Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium v programe ložisková geológia v akademickom roku 2019/2020

Školiteľ: Doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.:

 

Genéza W-Mo porfýrového ložiska Ochtiná-Rochovce

Genesis of the W-Mo porphyry deposit Ochtiná-Rochovce

Wolfrámovo-molybdénové ložisko Ochtiná-Rochovce porfýrového typu bolo v posledných rokoch predmetom vyhľadávacieho prieskumu. Prieskum tu potvrdil ekonomicky zaujímavú akumuláciu týchto kovov, z ktorých volfrám patrí ku tzv. kritickým kovom v Európskej únií. Materiál z pomerne rozsiahleho vrtného prieskumu je možné využiť na štúdium genézy ložiska, ktorej sa zatiaľ nevenovala dostatočná pozornosť. Tento typ ložísk je aj vo svete pomerne zriedkavý a preto o podmienkach ich vzniku bolo publikovaných len málo informácií. Cieľom práce je najmä objasnenie teplotno-tlakových podmienok vzniku mineralizácie, zdrojov fluid a kovov, vzťahu mineralizácie k tektonickému a magmatickému vývoju v študovanej oblasti, k hydrotermálnym premenám a zhodnotenie úlohy a mechanizmu zvetrávania ložiska.

 

Mineralógia a genéza ložiska cínu Santo Domingo v Peru

Mineralogy and genesis of the tin deposit Santo Domingo in Peru

Ložisko Santo Domingo v južnom Peru je novým ložiskom cínu magmaticko-hydrotermálneho pôvodu, ktoré sa nachádza na severnom konci známeho juhoamerického Sn-Ag pásu ložísk (Argentína, Bolívia, Peru). Objavené bolo pri prieskumných aktivitách v blízkosti obrovského ložiska cínu San Rafael, ktoré tretím najväčším producentom cínu na svete. Prieskum tu realizuje firma Minsur, ktorá zároveň ťaží ložisko San Rafael. Hlavným cieľom dizertačnej práce je najmä minerálna charakteristika ložiska a asociujúcich premien a objasnenie genézy ložiska s využitím štúdia fluidných inklúzií a stabilných izotopov. Téma bola vypísaná z iniciatívy prieskumného riaditeľa firmy Minsur (náš absolvent), ktorá je ochotná výskum aj finančne podporiť.

 

Genéza epitermálnej mineralizácie v centrálnej zóne štiavnického stratovulkánu

Genesis of the epithermal mineralisation in the central zone of the Štiavnica stratovolcano

Centrálna zóna štiavnického stratovulkánu je unikátna oblasť s veľmi rozsiahlymi epitermálnymi žilnými systémami s drahokovovou a polymetalickou mineralizáciou, ktoré boli predmetom intenzívnej historickej ťažby. Aj v súčasnosti je to na Slovensku jediná oblasť, kde ešte stále prebieha ťažba rudných surovín (na bani Rozália v Hodruši-Hámroch) a zároveň tu prebieha aktívny vyhľadávací prieskum. Veľká variabilita žilných štruktúr, ich komplikovaný štruktúrny a minerálny vývoj spôsobuje, že vyhľadávací prieskum naráža na problémy nejasnej genézy týchto žilných systémov. Lepšie pochopenie podmienok ich vzniku a vzájomných vzťahov by prispelo k cielenejšiemu vyhľadávaciemu prieskumu nielen v okolí Rozália bane, ale aj v celej centrálnej zóne štiavnického stratovulkánu. Hlavným cieľom tejto dizertačnej práce je rozšírenie doterajších poznatkov o minerálnom zložení žilných mineralizácií, okoložilných premien a ich geochemických vlastností. Problematika genézy bude riešená syntézou štruktúrno-mineralogických údajov s výsledkami štúdia fluidných inklúzií a stabilných izotopov.

 

Charakterizácia drahokovového zrudnenia v okolí intrúzie Rochovského granitu (externé štúdium)

Characterisation of the precious metal mineralisation in the vicinity of the Rochovce granite intrusion

Ložiská a výskyty rudnej mineralizácie v styčnej zóne gemerika a veporika severne od Rochoviec boli v minulosti predmetom viacerých vyhľadávacích prieskumov zameraných najmä na polymetalické rudy a zlato. Táto lokalita vzbudzuje záujem aj v súčasnosti, kedy ju spoločnosť Rodinia s.r.o. získala ako prieskumné územie. V rámci terénnych prác bolo objavené množstvo historických banských diel, sledujúcich drahokovové zrudnenie netradičného typu. Objavené historické banské diela dokazujú záujem o toto územie už v stredoveku, chýbajú však akékoľvek zmienky v literatúre alebo v evidencii starých banských diel. Zároveň sa v blízkom okolí nachádza viacero ďalších rudných výskytov s polymetalickou mineralizáciou (najmä Pb, Zn, As a Sb), ktoré by mohli so vznikom drahokovovej mineralizácie súvisieť. Potenciálny zdroj fluid v tejto oblasti by mohol predstavovať Rochovský granit, s ktorým geneticky a priestorovo asociuje porfýrová W-Mo mineralizácia. Cieľom dizertačnej práce je najmä minerálna charakteristika drahokovových rudných výskytov v okolí Rochovského granitu a asociujúcich premien, objasnenie ich genézy a vzťahu k tektonickému a magmaticko-hydrotermálnemu vývoju v tejto oblasti. Spoločnosť Rodinia s.r.o. plánuje v prieskumnom území vykonať niekoľko vrtov a iných technických prác, čo zabezpečí pre štúdium dostatok vzoriek a analytických dát.

 

Školiteľ: Doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.:

 

Bentonity Západných Karpát

Bentonites of the Western Carpathians

Výskum slovenských bentonitov prebieha od 50 rokov 20. storočia a v posledných rokoch dosahuje ťažba tejto suroviny najvyššie hodnoty. Práca by mala priniesť systematické zhodnotenie smektitov, hlavného minerálu bentonitu, klasickými i novými metodikami (napr. XRD, IČ spektroskopia, TA, SEM, TEM) a poskytnúť informácie pre vedeckú i priemyselnú sféru. Bentonity zo Západných Karpát budú vhodne doplnené materiálom zo svetových ložísk. Významnou súčasťou PhD práce budú série experimentov, ktoré budú sledovať dehydratáciu, rehydratáciu a dehydroxyláciu smektitu a pomôžu zodpovedať nasledovné ciele:

  1. Stanoviť základnú charakterizácia študovaných bentonitov a smektitov (napr.: mineralogické, chemické zloženie, štruktúru, povrchové vlastnosti, množstvo a formy vody)
  2. Určiť podiel slabo a pevne viazanej molekulovej vody v študovaných smektitoch.
  3. Identifikovať hraničnú teplotu sušenia bentonitov pre zachovanie jeho prirodzených vlastností (zohľadniť dĺžku sušenia, obsah a druh smektitu, vplyv medzirovinných katiónov, podmienky rehydratácie) 4. Priniesť nové poznatky o genéze bentonitov Západných Karpát na základe štúdia izotopov kyslíka a vodíka.

 

Školiteľ: Mgr. Marek Osacký, PhD.:

 (Konzultant: Xiaoli Tan, PhD)

 

Minerálne a chemické zloženie a povrchové vlastnosti jemných odkaliskových kalov (JOK) z provincie Alberta v Kanade.

Mineral and chemical composition and surface properties of mature fine tailings (MFT) from Alberta, Canada.

Cieľom je stanovenie minerálneho, chemického zloženia a povrchových vlastností jemných odkaliskových kalov (JOK) za účelom lepšieho pochopenie vplyvu týchto parametrov na odvodnenie a stabilizáciu JOK.

 

Školiteľ: prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.:

 

Paleoenvironmentálny geochemický výskum regionálnych stratotypových profilov sedimentárnych paniev Západných Karpát

Paleoenvironmental geochemical investigation of regional stratotype sections of the Western Carpathian sedimentary basins

Geochemický výskum bude zameraný na profily regionálnych (Západné Karpaty) startotypov ako archívov časových záznamov sedimentárneho vývoj a paleoenvironmentálnych zmien. Skúmané budú najmä karbonátové súvrstvia mezozoického a cenozoického veku, kde je možné uplatniť izotopovú analýzu C a O, ako aj C-izotopovú analýzu organickej hmoty. Pre paleoenvironmentálnu interpretáciu budú selektívne vyberané a testované ďalšie geochemické parametre získané z horninových vzoriek, minerálnych frakcii a schránok organizmov. Výber geochemických proxy-parametrov bude robený na základe výsledkov zo sedimentologického a integrovaného stratigrafického výskumu startotypových profilov.