Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Environmentálna ložisková geológia

Environmentálne hodnotenie vplyvu ťažby a úpravy  nerastných surovín na prostredie.  Venovaná pozornosť je  hodnoteniu opustených banských diel,  ich rekultivácie  a monitoringu, ako aj využitiu  banského a úpravárenského odpadu ako sekundárnej nerastnej suroviny. Environmentálny výskum a hodnotenie rizík aktívnych/ťažených  ložísk  a potenciálnych – skúmaných ložísk nerastných surovín. 

Predmety:

Základy environmentálnej geológie (2. LS, Bc. stupeň)
Vplyv ťažby a úpravy nerastných surovín na životné prostredie (1. ZS, Mgr. stupeň)
Environmentálna legislatíva a technológie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja (1. LS, Mgr. stupeň)
Riziková analýza znečistených území a environmentálnych záťaží (1. ZS, Mgr. stupeň)
Metódy sanácie environmentálnych záťaží (1. ZS, Mgr. stupeň)
Terénny kurz prieskumných a sanačných metód environmentálnych záťaží (1. LS, Mgr. stupeň)
Environmentálna mineralógia (2. LS, Mgr. stupeň)

Študijný materiál PRIF UK:

Lintnerová 2002 : Vplyv ťažby a úpravy nerastných surovín na životné prostredie,
Lintnerová et al. 2010: Environmentálne riziká tvorby kyslých banských vôd na opustenom ložisku Smolník
Tvorba AMD na opustenom ložisku Smolník