ŠVK 2017 - Environmentálna sekcia

Miestnosť B2-404

Predsedajúci:  
 
 

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.
doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.

10:15-10:30

Peter Sekula: Podporovaná kryštalizácia minerálnych fáz sorbujúcich As a Sb z banských vôd

10:30-10:45

Filip Polák: Vplyv metabolizmu mikroskopických vláknitých húb rodu Aspergillus na lúhovanie hliníka z minerálnych fáz

10:45-11:00

Martin Šebesta: Rozpustnosť a stabilita dvoch rôznych nanočastíc oxidu zinočnatého

11:00-11:15

Silvia Bittnerová: Vplyv rôznych manažmentových opatrení na pôdne vlastnosti poloprirodzenách travinno-bylinných spoločenstiev

11:15-11:30

Eva Duborská: Frakcionácia jódu vo vybraných pôdach Slovenska využitím metódy sekvenčnej extrakcie

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV