Študentská vedecká konferencia 2021

Slávnostné otvorenie a plenárna prednáška

OCENENIA

Na eŠVK PriF UK 2021 sme privítali viac než 200 účastníkov z 12 vysokoškolských inštitúcií zo 4 krajín (Slovenska, Česka, Maďarska a Francúzska).

Bolo odovzdaných celkom 12 diplomov a 12 balíkov rôznych cien.

Cena Slovenskej chemickej spoločnosti

Meno a priezvisko: DENISA CAGARDOVÁ
Fakulta (univerzita): Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave (FCHPT STU)
Príspevok: Theoretical modelling of charge transport in organic optoelectronics

Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra

Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách získali:

· 1. miesto
Meno a priezvisko: MARIE SKALOVÁ
Fakulta (univerzita): Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické (FJFI, ČVUT)
Príspevok: Separace terbia, gadolinia a dysprosia pro účely přípravy radiofarmak značnených 161Tb

· 2. miesto
Meno a priezvisko: DAVID PAVEL KRALOVIČ
Fakulta (univerzita): Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (PriF UK)
Príspevok: Vplyv nasorbovanej vody na voľnoobjemové vlastnosti polymérov na báze epoxidovaných rastlinných olejov skúmaný pozitrónovou anihiláciou

· 3. miesto
Meno a priezvisko: SILVIA VYHNÁLEKOVÁ
Fakulta (univerzita): Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (PriF UK)
Príspevok: Vplyv počiatočnej koncentrácie Cu(II) na sorpčnú kapacitu sorbentov na báze uhlíka

Diplom dekana PriF UK

za najlepší príspevok a prednášku dostali:

BIOLOGICKÁ SEKCIA
Meno a priezvisko: PETR PAPEŽÍK
Fakulta (univerzita): Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (PriF UK)
Príspevok: Morfometrická variabilita zelených skokanů (Pelophylax, Ranidae) jihozápadního Balkánu

CHEMICKÁ SEKCIA
Meno a priezvisko: MARTA ĎURIŠ
Fakulta (univerzita): Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (PriF UK)
Príspevok: Aplikácia spojenia mikročipovej izotachoforézy s iónovou pohyblivostnou spektrometriou na analýzu vzoriek biologického a potravinárskeho pôvodu

GEOGRAFICKÁ SEKCIA
Meno a priezvisko: PAVOL BALÁŽ
Fakulta (univerzita): Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (PriF UK)
Príspevok: Historický vývoj krajinnej pokrývky Slovenska (2.polovica 19. storočia - 2010)

GEOLOGICKÁ SEKCIA
Meno a priezvisko: KATARÍNA KRIVÁŇOVÁ
Fakulta (univerzita): Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (PriF UK)
Príspevok: Geologická stavba oblasti masívov Dielik a Remetisko (Veporské vrchy)

ENVIRONMENTÁLNA SEKCIA
Meno a priezvisko: SINDY KURTINOVÁ
Fakulta (univerzita): Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (PriF UK)
Príspevok: Distribúcia nanočastíc ZnO v rôznych veľkostných frakciách koloidov extrahovaných z poľnohospodárskej pôdy

DIDAKTICKÁ SEKCIA
Meno a priezvisko: LENKA MARTINKOVÁ
Fakulta (univerzita): Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (PriF UK)
Príspevok: Hodnotovo orientované diskusie vo výchovno-vzdelávacom procese

Cena hlasovania o „Naj poster“

V hlasovaní cez MS TEAMS eŠVK2021 s počtom 49 likov:
Meno a priezvisko: MATÚŠ LIŠTIAK
Fakulta (univerzita): Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (PriF UK)
Príspevok: Interakcia DNA s koordinačnými zlúčeninami patriacimi do skupiny Kasiopeínov

Cena Rektora Univerzity Komenského v Bratislave

Meno a priezvisko: ZAINAB SROUR
Fakulta (univerzita): University of Lille, France
Príspevok: Unraveling the Reaction Mechanism of OH Radicals with Chloromethyl Hydroperoxide