Informácie pre uchádzačov

Témy bakalárskych prác pre akademický rok 2019/2020

Doc. Mgr. P. Koděra, PhD. č.d. G-423, klapka 279, peter.kodera@uniba.sk

APLIKÁCIA GEOTERMOMETRIE NA EPITERMÁLNE ŽILNÉ MINERALIZÁCIE

Ciele: Charakteristika metodík na stanovenie paleoteploty vzniku epitermálnych žilných systémov (štúdium fluidných inklúzií, minerálne geotermometre, izotopová geotermometria). Praktická aplikácia niektorej metodiky na niektorom aktívne ťaženom alebo skúmanom drahokovovom žilnom ložisku (Banská Hodruša, Prochoť, Nová Baňa).

APLIKÁCIA GEOTERMOMETRIE NA PORFÝROVÉ MINERALIZÁCIE

Ciele: Charakteristika metodík na stanovenie paleoteploty vzniku porfýrových systémov (štúdium fluidných inklúzií, minerálne geotermometre, izotopová geotermometria). Praktická aplikácia niektorej metodiky na niektorom aktuálne skúmanom ložisku tohto typu (Biely Vrch -Au, Ochtiná-Rochovce-W-Mo).

VYUŽITIE RAMANOVEJ SPEKTROSKOPIE V MINERALÓGII A LOŽISKOVEJ GEOLÓGII

Ciele: Charakteristika metodiky - princípy, limity, softvérové spracovanie spektier, interpretácie, možnosti využitia s príkladmi aplikácie (minerály, fluidné inklúzie). Praktické meranie vzoriek a interpretácia spektier minerálov a inklúzií z vybraného aktuálne skúmaného rudného ložiska.

 

Doc. Mgr. P. Uhlík, PhD. č.d. G-422, klapka 270, peter.uhlik@uniba.sk

ZVETRÁVANIE - PROCES FORMOVANIA ÍLOVÝCH MINERÁLOV

Ciele: Stručná charakteristika štruktúry vrstevnatých silikátov
Charakterizácia fyzikálneho a chemického zvetrávania, definovanie hlavných faktorov ovplyvňujúcich zvetrávacie procesy
Spracovať poznatky o možnostiach využitia procesov zvetrávania formujúcich ílové minerály ako indikátora paleoklímy a paleoprostredia
Uviesť príklady ložísk ílových surovín vzniknutých procesmi zvetrávania

MOŽNOSTI VYUŽITIA TEM V GEOVEDÁCH

Ciele: Stručná charakteristika základných princípov transmisnej elektrónovej mikroskopie
Prehľad metodík prípravy vzoriek, ich možnosti pozorovania TEM a možné výstupy
Perspektívne oblasti využitia TEM (vybrať zaujímavé príklady aplikácie TEM v pedológii, enviromentalistike, mineralógii, v oblasti spracovania nerastných surovín atď.; prípadne navrhnúť vlastné nápady)

NERASTNÉ SUROVINY A SPOLOČNOSŤ

Ciele: Definovať čo je to surovinová politika
Charakterizovať domácu a zahraničnú surovinovú politikuVyčleniť kritické a perspektívne rudné a nerudné suroviny pre 21. storočie
Vymenovať argumenty pre a proti ťažbe nerastných surovín
Analyzovať mechanizmy podpory prieskumu a ťažby nerastných surovín v EU a SR
Spracovať aktuálnu štatistiku množstva zásob a ťažby nerastných surovín SR a vybraného štátu

 

Doc. Mgr. P. Šottník, PhD. č.d. G-426A, klapka 277, peter.sottnik@uniba.sk

ANTIMÓN - KRITICKÁ SUROVINA PRE EÚ

Antimón ako kritická surovina, jeho ložiská a ekonomický potenciál v minulosti a súčasnosti. Odpady vznikajúce pri ťažbe antimónu a potenciál ich využitia.

POROVNANIE MOBILITY AS A SB V PRÍRODNOM PROSTREDÍ

Mobilita arzénu a antiónu v jednotlivých zložkách životného prostredia. Definovanie rozdielov v správaní As a Sb v životnom prostredí.

KONTAMINÁCIA ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ORTUŤOU NA VYBRANÝCH BANSKÝCH LOKALITÁCH SLOVENSKA

Stanovenie úrovne kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia vybraných banských lokalít po ťažbe Hg s ohľadom na využitie údajov pre potreby analýzy rizika.

 

Mgr. M. Osacký, PhD. č.d. G-419, klapka 274, marek.osacky@uniba.sk

CHARAKTERIZÁCIA ROPNÝCH PIESKOV Z ALBERTY (KANADA) A VPLYV ÍLOVÝCH MINERÁLOV NA BEZVODÚ EXTRAKCIU BITUMÉNU Z ROPNÝCH PIESKOV

Ciele: Spracovať poznatky o:

 1. minerálnom a chemickom zložení a povrchových vlastnostiach rôznych typov ropných pieskov z Alberty
 2. vplyve rôznych typov ílových minerálov prítomných v ropných pieskoch na bezvodú extrakciu bituménu. Praktická časť práce zahŕňa spracovanie vzoriek v laboratóriu - odstránenie bituménu a separáciu rôznych zrnitostných frakcií ropných pieskov.

BENTONIT A JEHO AKTUÁLNE APLIKÁCIE

Ciele: Základná charakterizácia smektitu a bentonitu Prehľad súčasných aplikácií bentonitu (ochranna životného prostredia, nanotechnológia, ťažký priemysel atď)

 

Prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc. č. d. G-420, klapka 495, otilia.lintnerova@uniba.sk

OPUSTENÉ BANSKÉ DIELA A ICH ENVIRONMENTÁLNE RIZIKÁ

Ciele: Charakteristika rizikových banských odpadov - tvorba kyslých banských vôd a iných toxických odpadov. Základné remediačné postupy a využitie krajiny po banskej ťažby- vyhodnotenie a modelové riešenie.

VYUŽITIE IZOTOPOVEJ ANALÝZY C A O A INÝCH GEOCHEMICKÝCH METÓD PRE IDENTIFIKÁCIU PALEOPROSTREDIA

Ciele: Využitie geochemických metód v stratigrafii (chemostratigrafia) - najmä izotopov uhlíka pre porovnávanie vývoja sedimentácie, relatívneho veku vrstiev a identifikáciu výnimočných udalostí - klimatických a ekologických alebo iných udalostí súvisiacich s nadprodukciou organickej hmoty a potenciálnou tvorbou materských hornín.

PLYN Z ROPNÝCH A UHOĽNÝCH BRIDLÍC. VÝZNAM NETRADIČNÝCH FOSÍLNYCH PALÍV A ICH VYUŽITIE

Ciele: Charakteristika a porovnanie tvorby materských hornín tradičných a netradičných ložísk zemného plynu. Charakteristika jednotlivých typov netradičných energetických surovín a posúdenie ich významu v súčasnosti a v budúcnosti s využitím údajov z krajín, kde sa netradičné suroviny nachádzajú.

Zásady prijímacieho konania na Mgr. stupni štúdia na PriF UK v odbore ložisková geológia

(plné znenie pre všetky odbory sú na stránke fakulty)

 

 1. V prípade, že počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu, budú na magisterské študijné programy v odbore 4.1.23 geológia, a to ložisková geológia, bez prijímacích skúšok prijatí všetci uchádzači, ktorí absolvovali bakalársky stupeň štúdia v odbore geológia alebo v príbuznom odbore.
 2. V prípade, že počet prihlásených uchádzačov presiahne kapacitné možnosti študijného programu a prihlásení uchádzači spĺňajú podmienky prijatia, bude jediným kritériom pre prijatie bez prijímacích skúšok hodnota váženého študijného priemeru. 
 3. Na študijné programy môžu byť prijatí aj uchádzači, ktorí ukončili bakalárske štúdium v iných študijných programoch prírodovedného alebo technického zamerania. Ostatní uchádzači budú prijatí na základe výsledkov písomnej prijímacej skúšky

 

Sylaby k písomnej prijímacej skúške

 

 1. Vznik a vývoj ložísk nerastných surovín (základné pojmy, základné endogénne a exogénne procesy vedúce k tvorbe nerastných surovín)
 2. Rudné nerastné suroviny (Fe, Al, Cu, Zn, Mn, Cr, Ti, Pb, Ni, Sn, Mo, W, U, Ag, Au - výskyt a vlastnosti, typy ložísk, použitie)
 3. Nerudné nerastné suroviny (grafit a diamant, barit a fluorit, živce, magnezit a mastenec, halit a draselné soli, kaolín a íl, bentonit, zeolit, perlit, diatomit, piesok a štrk, vápenec a dolomit, dekoračný kameň - vlastnosti a požiadavky na kvalitu, typy ložísk, použitie)
 4. Energetické suroviny (uhlie, ropa, zemný plyn, netradičné zdroje uhľovodíkov - vlastnosti, pôvod, charakteristika ložísk, použitie)
Literatúra k testu:

Rojkovič I., Lintnerová O., Uhlík P., Kraus I.: Nerastné suroviny. UK Bratislava 2008. 179 str. PDF verzia

Doplnková literatúra - aktualizácia údajov, Ročenky- Nerastné suroviny Slovenska, publikácie na stránkach Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.

 

 

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium v programe ložisková geológia v akademickom roku 2019/2020

Školiteľ: Doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.:

 

Genéza W-Mo porfýrového ložiska Ochtiná-Rochovce

Genesis of the W-Mo porphyry deposit Ochtiná-Rochovce

Wolfrámovo-molybdénové ložisko Ochtiná-Rochovce porfýrového typu bolo v posledných rokoch predmetom vyhľadávacieho prieskumu. Prieskum tu potvrdil ekonomicky zaujímavú akumuláciu týchto kovov, z ktorých volfrám patrí ku tzv. kritickým kovom v Európskej únií. Materiál z pomerne rozsiahleho vrtného prieskumu je možné využiť na štúdium genézy ložiska, ktorej sa zatiaľ nevenovala dostatočná pozornosť. Tento typ ložísk je aj vo svete pomerne zriedkavý a preto o podmienkach ich vzniku bolo publikovaných len málo informácií. Cieľom práce je najmä objasnenie teplotno-tlakových podmienok vzniku mineralizácie, zdrojov fluid a kovov, vzťahu mineralizácie k tektonickému a magmatickému vývoju v študovanej oblasti, k hydrotermálnym premenám a zhodnotenie úlohy a mechanizmu zvetrávania ložiska.

 

Mineralógia a genéza ložiska cínu Santo Domingo v Peru

Mineralogy and genesis of the tin deposit Santo Domingo in Peru

Ložisko Santo Domingo v južnom Peru je novým ložiskom cínu magmaticko-hydrotermálneho pôvodu, ktoré sa nachádza na severnom konci známeho juhoamerického Sn-Ag pásu ložísk (Argentína, Bolívia, Peru). Objavené bolo pri prieskumných aktivitách v blízkosti obrovského ložiska cínu San Rafael, ktoré tretím najväčším producentom cínu na svete. Prieskum tu realizuje firma Minsur, ktorá zároveň ťaží ložisko San Rafael. Hlavným cieľom dizertačnej práce je najmä minerálna charakteristika ložiska a asociujúcich premien a objasnenie genézy ložiska s využitím štúdia fluidných inklúzií a stabilných izotopov. Téma bola vypísaná z iniciatívy prieskumného riaditeľa firmy Minsur (náš absolvent), ktorá je ochotná výskum aj finančne podporiť.

 

Genéza epitermálnej mineralizácie v centrálnej zóne štiavnického stratovulkánu

Genesis of the epithermal mineralisation in the central zone of the Štiavnica stratovolcano

Centrálna zóna štiavnického stratovulkánu je unikátna oblasť s veľmi rozsiahlymi epitermálnymi žilnými systémami s drahokovovou a polymetalickou mineralizáciou, ktoré boli predmetom intenzívnej historickej ťažby. Aj v súčasnosti je to na Slovensku jediná oblasť, kde ešte stále prebieha ťažba rudných surovín (na bani Rozália v Hodruši-Hámroch) a zároveň tu prebieha aktívny vyhľadávací prieskum. Veľká variabilita žilných štruktúr, ich komplikovaný štruktúrny a minerálny vývoj spôsobuje, že vyhľadávací prieskum naráža na problémy nejasnej genézy týchto žilných systémov. Lepšie pochopenie podmienok ich vzniku a vzájomných vzťahov by prispelo k cielenejšiemu vyhľadávaciemu prieskumu nielen v okolí Rozália bane, ale aj v celej centrálnej zóne štiavnického stratovulkánu. Hlavným cieľom tejto dizertačnej práce je rozšírenie doterajších poznatkov o minerálnom zložení žilných mineralizácií, okoložilných premien a ich geochemických vlastností. Problematika genézy bude riešená syntézou štruktúrno-mineralogických údajov s výsledkami štúdia fluidných inklúzií a stabilných izotopov.

 

Charakterizácia drahokovového zrudnenia v okolí intrúzie Rochovského granitu (externé štúdium)

Characterisation of the precious metal mineralisation in the vicinity of the Rochovce granite intrusion

Ložiská a výskyty rudnej mineralizácie v styčnej zóne gemerika a veporika severne od Rochoviec boli v minulosti predmetom viacerých vyhľadávacích prieskumov zameraných najmä na polymetalické rudy a zlato. Táto lokalita vzbudzuje záujem aj v súčasnosti, kedy ju spoločnosť Rodinia s.r.o. získala ako prieskumné územie. V rámci terénnych prác bolo objavené množstvo historických banských diel, sledujúcich drahokovové zrudnenie netradičného typu. Objavené historické banské diela dokazujú záujem o toto územie už v stredoveku, chýbajú však akékoľvek zmienky v literatúre alebo v evidencii starých banských diel. Zároveň sa v blízkom okolí nachádza viacero ďalších rudných výskytov s polymetalickou mineralizáciou (najmä Pb, Zn, As a Sb), ktoré by mohli so vznikom drahokovovej mineralizácie súvisieť. Potenciálny zdroj fluid v tejto oblasti by mohol predstavovať Rochovský granit, s ktorým geneticky a priestorovo asociuje porfýrová W-Mo mineralizácia. Cieľom dizertačnej práce je najmä minerálna charakteristika drahokovových rudných výskytov v okolí Rochovského granitu a asociujúcich premien, objasnenie ich genézy a vzťahu k tektonickému a magmaticko-hydrotermálnemu vývoju v tejto oblasti. Spoločnosť Rodinia s.r.o. plánuje v prieskumnom území vykonať niekoľko vrtov a iných technických prác, čo zabezpečí pre štúdium dostatok vzoriek a analytických dát.

 

Školiteľ: Doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.:

 

Bentonity Západných Karpát

Bentonites of the Western Carpathians

Výskum slovenských bentonitov prebieha od 50 rokov 20. storočia a v posledných rokoch dosahuje ťažba tejto suroviny najvyššie hodnoty. Práca by mala priniesť systematické zhodnotenie smektitov, hlavného minerálu bentonitu, klasickými i novými metodikami (napr. XRD, IČ spektroskopia, TA, SEM, TEM) a poskytnúť informácie pre vedeckú i priemyselnú sféru. Bentonity zo Západných Karpát budú vhodne doplnené materiálom zo svetových ložísk. Významnou súčasťou PhD práce budú série experimentov, ktoré budú sledovať dehydratáciu, rehydratáciu a dehydroxyláciu smektitu a pomôžu zodpovedať nasledovné ciele:

 1. Stanoviť základnú charakterizácia študovaných bentonitov a smektitov (napr.: mineralogické, chemické zloženie, štruktúru, povrchové vlastnosti, množstvo a formy vody)
 2. Určiť podiel slabo a pevne viazanej molekulovej vody v študovaných smektitoch.
 3. Identifikovať hraničnú teplotu sušenia bentonitov pre zachovanie jeho prirodzených vlastností (zohľadniť dĺžku sušenia, obsah a druh smektitu, vplyv medzirovinných katiónov, podmienky rehydratácie) 4. Priniesť nové poznatky o genéze bentonitov Západných Karpát na základe štúdia izotopov kyslíka a vodíka.

 

Školiteľ: Mgr. Marek Osacký, PhD.:

 (Konzultant: Xiaoli Tan, PhD)

 

Minerálne a chemické zloženie a povrchové vlastnosti jemných odkaliskových kalov (JOK) z provincie Alberta v Kanade.

Mineral and chemical composition and surface properties of mature fine tailings (MFT) from Alberta, Canada.

Cieľom je stanovenie minerálneho, chemického zloženia a povrchových vlastností jemných odkaliskových kalov (JOK) za účelom lepšieho pochopenie vplyvu týchto parametrov na odvodnenie a stabilizáciu JOK.

 

Školiteľ: prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.:

 

Paleoenvironmentálny geochemický výskum regionálnych stratotypových profilov sedimentárnych paniev Západných Karpát

Paleoenvironmental geochemical investigation of regional stratotype sections of the Western Carpathian sedimentary basins

Geochemický výskum bude zameraný na profily regionálnych (Západné Karpaty) startotypov ako archívov časových záznamov sedimentárneho vývoj a paleoenvironmentálnych zmien. Skúmané budú najmä karbonátové súvrstvia mezozoického a cenozoického veku, kde je možné uplatniť izotopovú analýzu C a O, ako aj C-izotopovú analýzu organickej hmoty. Pre paleoenvironmentálnu interpretáciu budú selektívne vyberané a testované ďalšie geochemické parametre získané z horninových vzoriek, minerálnych frakcii a schránok organizmov. Výber geochemických proxy-parametrov bude robený na základe výsledkov zo sedimentologického a integrovaného stratigrafického výskumu startotypových profilov.