan Šebesta: Enantioselektívna príprava 4-metylpregabalínu s využitím kinetického rozlíšenia
 37. Eva Viglašová, Dávid Diviš, Michal Galamboš, Gerhard Soya: Removal of nitrates from aqueous solution by biochar/γ-Fe2O3 composite
 38. Environmentálna sekcia

 39. Alexandra Filová: Bioakumulácia Ni a Zn riasami v párovom teste toxicity
 40. Milan Semerád: Mikrobiálne lúhovanie kovov z počítačových dosiek plošných spojov
 41. Jana Juhasová: Porovnanie schopnosti rôznych kmeňov Aspergillus niger a autochtónnej mikroflóry odstraňovať As a Sb z kontaminovaných pôd v laboratórnych podmienkach
 42. Dávid Hriník: Pôdna organická hmota a organický uhlík v pôdach Liptovskej Tepličky
 43. Geografická sekcia

 44. Tatiana Harciníková: Identifikácia časopriestorových zhlukov výskytu vybraných prenosných ochorení v SR v rokoch 2005 – 2013
 45. Patrik Chovanec: Mapovanie biotopov pozostatkov rašeliniska pri Pustých Úľanoch
 46. Geologická sekcia

 47. Ľuboš Rušín: Veľkostná a morfologická variabilita lastúrnikov Varicorbula gibba (Olivi, 1792) v strednomiocénnych sedimentoch Dunajskej a Viedenskej panvy
 48. Imrich Sládek, Daniel Pivko: Modálne zloženie prieskovcov z vrtov z lokality Jarabina (bradlové pásmo) ako indikátor zdrojovej oblasti (predbežné výsledky)
 49. Tamás Csibri: Provenance of the lower/middle Miocene conglomerates of the Cífer – 2 well (Danube Basin, Blatné Depression)
 50. Andrea Schittenhelm: Paleonapäťová analýza ťažobného priestoru Petrklín (Malé Karpaty)
 51. Simona Bellová, Roman Aubrecht: Paleogeografická interpretácia asociácií ťažkých minerálov zo sedimentov albu až cenomanu klapskej jednotky, tatrika a fatrika
 52. Marika Mikudíková, Hana Litvajová: Paleoekologická interpretácia vybraných spodnopermských lokalít Boskovickej panvy (Česká republika) pomocou stabilitných izotopov 13C a 18O (predbežné výsledky)
 53. Adéla Gazdová, Slavomír Nehyba: Srovnání ťežkých minerálů žerotických vrstev se sedimenty ottnangu a eggenburgu v nadloží (karpatská předhlubeň)
 54. Jaroslav Buša, Daniela Rusnáková: Plošná distribúcia obsahu mineralizácie podzemných vôd v oblasti Baldoviec a Sivej Brady
 55. Dana Vrablíková: Sezónnosť minimálnych výdatností prameňov na Slovensku
 56. Monika Seifertová, Josef Zeman: Chemické složení důlních a povrchových vod v rosicko-oslavanské uhelné pánvi
 57. Daniela Rusnáková, Jaroslav Buša, Dávid Krčmář: Energetický potenciál Bratislavy na využívanie tepelných čerpadiel
 58. Matej Böhmer: Anorganické polutanty v menších tokoch brnenskej aglomerácie
 59. Michal Bánovský: Odvození stabilitních diagramů pro ferráty
 60. Jaroslav Buša, Daniela Rusnáková: Výpočet stupňa bezpečnosti Fs v programe GEO 5 od spoločnosti FINE (príkladová štúdia na zosuve vo Svätom Antone)
 61. Daniela Rusnáková, Jaroslav Buša: Stabilitné zhodnotenie zosuvu v Šenkviciach
 62. Lucia Kurtiniaková, Martin Bednarik, Petra Dikejová, Patrícia Navrátilová: Hodnotenie základových pomerov pre územný plán obce Vajnory v úrovni 2 m pod terénom
 63. Patrícia Navrátilová, Lucia Kurtiniaková, Petra Dikejová: Vplyv teploty a vlhkosti na zmenu dĺžky horninovej vzorky
 64. Péter Mezőszállási: Ramanovská spektroskopia minerálov TiO2
 65. Scarlett Urbanová: Vzácnoprvkové pegmatity v JV časti Strážeckého Moldanubika
 66. Vladimír Bilohuščin: Pumpellyit, prehnit – retrográdne minerály Ca-skarnov bratislavského masívu
 67. Tomáš Cedzo: Gamaspektrometrická charakteristika odpadu z úpravne uránu bane Rožná
 68. Václav Bečka, Marek Slobodník: Základní genetická charakteristika křemenných žil u Hluboček
 69. Biologická sekcia

 70. Martina Barnová, Lenka Pálková, Gabriel Minárik, Katarína Šoltys: Selektívne obohacovanie minoritne zastúpených genómov zo vzoriek suchej kvapky krvi
 71. Monika Bathóová, Michal Martinka: Kremík mení depozíciu suberínu tvoriaceho bariéru v exoderme koreňov ciroku dvojfarebného po inokulácii hubou Fusarium oxysporum
 72. Denisa Bazalová, Katarína Botková, Jana Medvecká, Marek Šlenker, Mária Šibíková, Ivan Jarolímek: Differences in herb synusia in black locust forests growing on ecotopes of natural hardwood floodplain forests
 73. Denisa Bazalová, Katarína Botková, Jana Medvecká, Marek Šlenker, Mária Šibíková, Ivan Jarolímek: Testing of suitability of the twin plots method
 74. Simona Benčaťová, Eva Tirjaková: Povrchová variabilita rezistentných cýst nálevníkov (Protista: Ciliophora)
 75. Mário Benko, Ivana Nemčovičová: Izolácia a bakulovírusom sprostredkovaná expresia cytomegalovírusového glykoproteínu UL144 v hmyzích Sf9 bunkách
 76. Brigita Benkőová, Mária Borsányiová, Soňa Šarmírová, Martin Sojka, Eliška Svobodová, Radek Malik, Peter Svoboda, Shubada Bopegamage: Sledovanie coxsackievírusovej infekcie v NIH 3T3 bunkách
 77. Aisha Beshirová, Radka Matúšková, Iveta Štibrániová, Vladena Bauerová, Marcela Kúdelová: Characterisation of mutant M3 protein of Murine herpesvirus 68 prepared in Escherichia coli
 78. Mária Brodňanová, Zuzana Gáliková, Ladislav Roller, Dušan Žitňan: Chuťové receptory v čreve Bombyx mori
 79. Karolína Brodnianska, Viera Holíková, Iveta Štibrániová, Pavlína Bartíková: Indukcia interferónu lambda 1 v glioblastómových bunkových líniách po infekcii vírusom kliešťovej encefalitídy
 80. Filip Buchel, Soňa Šváčová, Carlos Díaz, Juraj Bugala, Zdenko Levarski, Viera Cimová: Interakcia IHF proteínu kmeňa Acetobacter orleanensis 3610 s počiatkom replikácie
 81. Veronika Cetlová, Marek Šlenker: Mikroevolučné a taxonomické štúdie jednoročných zástupcov rodu Alyssum L. (Brassicaceae)
 82. Kristína Csatlósová, Petronela Kubicová, Barbora Ďurišová, Lucia Lapínová, Eliyahu Dremencov: Účinok stresu vyvolaného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov na následnú starostlivosť o mláďatá
 83. Nikola Čanigová, Soňa Šarmírová, Brigita Benköová, Martin Sojka, Pavol Gomolčák, Shubhada Bopegamage: Detection of enteroviral capsid protein VP1 by immunohistochemistry
 84. Veronika Debnárová, Hana Boňková, Beáta Pavlíková, Veronika Lišková, Martin Šafranek, Ján Krahulec: Dizajn a príprava konštruktov na náhodnú mutagenézu maltázového promótora Candida utilis
 85. Loriana Demecsová, Ladislav Tamás, Veronika Zelinová, Beata Bočová, Jana Huttová: Effect of nitric oxide in combination with auxin signalling on barley root growth
 86. Carlos Díaz, Soňa Šváčová, Filip Buchel, Viera Cimová, Juraj Bugala: Purifikácia DnaA proteínu za denaturačných podmienok
 87. Ivana Ďurovcová, Dominika Mániková, Zuzana Šestáková, Andrea Ševčovičová: Sledovanie potenciálneho genotoxického účinku bisfenolu A na bunky Saccharomyces cerevisiae a na ľudské lymfocyty
 88. Dominika Gahurová, Miroslava Slaninová: Izolácia a molekulárna analýza mutantov Chlamydomonas reinhardtii defektných v metabolizme fosforu
 89. Viktor Grman, Júlia Hunková, Gabriela Libiaková, Alena Gajdošová: Vplyv rôzneho zdroja železa v kultivačnom médiu na multiplikáciu výhonkov Rubus fruticosus L. 'Loch Ness'
 90. Miriam Hancková, Veronika Lachová, Lucia Turianová, Darina Svetlíková, Tatiana Betáková: Expression of CXCL1/Groα, CXCL10/IP-10, and CXCL13/BSA-1 is affected either by NS1 protein or strain of Influenza virus
 91. Iva Heglasová, Iva Přikrylová: Fylogenéza ektoparazitov Gyrodactylidea (Platyhelminthes: Monogenena) antarktických rýb
 92. Nina Hobrľová, Gabriela Flores-Ramirez, Maksym Danchenko, Ľudovít Škultéty: Identification of extracellular proteins in Coxiella burnetii under doxycycline stress
 93. Viera Holíková, Pavlína Bartíková, Iveta Štibrániová: Sledovanie vplyvu extraktov slinných žliaz (SGE) rôznych druhov kliešťov na procesy spojené s hojením rany
 94. Viera Holíková, Pavlína Bartíková, Iveta Štibrániová: Účinok extraktov slinných žliaz (SGE) kliešťov Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus a Hyalomma excavatum na signálne dráhy regulované transformujúcim rastovým faktorom-β1 (TGF-β1) v rakovinových bunkách
 95. Ľudmila Holubová, Stanislav Kyzek, Veronika Medvecká, Anna Zahoranová, Eliška Gálová: Vplyv rôzneho zloženia nízkoteplotnej plazmy na mieru adaptívnej odpovede v Pisum sativum L.
 96. Evelína Hrčková Turňová, Zuzana Majchráková, Marcela Bieliková, Ján Turňa, Andrej Dudáš: Analýza polymorfizmov v géne TYRP1 asociovaných s hnedým sfarbením u psov
 97. Jana Hricovíniová, Andrea Ševčovičová: Analysis of protective and antioxidant potential of selected gallates and gallotannins
 98. Ivana Hubayová, Jana Feruszová, Eliška Gálová: Sledovanie účinku manumycínu A a hyperforínu v rôznych testovacích systémoch využívaných v genotoxikológii
 99. Andrea Hubináková, Zdenko Levarski, Stanislava Bírová, Eva Struhárňanská, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Klonovanie, expresia a purifikácia proteínu ITPL v Escherichia coli
 100. Júlia Hunková, Gabriela Libiaková, Alena Gajdošová: Vplyv rôzneho zdroja svetla v kultivačnej miestnosti na multiplikáciu výhonkov troch odrôd Vaccinium corymbosum
 101. Barbora Huraiová, Judita Richterová, Andrea Ševčovičová, Katarína Gáplovská, Silvia Poláková, Ľuboš Čipák, Juraj Gregáň: Charakteristika nových otvorených čítacích rámcov v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
 102. Monika Chovanová, Eva Struhárňanská, Zdenko Levarski, Martin Šafranek, Stanislava Bírová, Silvia Rybecká, Stanislav Stuchlík, Marcel Zámocký, Ján Turňa:Koexpresia chaperónov ako stratégia produkcie solubilných proteínov pri heterológnej expresii
 103. Monika Chovanová, Eva Struhárňanská, Zdenko Levarski, Martin Šafranek, Stanislava Bírová, Stanislav Stuchlík, Marcel Zámocký, Ján Turňa: Revitalizácia C-domény katalázy-peroxidázy z Magnaporthae grisea v Escherichia coli
 104. Ivana Jamrichová, Miroslava Slaninová: Molekulárna analýza reparačne deficitných mutantov Chlamydomonas reinhardtii použitím inzerčnej mutagenézy
 105. Monika Janíková, Dominika Csepányiová, Peter Kabát, Jela Mistríková: Detekcia protilátok proti myšaciemu herpetickému vírusu v sérach netopierov
 106. Monika Jánošová, Michaela Vrbová, Petra Belvončíková, Mirko Slovák, Marcela Kúdelová: Incidencia myšacieho herpetického vírusu (MHV-68) u kliešťov Dermacentor reticulatus voľne žijúcich na území Slovenska
 107. Valéria Juricová, Marcela Bučeková, Juraj Majtán: Vplyv mikrovlnného zahrievania na biologickú aktivitu medov
 108. Viktória Kamenická, Karin Kollárová, Zuzana Vatehová, Desana Lišková: Ochranný účinok galaktoglukomanánových oligosacharidov na rast rastlín v kontaminovanom prostredí
 109. Viktória Kamenická, Karin Kollárová, Zuzana Vatehová, Desana Lišková: Vplyv galaktoglukomanánových oligosacharidov na diferenciáciu xylému a apoplazmických bariér
 110. Klaudia Kaminská, Mária Henselová, Anna Zahoranová: Potenciálne možnosti inhibície rastu fytopatogénnej baktérie Xanthomonas campestris pv. campestris, spôsobujúcej čiernu žilkovitosť kapustovej zeleniny
 111. Paulína Káňovičová, Vladimíra Džugasová: Analýza interakcií génu PDR16 s génmi kódujúcimi proteíny vakuol kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
 112. Martin Kéry, Andrea Ševčíková, Radivojka Vulić, Elena Pánisová, Eliška Švastová, Silvia Pastoreková, Juraj Kopáček: Genomická editácia karbonickej anhydrázy IX pomocou CRISPR-Cas9 systému v nádorových bunkách
 113. Zuzana Klepcová, Romana Vrzoňová, Júlia Zemanová, Martina Neboháčová: Subcelulárna lokalizácia enzýmov 3-oxoadipátovej a gentisátovej dráhy kvasinky Candida parapsilosis
 114. Mária Kondeková, Radoslav Beňuš: Výskyt daktyloskopických minúcií v oblasti hypotenaru mužov v slovenskej populácii
 115. Jana Kordiaková, Zdenko Levarski, Milan Fraňo, Jaroslav Blaško, Stanislava Bírová, Ján Turňa, Stanislav Stuchlík: Biotransformácia trans-2-hexenalu pomocou spojenej enzymatickej reakcie alkoholdehydrogenázy a formiátdehydrogenázy
 116. Kristína Kordošová, Lucia Kraková, Domenico Pangallo, Katarína Šoltys: Charakterizácia mikrobiálnej komunity múmie s využitím amplikónového sekvenovania 28S rRNA
 117. Ľubica Kormanová, Eva Skovajsová, Zdenko Levarski, Stanislava Bírová, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Inzercia N-glykozylačných motívov do ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy
 118. Nina Kosiková, Martin Cente, Michal Novak, Peter Filipcik: Non-coding RNAs in rat model of tauopathy
 119. Daniel Kraus, Nora Halgašová: Minimálna doména s ATPázovou aktivitou replikačného proteínu gp43 bakteriofága BFK20
 120. Veronika Krchlíková, Zdenko Levarski, Stanislava Bírová, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Expresia a purifikácia membránového proteínu TerC
 121. Lucia Kubaščíková, Mária Borsányiová, Sandor Vari, Shubhada Bopegamage: Pilotná štúdia: štandardizácia metodiky skladovania tampónov bez vírusového transportného média a jej využitie v molekulárnej diagnostike enterovírusov
 122. Veronika Kubašová, Jana Baniariová, Peter Kabát, Katarína Lopušná, Ingeborg Režuchová: Dose-dependent differential activity of IFN-λ2 in tumor cells
 123. Zuzana Kusá, Karin Kollárová, Zuzana Vatehová, Desana Lišková: Životaschopnosť protoplastov kukurice v abiotickom strese
 124. Eva Labancová, Milan Soukup, Renáta Švubová, Ľudmila Slováková: The formation of phytoliths in sorghum roots under different pH conditions
 125. Veronika Lachová, Lucia Turianová, Darina Svetlíková, Tatiana Betáková: Expression of CCL2, CCL3, and CCL5 chemokines in the lung of mice infected with H1N1 and H7N7 influenza virus
 126. Daniel Lovíšek, Stanislav Kyzek, Eliška Gálová, Dušan Kováčik: Interakcia nízkoteplotnej plazmy s plazmidovou DNA vo vodných roztokoch
 127. Ľubica Mačáková, Konrad Beck, Mário Benko, Ľubomír Borko, Eva Kutejová, Jacob Bauer, Vladena Bauerová-Hlinková: Isolation and characterization of mutants of human ryanodine receptor 2 in the dantrolene binding site
 128. Martin Marônek, Lucia Mentelová, Stanislav Kyzek, Dušan Kováčik: Účinok nízkoteplotnej plazmy na modelový organizmus Drosophila melanogaster
 129. Eliška Mašírová, Marek Vaculík: Anatomické a morfologické zmeny koreňovej sústavy ciroku dvojfarebného (Sorghum bicolor (L.) Moench) spôsobené antimónom (Sb)
 130. Radka Matúšková, Iveta Štibrániová, Vladena Bauerová, Aisha Beshirová, Marcela Kúdelová: Site-directed mutagenesis of the immunomodulatory M3 protein of MHV-68 reveals protein with higher potency
 131. Lucia Matúšková, Veronika Mrázová, Miriam Mikušová, Miroslava Šupolíková, Michaela Vrbová, Eva Nováková, František Golais: Štúdium produkcie rastových faktorov asociovaných s herpetickými vírusmi v rozličných bunkových kultúrach
 132. Mária Mazúrová, Veronika Belanová, Aneta Lichvariková, Michal Kajsík, Hana Drahovská, Ján Turňa: Vplyv fágov a fágových depolymeráz na tvorbu biofilmu Cronobacter spp.
 133. Alex Mihálik, Anna Kostrábová: Optimalizácia lipid-sprostredkovanej transfekcie eukaryotických buniek pomocou Lipofectamine®2000
 134. Barbora Mikolaskova, Peter Barath, Miroslava Kretova, Evelina Hrckova Turnova, Andrej Dudas, Lubos Cipak: Identification of a novel function of casein kinase II as a splicing regulator
 135. Barbora Mikolaskova, Ludmila Sabova, Lubos Cipak: The domain-domain study of the Nrl1 interaction network
 136. Miriam Mikušová, Veronika Mrázová, Lucia Matúšková, Eva Nováková, Miroslava Šupolíková, František Golais: Latentná herpetická infekcia in vitro prechádza do transformácie, ak sú bunky kultivované v prítomnosti protilátok a interferonu
 137. Michaela Mišová, Filip Červenák, Ľubomír Tomáška: Identifikácia proteínových interakčných partnerov proteínu Teb1 kvasinky Schizosaccharomyces pombe
 138. Stela Mokryšová, Katarína Reichwalderová, Miroslava Slaninová, Mája Polakovičová, Miroslav Vavák: Analýza polymorfizmov ACE génu na vybranej vzorke športovcov
 139. Simona Nôtová, Stanislava Bírová, Zdenko Levarski, Eva Struhárňanská, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Produkcia alkohol dehydrogenázy s glykozylačnými miestami v expresnom systéme Escherichia coli a jej následná purifikácia a analýza
 140. Anna Oravetzová, Veronika Lišková, Beáta Pavlíková, Hana Boňková, Martin Šafranek, Ján Krahulec: Príprava plazmidov na testovanie sekrečneho systému pre produkciu rekombinantných proteínov v Candida utilis
 141. Michaela Orlová, Tamara Stojanovic, Fernando Sialana, Harald Höger, Stanislav Stuchlik, Ivan Milenkovic, Jana Aradska, Gert Lubec: Validation of Dopamine Receptor DRD1 and DRD2 antibodies
 142. Inez Romerová Ortizová, Miroslava Šupolíková, Eva Nováková, Martina Labudová, Andrea Vojs Staňová, Pavol Koiš, František Golais: Štúdium látok s antiproliferatívnymi vlastnosťami asociovaných s myším herpetickým vírusom 68 na modeli laboratórnych myší
 143. Beáta Pavlíková, Anna Oravetzová, Veronika Lišková, Hana Boňková, Ján Krahulec: Príprava vektorov na expresiu ľudskej enterokinázy v lumene endoplazmatického retikula kvasinky Candida utilis
 144. Lukáš Pazderka, Aneta Lichvariková, Veronika Belanová, Hana Drahovská: Molekulárna charakterizácia klinických kmeňov Streptococcus agalactiae
 145. Ivana Petrovičová, Martin Šafránek, Veronika Lišková, Eva Struhárňanská, Ján Krahulec, Ján Turňa: Expresia mutantných foriem ľudskej enterokinázy v bunkách Pichia pastoris
 146. Martina Piatriková, Veronika Debnárová, Diana Széliová, Ján Krahulec: Vplyv výmeny štart kodónu GUG za AUG replikačného proteínu RepA v plazmide pR1A
 147. Michaela Pospišilová, Katarína Briestenská, Jela Mistríková: Štúdium antivírusovej a antiproliferačnej aktivity soforolipidu SLOA6
 148. Tomáš Prachár, Veronika Belanová, Aneta Lichváriková, Michal Kajsík, Hana Drahovská, Ján Turňa: Charakterizácia bakteriofágov infikujúcich rôzne fylogenetické skupiny E. coli
 149. Silvia Radenkovič, Mária Bartošová, Tereza Goliaš: The cAMP signaling pathway affects Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1 (PDHK1) activity
 150. Tomáš Razgyel, Veronika Lišková, Mária Mikulášová: Funkčná a molekulárna analýza Quorum sensing systému založeného na proteíne LuxS
 151. Simona Repelová, Martina Labudová, Mária Poláčková, Marta Miklošová, Vladimír Zelník: Parciálna sekvenčná analýza vakcinačného kmeňa vírusu osýpok
 152. Veronika Rubintová, Terézia Zajičková, Ivana Hubayová, Stanislav Kyzek, Dušan Kováčik, Eliška Gálová: Sledovanie interakcie hypericínu a ďalších stresorov na poškodenie DNA ľudských lymfocytov
 153. Dana Szabóová, Pavol Sulo: Revízia "kvasinkového mitochondriálneho genetického kódu"
 154. Dana Szabóová, Pavol Sulo: Analýza intrónov a voľne stojacich čítacích rámcov mitochondriálnej DNA Saccharomyces
 155. Eva Šabová, Alexandra Konečná, Yvetta Gbelská: Transkripčný faktor Stb5p kvasiniek Kluyveromyces lactis
 156. Darina Šípošová, Fedor Čiampor Jr., Zuzana Čiamporová-Zaťovičová: Porovnanie populácií potápnikov Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) a Agabus guttatus Paykull, 1798 v plesách Tatier s využitím mikrosatelitových markerov
 157. Kristína Šípošová, Zuzana Vatehová, Karin Kollárová, Desana Lišková: Vplyv auxínu na ukladanie suberínu a lignínu v koreňoch kukurice (Zea mays L.)
 158. Marek Šlenker, Veronika Cetlová, Denisa Bazalová: Promótorove elementy génov rezistencie Arabidopsis thaliana
 159. Marek Šlenker, Veronika Cetlová, Denisa Bazalová: Dokáže autopolyploid tolerovať širšie environmentálne spektrum ako materský druh?
 160. Jana Špačková, Katarína Gaplovská, Juraj Gregáň: Analýza mutantov s poruchou meiotického delenia u kvasinky Schizosaccharomyces pombe
 161. Soňa Šváčová, Filip Buchel, Carlos Díaz, Juraj Bugala, Zdenko Levarski, Viera Cimová: Charakterizácia DnaB helikázy v bunkách octových baktérií
 162. Jana Terenova, Adrien Leger, Lubos Klucar, Anton J. Enright: In silico prediction of long non-coding RNAs secondary structure and investigation of their involvement in colorectal cancer
 163. Lucia Turianová, Veronika Lachová, Darina Svetlíková, Tatiana Betáková: Hypoxia enhances replication of delNS1 mutants in Vero cells
 164. Filip Uhrin, Karolína Ondriašová, Stanislav Kyzek, Veronika Medvecká, Anna Zahoranová, Eliška Gálová: Vplyv nízkoteplotnej plazmy na poškodenie DNA v semenách kukurice
 165. Terézia Valkovičová, Romana Vrzoňová, Martina Neboháčová: Analýza proteínu CpRap1
 166. Lucia Varcholová, Veronika Makovníková, Nora Tóth Hervay, Yvetta Gbelská: Úloha transkripčných faktorov Kluyveromyces lactis v heterologickom systéme kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
 167. Erik Vlčák, Michal Martinka, Alexander Lux: Arzén ovplyvňuje tvorbu Casparyho pásikov v endodermálnych bunkách primárneho seminálneho koreňa kukurice siatej
 168. Michaela Vrbová, Petra Belvončíková, Radka Matúšková, Miroslava Šupolíková, Marcela Kúdelová: Reactivation of Murine herpesvirus 68 in S11E tumor cell line induced by trichostatin A and hypoxia
 169. Radivojka Vulić, Martin Kéry, Andrea Ševčíková, Martina Zdurienčíková, Silvia Tyčiaková, Ján Lakota, Ľudovít Škultéty: Vplyv karbonickej anhydrázy I na produkciu exozómov prostatickou nádorovou bunkovou líniou
 170. Romana Zavišová, Hana Drahovská, Katarína Šoltýs, Anna Belicová: Charakterizácia CRISPR lokusov u Listeria monocytogenes
 171. Martina Zdurienčíková, Paulína Gronesová, Ján Sedlák: Chemoterapia zvyšuje produkciu exozómov z nádorových buniek
 172. Dominika Zeleňáková, Michal Martinka: Antimón zvyšuje veľkosť buniek primárnej kôry koreňov a vplýva na antokyány v koreňoch kukurice siatej
 173. Ševčíková Andrea, Martin Kéry, Radivojka Vulic, Martina Labudová, Monika Baráthová, Miriam Zaťovičová, Lucia Csáderová, Veronika Šimko, Jaromír Pastorek: Vplyv perzistentnej infekcie vírusu lymfocytárnej choriomeningitídy na hladinu expresie a lokálizáciu karbonickej anhydrázy IX v nádorových bunkách obličiek