ŠVK 2015

Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2015

 Pre každú kvalitnú univerzitu a fakultu je vedecká práca základným kameňom jej existencie. Ruka v ruke s týmto „pevným základným kameňom“ však musí ísť aj o prenos vedeckých poznatkov medzi študentov všetkých stupňov štúdia. V tomto smere je Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave (PriF UK) jednoznačne lídrom medzi všetkými fakultami na Slovensku. V dosahovaných výsledkoch vo vedeckej práci, v počte publikačných výstupov, projektov či ďalších hodnotených parametrov patrí medzi tri najlepšie hodnotené fakulty na Slovensku. Je za tým jej 75 ročná história, práca všetkých učiteľov a vedeckých pracovníkov, ako aj akademických funkcionárov, ktorí fakultu smerovali vždy k tým najvyšším cieľom. Tradícia Študentských vedeckých konferencií na PriF UK sa začala písať pred viac ako 45 rokmi. Pôvodne mala súťažný charakter, t.j. v každej odbornej sekcii hodnotiaca komisia určovala poradie, pričom účastníci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa konali striedavo na rôznych fakultách vysokých škôl na Slovensku. Po roku 1989 a krátkom útlme sa na fakulte obnovili ŠVK už v súčasnej podobe.

Študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia z PriF UK, a fakúlt ďalších univerzít, vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií zo Slovenskej (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská akadémia vied), ale i Českej republiky (České vysoké učení technické v Praze, Masarykova Univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze, Akdemie věd České republiky) sa dňa 22. apríla 2015 stretli na pôde PriF UK, aby prezentovali výsledky svojej výskumnej práce. Spolu bolo prezentovaných 296 príspevkov, z čoho 63 predniesli mimofakultní účastníci.

Zameranie konferencie pokrýva široké spektrum prírodovedných oblastí, cez biológiu (antropológia, botanika, fyziológia rastlín, genetika, mikrobiológia, virológia, molekulárna biológia, zoológia, živočíšna fyziológia, etológia), biotechnológie, chémiu (analytická chémia, anorganická chémia, biochémia, fyzikálna a teoretická chémia, jadrová chémia a rádioekológia, organická chémia), geológiu (aplikovaná a environmentálna geofyzika, geológia, paleontológia, hydrogeológia, inžinierska geológia, ložisková geológia, mineralógia, petrológia), geografiu (fyzická geografia, geoekológia, humánna geografia, demogeografia, kartografia, geoinformatika, diaľkový prieskum zeme, regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny), environmentalistiku (eksozológia, fyziotaktika, geochémia, krajinná ekológia, pedológia), až po didaktiku prírodných vied, psychológie a pedagogiky.

Odborná komisia vybrala z každej hlavnej sekcie (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej a chemickej) víťazný príspevok, ktorého autorovi udelil dekan PriF UK doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. diplom a cenu za najlepší príspevok a prednášku ŠVK PriF UK 2015 v danej sekcii. Na ŠVK PriF UK 2015 boli odovzdané aj Ocenenia prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách. Na ŠVK PriF UK 2015 bolo odovzdaných 14 diplomov a 14 balíkov rôznych cien.

Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra

za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách získali:

Ekaterina KUKLEVA

Příprava 227Ac z 226Ra ozařováním neutrony. (České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Jaderná a Fyzikálně Inženýrská, Katedra Jaderné Chemie, Praha, Česká republika).

Peter ŠÍPKA

Ruská federácia ako najväčší dodávateľ energetických surovín Európskej únie. (Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Bratislava, Slovenská republika).

Maryia ZIALENINA

Ab Initio investigation of cesium monoxide of CsO and CsO+. (Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Department of Micro- and Nanoelectronic Technologies and Systems, Minsk, Belarus).

Diplom dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

za najlepší príspevok a prednášku dostali:

· biologickej sekcii: Peter KAŠTIER

„Organizácia cytoskeletu v jednotlivých fázach vývinu haustória  Cuscuta europaea.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín, Bratislava, Slovenská republika).

· v didaktickej sekcii: Martin ŠPONIAR

„Vyučovanie s podporou iPadov na spojenej katolíckej škole sv. Františka z Assisi v Banskej Štiavnici – Prípadová štúdia.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Bratislava, Slovenská republika).

· v environmentálnej sekcii: Ivana CZOCHEROVÁ

„Topické nároky sovy obyčajnej (Strix aluco) v lužných lesoch Podunajska“. (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie, Bratislava, Slovenská republika).

· v geografickej sekcii: Loránt PREGI

„Zmeny národnostnej štruktúry obyvateľstva v kontexte migračných trendov vo funkčnom mestskom regióne Lučenec.“ (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav geografie, Košice, Slovenská republika).

· v geologickej sekcii: Barbara PORUBČANOVÁ

„Distribúcia vybraných prírodných rádionuklidov  v horninách okresu Žiar nad Hronom.“  (Slovenská Akadémia vied, Geofyzikálny ústav, Oddelenie gravimetrie a geodynamiky, Bratislava, Slovenská republika).

· v chemickej sekcii: Petra MIČOLOVÁ

„In vitro stability značených nosičů 223Ra a 99mTc.“ (České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,  Katedra jaderné chemie, Praha, Česká republika).

· za najlepší poster: Aneta LICHVARIKOVÁ

„Stanovenie obsahu DNA kvasinky Candida utili“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovenská republika).

K ŠVK PriF UK 2015 patrí vydanie recenzovaného zborníka plnotextových príspevkov s ISBN, ktorého recenzentmi sú renomovaní odborníci PriF UK v jednotlivých prírodovedných oblastiach. V tlačenej forme má zborník rozsah takmer dvetisíc strán, má prehľadnú štruktúru, texty väčšiny príspevkov v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku sú doplnené tabuľkami a ilustráciami. Napriek tomu, že ide prevažne o odborný text, mnohé príspevky majú ambíciu osloviť aj širokú verejnosť.

Študentské vedecké konferencie na PriF UK si držia prvenstvo medzi vedeckými podujatiami podobného typu na Slovensku. Sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prírodovedných odborov. Ich cieľom je zvýšiť úroveň prezentácie vedeckých výsledkov a zvýrazniť a oceniť nadpriemerných študentov. Zlepšiť komunikáciu študent-študent a študent-učiteľ, vytvoriť tak skutočnú akademickú atmosféru na pôde fakulty. Prezentujúci aj neprezentujúci účastníci nadobúdajú významné praktické skúsenosti pri formulovaní záverov a zovšeobecňovaní výsledkov výskumných prác, učia sa prezentovať dosiahnuté výsledky a tiež seba ako osobnosť. Získavajú prehľad o stave výskumu na rôznych vedeckých pracoviskách. Prezentácia prác študentov z jednotlivých katedier nadobúda propagačný rozmer pracoviska, odboru, resp. špecializácie. Získaná predstava o výskumnej činnosti katedry je študentom neskôr nápomocná pri rozhodovaní sa, ktorým smerom sa ďalej uberať. ŠVK je vnímaná aj ako predobhajoby záverečných bakalárskych a diplomových prác. Podujatie má mimoriadny význam aj pre študentov a pedagógov stredných škôl a gymnázií, ktorí začínajú ŠVK navštevovať v čoraz väčšom počte.

Organizovanie ŠVK pre taký veľký počet ľudí si vyžaduje nemalé náklady, preto by realizácia tohto vedeckého podujatia nebola možná bez podpory sponzorov. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej a vecnej podpore partnerov: Západoslovenská energetika, a.s., Slovenské jadrové fórum, Eppendorf Czech & Slovakia, s r. o., Nadácia Curie, Medirex Group Academy, n.o., Tau-chem,spol s r.o., Nafta, Malé centrum, Readers Digest, Tarsago.

Najbližšia študentská vedecká konferencia sa bude konať na PriF UK o rok, 27. apríla 2016, kde srdečne pozývame stúpencov prírodovedných disciplín. Viac informácii, ale aj fotky a zborníky z minulých rokov na http://www.fns.uniba.sk/svk alebo http://www.facebook.com/svkprifuk

Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

galambosfns.uniba.sk

Predseda ŠVK PriF UK

Katedra anorganickej chémie PriF UK

******************************

Fotogaléria

Fotogaléria ŠVK PriF UK 2015 na Facebooku