Študentská vedecká konferencia 2016

Ocenení účastníci

Na ŠVK PriF UK 2016 bolo odovzdaných celkom 10 diplomov a 10 balíkov rôznych cien.

Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra

Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách získali:

· Marián PEVNÝ a Dominik JURAČKA „Inovácia chromatografickej metódy na stanovenie reziduí Kryptofixu 2.2.2. v rádiofarmaku 18F-FDG“. (Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava)

· Lucie KOMÁNKOVÁ „Přípravasorbentů pro záchyt radionuklidů na bázi oxidovaných uhlíkových nanostruktur.“ (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra jaderné chemie)

· Barbara PORUBČANOVÁ „Nové výsledky v hodnotení prírodnej rádioaktivity – okres Žiar nad Hronom.“ (Slovenská Akadémia vied, Ústav vied o Zemi, Oddelenie gravimetrie a geodynamiky)

Diplom dekana PriF UK

za najlepší príspevok a prednášku dostali:

· v biologickej sekcii: Ján ŠTETKA „Deciphering hierarchy of inflammatory signature activation in polycythemia vera by using iPSCs disease modelling.“ (Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav biologie)

 · v didaktickej sekcii: Renáta MICHALISKOVÁ „Zisťovanie citlivosti nami koncipovaného didaktického testu prostredníctvom koeficientu ULI a tetrachorického koeficientu.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky)

 · v environmentálnej sekcii: Eva DUBORSKÁ „Biovolatilizácia a bioakumulácia jódu vláknitými hubami v podmienkach laboratórnej kultivácie.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov)

·v geografickej sekcii: Tomáš SZALAY Hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity vo vzťahu na životné prostredie.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie ademografie)

 · v geologickej sekcii: Petra POLKOVÁ „Vplyv rozmerov a tvaru skúšobných vzoriek na pevnosť v jednoosovom tlaku hornín.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie)

·  v chemickej sekcii: Viktória MODROCKÁ Organokatalytickáα - aminoxygenáciakarbonylových zlúčenín – účinný nástroj v syntéze liečiv.“ (Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie)

· za najlepší poster: Erika VRBOVÁ „Kliešťami prenášané nákazy u spoločenských zvierat v Bratislavskom kraji.“ Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie)

Zborník ŠVK

Zborník ŠVK PriF UK 2016 si môžete stiahnuť na   

https://fns.uniba.sk/studium/svk/zborniky-svk/

Záznam z plenárnej prednášky profesora P. Kukuru

Záznam z plenárnej prednášky profesora P. Kukuru

ŠVK PriF UK 2017

ŠVK PriF UK 2017 sa konala 26. 4. 2017

Predseda ŠVK

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
Associate Professor
Department of Inorganic Chemistry
Faculty of Natural Sciences
Comenius University in Bratislava

 

Program ŠVK 2016

Deň konania konferencie: streda 27. apríla 2016

7:30-9:00
 

Registrácia účastníkov
Vestibul CH1

9:00
 

Slávnostné otvorenie konferencie
Aula CH1-1

9:15-10:00
 

 
 
 

Plenárna prednáška
Aula CH1-1

A new perspective on nanoscale structure and dynamics
with ultrasensitive optical microscopy

Philipp Kukura, University of Oxford

10:15-12:45
 
 
 
 
 
 

Prezentácie príspevkov v sekciách
Biologická sekcia: B1-301, B1-305, B1-307, B1-320, B2-304
Environmentálna sekcia: B2-404
Chemická sekcia: CH1-2, CH1-3
Geografická sekcia: B1-435
Geologická sekcia: G-245
Didaktická sekcia: CH2-118

13:00-14:00Posterová sekcia

14:00-16:15
 
 
 
 
 
 

Prezentácie príspevkov v sekciách
Biologická sekcia: B1-301, B1-305, B1-307, B1-320, B2-304
Environmentálna sekcia: B2-404
Chemická sekcia: CH1-2, CH1-3
Geografická sekcia: B1-435
Geologická sekcia: G-245
Didaktická sekcia: CH2-118

16:30-19.00  
 

Spoločenský večer
vestibul B1

Na stiahnutie vo formáte PDF tu