Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zásady prijímacieho konania na Mgr. stupni štúdia na PriF UK v odbore ložisková geológia

(plné znenie pre všetky odbory je na stránke fakulty)

 

  1. V prípade, že počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu, budú na magisterské študijné programy v odbore 4.1.23 geológia, a to ložisková geológia, bez prijímacích skúšok prijatí všetci uchádzači, ktorí absolvovali bakalársky stupeň štúdia v odbore geológia alebo v príbuznom odbore.
  2. V prípade, že počet prihlásených uchádzačov presiahne kapacitné možnosti študijného programu a prihlásení uchádzači spĺňajú podmienky prijatia, bude jediným kritériom pre prijatie bez prijímacích skúšok hodnota váženého študijného priemeru. 
  3. Na študijné programy môžu byť prijatí aj uchádzači, ktorí ukončili bakalárske štúdium v iných študijných programoch prírodovedného alebo technického zamerania. Ostatní uchádzači budú prijatí na základe výsledkov písomnej prijímacej skúšky

 

Sylaby k písomnej prijímacej skúške

 

  1. Vznik a vývoj ložísk nerastných surovín (základné pojmy, základné endogénne a exogénne procesy vedúce k tvorbe nerastných surovín)
  2. Rudné nerastné suroviny (Fe, Al, Cu, Zn, Mn, Cr, Ti, Pb, Ni, Sn, Mo, W, U, Ag, Au - výskyt a vlastnosti, typy ložísk, použitie)
  3. Nerudné nerastné suroviny (grafit a diamant, barit a fluorit, živce, magnezit a mastenec, halit a draselné soli, kaolín a íl, bentonit, zeolit, perlit, diatomit, piesok a štrk, vápenec a dolomit, dekoračný kameň - vlastnosti a požiadavky na kvalitu, typy ložísk, použitie)
  4. Energetické suroviny (uhlie, ropa, zemný plyn, netradičné zdroje uhľovodíkov - vlastnosti, pôvod, charakteristika ložísk, použitie)
Literatúra k testu:

Rojkovič I., Lintnerová O., Uhlík P., Kraus I.: Nerastné suroviny. UK Bratislava 2008. 179 str. PDF verzia

Doplnková literatúra - aktualizácia údajov, Ročenky- Nerastné suroviny Slovenska, publikácie na stránkach Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.