ŠVK 2017 - Geografická sekcia

Miestnosť B2-446

Predsedajúci:  
 

Mgr. Marcel Horňák, PhD.
RNDr. Norbert Polčák, PhD.

10:15-10:30

Tomáš Goga: Porovnanie pixelovo-orientovaného prístupu a objektovo-orientovaného prístupu pri tvorbe masky lesa s využitím leteckých multispektrálnych snímok a lidarových údajov

10:30-10:45

Luděk Krtička: Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu rezidenční suburbanizace

10:45-11:00

Peter Piesecký: Hodnotenie územia pre vynútené pristátie vetroňa zo záznamov DPZ

11:00-11:15

Vladimír Pelech: Výpočet kartografického pólu pre kužeľové zobrazenia

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45

Klaudia Glittová: Analýza súčasného stavu priemyselných parkov v regióne NUTS II Východné Slovensko (k 31.12.2016)

11:45-12:00

Michal Hladký: Inovačný potenciál v regiónoch Slovenska po roku 2000

12:00-12:15

Martin Lukáč: Historicko-geografický vývoj obce Šenkvice, s dôrazom na perspektívy rozvoja obce v suburbanizačnom procese Bratislavy

12:15-12:30

Matej Čavojec: Analýza malakofauny v rašelinisku pri Pustých Úľanoch v kontexte zmien krajiny

12:30-12:45

Veronika Oršulová: Antropizácia pôd vplyvom priemyslu v meste Nováky a jeho zázemí

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00-14:15

Marek Kučera: Dopady meteorologických prvkov na regionálne rozdiely volebnej účasti na Slovensku v období 1994-2014

14:15-14:30

Juraj Timko: Integrácia zrážkovo-odtokového a hydraulického modelovania v povodí toku Blatina

14:30-14:45

Arnold Kakaš: Migranti smerujúci do Bratislavy a Košíc

14:45-15:00

Milan Takáč: Participatívne mapovanie ako prostriedok trvalo udržateľného ekonomického rozvoja

15:00-15:15

Milan Takáč: Vývoj hospodárstva regiónu Gemera-Malohontu od 19. storočia po súčasnosť