Oznamy

Oznam o rigoróznej skúške Mgr. Petra Španeka PhD.

Termín rigoróznej skúšky Mgr. Petra Španeka PhD. bol stanovený na 16. septembra 2020, na 9.00 hodinu. Skúška sa bude konať prezenčnou formou v miestnosti G-427 na Katedre ložiskovej geológie PRIF UK.

V rámci skúšky bude menovaný obhajovať aj rigoróznu prácu s názvom: „3D statický geologický model ložiska ropy Brodské – vysoká kryha ako potenciálneho objektu na uskladnenie CO2