Katedra ložiskovej geológie

Katedra ložiskovej geológie je už od roku 1952 neoddeliteľnou súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty.

Náplň katedry je rovnomerne rozložená na pedagogickú i vedeckú činnosť. Študenti všetkých stupňov štúdia sú plnohodnotnou súčasťou našich výskumných a projektových aktivít.

Vedecká profilácia katedry je nasmerovaná na rudné (hlavne drahokovové, drahokovovo-polymetalické a kritické suroviny v Západných Karpatoch) a na nerudné suroviny (predovšetkým ílové suroviny, perlit, zeolity) z pohľadu ich praktickej aplikácie ako aj ich využitia ako indikátorov geologických procesov. Ďalšou oblasťou záujmu je vplyv banskej činnosti na životné prostredie a sanácie environmentálnych záťaží. V posledných rokoch sa záujmové línie pracovníkov katedry prelínajú v snahe o komplexné zhodnotenie ložísk nerastných surovín. Pomocou základných aj pokročilých metodík prieskumnej geológie, mineralogickej, geochemickej a litologicko-petrologická analýzy,  stanovenia fyzikálno-mechanických vlastností a laboratórnych experimentov využívajúc prostredie GIS vytvárame genetické modely, modely distribúcie kvality surovín a modely zhodnotenia rizík ťažby nerastných surovín pre životné prostredie. 

foto-bana1.jpg