Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ložiská rudných surovín

Študenti získajú základné vedomosti o rudných nerastných surovinách, ich vlastnostiach, ekonomike nerastnýchsurovín, metódach ich vyhľadávania, prieskumu, výpočte zásob, genéze a distribúcii na Slovensku a vo svete. Naučiasa tiež poznávať zrudňovacie ložiskotvorné procesy a metódy ich štúdia, oboznámia sa s hlavnými ložiskovými typmia s príkladmi typických významných svetových a slovenských rudných ložísk. V praktickej časti sa naučia poznávaťzákladné typy rudných surovín na vzorkách zo Slovenska i zo sveta. Vo výberových prednáškach študenti získajúvedomosti o hydrotermálnych procesoch v zemskej kôre, o hlavných typoch hydrotermálnych premien a ich genéze ao úlohe fluíd v mineralizačných a ložiskotvorných procesoch. Naučia sa tiež idenitifikovať alteračné minerály aurčovať základné typy textúr rúd a minerálnych asociácií a geneticky ich interpretovať.

Predmety/prednášky:

Nerastné suroviny (2. LS, Bc. stupeň)
Ložiská rudných surovín (3. ZS, Bc. stupeň)
Vyhľadávanie, prieskum a výpočet zásob nerastných surovín (1. ZS, Mgr. stupeň)
Rudné suroviny Slovenska (1. LS, Mgr. stupeň)
Ložiská sveta (2. ZS, Mgr. stupeň)
Hydrotermálne procesy a premeny (1. ZS, Mgr. stupeň)
Textúry rúd (1. ZS, Mgr. stupeň)