Informácie o vyučovaných predmetoch

Ložiská rudných surovín

Študenti získajú základné vedomosti o rudných nerastných surovinách, ich vlastnostiach, ekonomike nerastnýchsurovín, metódach ich vyhľadávania, prieskumu, výpočte zásob, genéze a distribúcii na Slovensku a vo svete. Naučiasa tiež poznávať zrudňovacie ložiskotvorné procesy a metódy ich štúdia, oboznámia sa s hlavnými ložiskovými typmia s príkladmi typických významných svetových a slovenských rudných ložísk. V praktickej časti sa naučia poznávaťzákladné typy rudných surovín na vzorkách zo Slovenska i zo sveta. Vo výberových prednáškach študenti získajúvedomosti o hydrotermálnych procesoch v zemskej kôre, o hlavných typoch hydrotermálnych premien a ich genéze ao úlohe fluíd v mineralizačných a ložiskotvorných procesoch. Naučia sa tiež idenitifikovať alteračné minerály aurčovať základné typy textúr rúd a minerálnych asociácií a geneticky ich interpretovať.

Predmety/prednášky:

Nerastné suroviny (2. LS, Bc. stupeň)
Ložiská rudných surovín (3. ZS, Bc. stupeň)
Vyhľadávanie, prieskum a výpočet zásob nerastných surovín (1. ZS, Mgr. stupeň)
Rudné suroviny Slovenska (1. LS, Mgr. stupeň)
Ložiská sveta (2. ZS, Mgr. stupeň)
Hydrotermálne procesy a premeny (1. ZS, Mgr. stupeň)
Textúry rúd (1. ZS, Mgr. stupeň)

Ložiská nerastných surovín – fosílne palivá (uhlie a ropa a netradičné fosílne palivá)

Geologické podmienky tvorby fosílnych palív, najmä z hľadiska pôvodu z organickej hmoty a tvorby  ložísk uhlia, ropy a zemného plynu , osobitne tradičných a netradičných  surovín  a ich potenciálnych zásob. Obsahom predmetov je tiež informácia o metódach  výskumu a vyhľadávania, hodnotenie kvality a ekonomického významu fosílnych palív ako hlavných energetických surovín. 

Predmety/prednášky:

Ložiská fosílnych palív a iných energetických surovín (2. ZS, Bc. stupeň)
Nerudné suroviny a fosílne palivá Slovenska a okolitých krajín (1. ZS, Mgr. stupeň)
Ložiská sveta (2. ZS, Mgr. stupeň)  

Študijný materiál:

Rojkovič a kol. 2006: Nerasné suroviny
Lintnerová  2009: Ložiská kaustobiolitov: Uhlie a ropa (e-súbor prednášok)
Uhie a ropa sveta (e-súbor prednášok)

Ekonomická geológia

Výuka je zameraná na prieskum a vyhľadávanie rôznych typov nerastných surovín (rudy, nerudy, uhľovodíky). V rámci jednotlivých predmetov sú preberané vyhľadávacie kritéria a ložiskové príznaky ako aj prieskumné ložiskové a geochemické metódy. Praktická vyučovanie vyhľadávacích a prieskumných metód je následne realizovaná v rámci terénneho kurzu, ktorého súčasťou je aj výuka banského geologického mapovania. Súčasťou predmetov je aj výpočet zásob (jeho parametre a jednotlivé metódy) a prednášky zamerané na ekonomiku nerastných surovín.

Predmety:

Základy geologického prieskumu a baníctva (1. LS, Bc. Stupeň)
Vyhľadávanie, prieskum a výpočet zásob ložísk nerastných surovín (1. ZS, Mgr. stupeň)
Kurz banského geologického mapovania a metód ložiskového a environmentálneho prieskumu. (1. LS. Mgr.stupeň)
Financovanie výskumu a management projektov (1. ZS, Mgr stupeň)
Ekonomika nerastných surovín (2. ZS, Mgr. stupeň)

Environmentálna ložisková geológia

Environmentálne hodnotenie vplyvu ťažby a úpravy  nerastných surovín na prostredie.  Venovaná pozornosť je  hodnoteniu opustených banských diel,  ich rekultivácie  a monitoringu, ako aj využitiu  banského a úpravárenského odpadu ako sekundárnej nerastnej suroviny. Environmentálny výskum a hodnotenie rizík aktívnych/ťažených  ložísk  a potenciálnych – skúmaných ložísk nerastných surovín. 

Predmety:

Základy environmentálnej geológie (2. LS, Bc. stupeň)
Vplyv ťažby a úpravy nerastných surovín na životné prostredie (1. ZS, Mgr. stupeň)
Environmentálna legislatíva a technológie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja (1. LS, Mgr. stupeň)
Riziková analýza znečistených území a environmentálnych záťaží (1. ZS, Mgr. stupeň)
Metódy sanácie environmentálnych záťaží (1. ZS, Mgr. stupeň)
Terénny kurz prieskumných a sanačných metód environmentálnych záťaží (1. LS, Mgr. stupeň)
Environmentálna mineralógia (2. LS, Mgr. stupeň)

Študijný materiál PRIF UK:

Lintnerová 2002 : Vplyv ťažby a úpravy nerastných surovín na životné prostredie,
Lintnerová et al. 2010: Environmentálne riziká tvorby kyslých banských vôd na opustenom ložisku Smolník
Tvorba AMD na opustenom ložisku Smolník

Výuka 3D modelovania v GIS

Vizualizácia umiestnenia obsahov Au v prostredí dioritového porfýru (obrázok vľavo) a vizualizácia geochemickej distribúcie Au na lokalite Detva – Biely Vrch (Javorie, Slovensko). Zdroj: www.leapfrog3d.com
Príklad vizualizácie modelu rudného ložiska s vizualizáciou obsahu rudnej suroviny a priebeh vrtov (obrázok vľavo) a príklad modelu žilného ložiska a digitálneho modelu povrchového lomu (obrázok vpravo). Zdroj: www.geovia.com

Súčasťou nášho študijného plánu je výuka 3D modelovania geologických, mineralogických, geochemických a environmentálnych aspektov nerastných surovín, ktoré sú v ponuke aj ako súčasť navrhovaných bakalárskych a diplomových prác. Výuka prebieha v celosvetovo uznávaných geologických programoch LeapfrogGeo  a GEOVIA Surpac™ a GIS programoch s modulom 3D modelovania. Výuka a vedenie bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, ktoré zahŕňajú 3D modelovanie a vizualizáciu dát je zameraná na implicitné a explicitné metódy modeloavnia.

Výuka a výskum prostredníctvom implicitných softvérov sú podporované spoločnosťou  ARANZ Geo Limited - Developers of Leapfrog, ktorý nám bezplatne poskytujú licenciu softvéru LeapfrogGeo určenú na výuku a výskum (http://www.leapfrog3d.com/). Leapfrog je popredným 3D geologickým softvérom, ktorý prevádza rýchle geologické modelovanie priamo z dát rôznych formátov. Umožňuje modelovať geologické, štruktúrne, geochemické modelovanie ako aj modelovanie banských priestorov. Tento program je intenzívne využívaný poprednými svetovými prieskumnými a ťažobnými spoločnosťami. 

Na explicitné modelovanie je používaný program GEOVIA Surpac™, ktorý na výuku a výskum používame s podporou spoločnosti Dessault Systems - Developers of GEOVIA Surpac™ (http://www.geovia.com/products/surpac).

Surpac patrí medzi svetovo najpopulárnejšie 3D geologické softvéry. Okrem geoštatistického modelovania geochemických atribútov ložísk a geologických, štruktúrnych a mineralogických aspektov, poskytuje možnosť výpočtu zásob úžitkových zložiek a detailného modelovania povrchových aj podzemných banských diel.