Študentská vedecká konferencia 2020

Na eŠVK PriF UK 2020 bolo odovzdaných celkom 12 diplomov a 12 balíkov rôznych cien.

Cena Slovenskej chemickej spoločnosti

Adriana MIŠKOVČÍKOVÁ: „Identifikácia a kvantifikácia kyseliny karmínovej v potravinových a farmaceutických vzorkách metódou mikročipovej elektroforézy.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie)

Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra

Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách získali:

· 1. cena: Kristýna KROFTOVÁ: „Studium potenciálních sorbentů pro separaci 68Ge a 68Ga.“ (ČVUT v Prahe, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrska, Katedra jaderné chemie)

· 2. cena: David Pavel KRÁLOVIČ: „Stanovenie 90Sr vo vzorkách mlieka z okolia jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie )

· 3. cena: Matej ŠURÁNEK: „Adsorpcia Ni(II) a Cu(II) iónov na prírodné bentonity.“ (Univerzity Mateja Bela v BB, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie)

Diplom dekana PriF UK

za najlepší príspevok a prednášku dostali:

· v biologickej sekcii: Ondrej PÖS: „Identifikácia variantov počtu kópií z neinvazívneho prenatálneho testovania na báze NGS.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie)

· v chemickej sekcii: Kristína ALMÁŠIOVÁ „Syntéza triazínoindolového intermediátu určeného na vývoj druhej generácie ALR2 inhibítorov.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie)

· v geografickej sekcii: Richard STANEK „Dostupnosť zastávok MHD v Bratislave.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja)

· v geologickej sekcii: Jaroslava BABEJOVÁ-KMECOVÁ „Spoločenstvá dierkavcov s prevahou zástupcov čeľade Miliolidae v neogénnych sedimentoch Paratetýdy.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie)

· v environmentálnej sekcii: Zuzana PILKOVÁ „Zdroje a faktory ovplyvňujúce distribúciu Pb v pôdach v blízkosti križovatiek Bratislavy.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie)

· v didaktickej sekcii: Lenka KRAMAROVÁ: „Prekoncepty žiakov o pojmoch teplo, teplota a energia na základnej škole.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky)

Cena hlasovania o „Naj poster“

V hlasovaní na Facebook-ovej stránke ŠVK s počtom 427 like:
Štefan HLUŠÁK: „Cytotoxický účinok 5-fluorouracilu na bunkovú líniu HT-29.“ (Gymnázia Ladislava Novomenského, Bratislava)

Cena Rektora Univerzity Komenského v Bratislave

Tomáš VRANOVSKÝ: „Hniezdna ornitocenóza navrhovaného chráneného areálu Ostrovné lúčky: predbežné výsledky.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie)