Projekty

APVV-17-0317

Antimón - kritický prvok a nebezpečný kontaminant ovplyvňujúci biodiverzitu na lokalitách s ťažobnými odpadmi

Doba riešenia projektu: 01.08.2018 - 31.07.2022

Anotácia: V roku 2010 bola publikovaná prvá analýza kritických surovín. V tomto zozname bolo identifikovaných 14 kritických surovín medzi nimi aj antimón. Kritické suroviny majú vysoký hospodársky význam pre Európsku úniu v kombinácii s vysokým rizikom spojených s ich ponukou. V súčasnosti neexistuje žiadny primárny zdroj produkcie antimón v EÚ. Celkovo možno povedať, že EÚ je čistým dovozcom antimónovej rudy a koncentrátov. Antimón však zároveň predstavuje významný toxický kontaminant vyskytujúci sa na Slovensku vo všetkých zložkách životného prostredia. Na Slovensku bolo niekoľko významných nálezísk antimónových rúd. Vyskytovali sa predovšetkým v 3 metalo-genetických oblastiach: jadrové pohoria (Malé Karpaty, Nízke Tatry), Spišsko – gemerské rudohorie, Stredoslovenské a Východoslovenské neovulkanity. Hlavným cieľom predkladaného projektu je zhodnotenie potenciálu ťažobných odpadov na opustených ložiskách Slovenska z pohľadu možnej ťažby antimónu ako kritickej suroviny pre Európsku úniu. Ďalším dôležitým cieľom projektu je však aj definovanie environmentálnych a zdravotných rizík spojených s využitím ťažobných odpadov ako surovín pre získavanie Sb a návrh opatrení, ktoré by mali zamedziť negatívnym dopadom na životné prostredie v prípade využitia ťažobných odpadov. Významným cieľom projektu je aj mikrobiologická štúdia úložísk ťažobných odpadov a zhodnotenie potenciálu mikrobiologických metód (biomining) pri extrakcii Sb. Jedným z cieľov projektu je aj určiť vplyv kontaminácie na biodiverzitu v oblastiach opustených Sb ložísk. V rámci molekulárno-genetického štúdia budú získané informácie o DNA vyšších organizmov, ako aj mikroorganizmov (metóda NGS). V každej skúmanej nebiologickej, biologickej a referenčnej vzorke bude stanovený obsah PTSP. Projekt definuje transfér PTSP z kontaminovaného prostredia do vybraných skupín organizmov (huby, článkonožce, ryby) ako potenciálnych zdrojov intoxikácie človeka.

Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
(zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD.)

Spoluriešiteľské organizácie:

Slovenské národné múzeum, Bratislava
EL spol. s r.o., Spišská Nová Ves
GEOtest, a.s. organizačná zložka, Bratislava

NFP313010B825

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pokročilých metód sanácie pôd, vôd a technogénnych sedimentov kontaminovaných vybranými potenciálne toxickými prvkami

Doba riešenia projektu: 08. 2017 – 08. 2023

Anotácia

Projekt je zameraný na vytvorenie Priemyselného výskumno-vývojového centra, ktorého hlavnou témou výskumu a vývoja budú pokročilé metódy sanácie pôd, vôd a technogénnych sedimentov kontaminovaných vybranými potenciálne toxickými prvkami – predovšetkým  As, Sb ale aj  ďalšími sprievodnými prvkami (ako napr. Cu, Pb, Zn, Hg a Cd). Vybrané potenciálne toxické prvky predstavujú typické kontaminanty oblastí s výskytom technogénnych sedimentov. V prípade Sb a As, môžeme konštatovať, že ich spoločný výskyt v kontaminovaných pôdach, vodách a technogénnych sedimentoch je pre Slovensko typický, avšak  úroveň poznania ich geochemického správania pri spoločnom výskyte nie je dostatočná a výrazne limituje použitie konvenčných sanačných technológií.

V rámci projektu bude realizovaný výskum distribúcie a správania sa vybraných prvkov v prírodnom aj antropogénnom prostredí a zároveň výskum rôznych prírodných, syntetických a odpadových materiálov, z ktorých niektoré môžeme zaradiť medzi prírodné (ílové suroviny, zeolit, diatomit, perlit, oxyhydroxidy Fe) alebo syntetické (nanoželezo, syntetické Fe a Mn oxidy, syntetický perlit) nanomateriály schopné zachytávať a imobilizovať potenciálne toxické prvky. Vo viacerých aktivitách projektu bude výskum zameraný na využitie mikroorganizmov (baktérie a mikroskopické huby) pri sanačných technológiách ako aj pri biotechnológiách zameraných na potenciálne získavanie jednotlivých prvkov z kontaminovaných matríc (biomining). Celkové zameranie projektu na pokročilé sanačné technológie, ako aj zameranie jednotlivých aktivít, jednoznačne smeruje k vývoju technológií, ktoré prispejú formou odstránenia alebo zníženia kontaminácie k zlepšeniu životného prostredia na študovaných lokalitách. Využitím prírodných sorbentov, ale hlavne využitím odpadových materiálov pri návrhoch pokročilých sanačných technológií, bude prichádzať k ich zhodnocovaniu a tým vytvoreniu moderných inovatívnych technológií šetrných k životnému prostrediu.

Žiadateľ: HES - COMGEO spol. s r.o., Banská Bystrica

Spoluriešiteľské organizácie:

EL spol. s.r.o., Spišská Nová Ves
ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Košice
EPS biodegradácie, s.r.o., Skalica
Univerzita Komenského v Bratislave

VEGA 1/0597/17

Geochemické podmienky výskytu a mobility ortuti v zložkách životného prostredia environmentálnych záťaží

Doba riešenia projektu: 01. 2017 -  12. 2019

Anotácia

Definovanie procesov desorpcie a mobilizácie ortuti v pevných substrátoch antrozemí a ťažobných odpadov prostredníctvom terénnych meraní a dynamických ex situ a in situ lyzimetrických experimentov predstavuje základné vedecké poznatky pre návrh vhodných remediačných opatrení pre environmentálne záťaže s vysokým obsahom Hg. Charakterizácia druhovej diverzity mikroorganizmov v prostredí antrozemí kontaminovaných ortuťou a izolácia dominantných autochtónnych druhov mikroskopických húb a baktérií je dôležitým aspektom pre ich využitie v rôznych procesoch bioremediácie (biolúhovanie, biovolatilizácia, biosorpcia). Kombinácia mineralogického a geochemického štúdia a experimentálnych bioremediačných procesov umožní charakterizovať geochemické podmienky výskytu a mobility ortuti v pevných matriciach antrozemí a ťažobných odpadov, a súčasne optimalizovať a rozvíjať inovatívne sanačné metódy pre remediácie environmentálnych záťaží s vysokým obsahom ortuti.

Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
(zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.)

APVV-15-0083

Komplexný model polymetalicko-drahokovovej mineralizácie na Rozália bani v Hodruši - Hámroch

Doba riešenia: 1.7.2016 do 30.6.2020

Anotácia: Projekt sa zaoberá jediným aktívne ťaženým rudným ložiskom na Slovensku, ktoré je výnimočnébohatosťou rúd a štruktúrnou pozíciou na subhorizontálnych žilách v centre kaldery štiavnického stratovulkánu.Epitermálne žilné Pb-Zn-Au-Ag ložisko na Rozália bani bolo detailne študované len v jeho západnej časti, pričompre jeho východnú časť, ktorá sa intenzívne ťaží už od roku 2008, chýbajú základné údaje o štruktúrnej pozícii,mineralógii, a premenách a nie je doriešená ani jeho genéza. Absencia týchto informácií spôsobuje problémy privyhľadávaní ďalších výskytov tohto typu mineralizácie v oblasti a pri spracovaní rúd. Vytvorenie komplexnéhomodelu mineralizácie, vrátane 3D modelovania banských diel, geologickej stavby a distribúcie úžitkových kovov naložisku v GIS, významne prispeje k formulovaniu genetického modelu a prognózovaniu a zefektívni prieskumnéa ťažobné aktivity na ložisku. Genetický model tohto nezvyčajného ložiska bude prínosom pre poznanie genézyepitermálnych mineralizácií aj všeobecne.

Žiadateľ: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
(Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.)

Spoluriešiteľ:
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied

VEGA-1/0560/15

Mineralógia a genéza ekonomicky významných typov mineralizácií zlata v stredoslovenských neovulkanítoch

Doba riešenia projektu: 1.1.2015 - 31.12.2018

Anotácia: Projekt sa zaoberá charakterizovaním dvoch najvýznamnejších typov drahokovovej mineralizácie na Slovensku, ktoré majúreálny ekonomický význam. Doplnenie úrovne ich poznania z hľadiska mineralógie a genézy môže významne pomôcť privyhľadávaní a ťažbe týchto surovín. Epitermálne žilné Au-Ag ložisko Rozália baňa bolo detailne študované len v jehozápadnej časti, pričom pre jeho východnú časť, ktorá sa intenzívne ťaží už od roku 2008, chýbajú základné mineralogickéúdaje a nie je doriešená ani jeho genéza. Absencia týchto informácií spôsobuje problémy pri spracovaní rúd a vyhľadávaníďalšieho výskytu mineralizácie v tejto oblasti. Au-porfýrová mineralizácia, ktorá je novým typom Au zrudnenia v ZápadnýchKarpatoch, sa ukázala byť veľmi špecifickým ložiskovým typom aj vo svetovom porovnaní. Štúdium tejto mineralizácie mápotenciál významne posunúť hranice poznania vzniku týchto zriedkavých magmaticko-hydrotermálnych systémov, čo byumožnilo zefektívniť ich vyhľadávanie aj inde vo svete.

Žiadateľ: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
(Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.)

Spoluriešiteľ:
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied