Prečo študovať ložiskovú geológiu?

Vážené študentky a študenti,

blíži sa obdobie kedy sa budete hlásiť na vysoké školy, resp. budete sa zamýšľať, či, a ako pokračovať v štúdiu po ukončení bakalárskeho štúdia. Naša Univerzita a jej Prírodovedecká fakulta poskytuje plnohodnotné geologické vzdelanie. Zároveň nízky počet študentov umožňuje individuálny prístup a priame zapojenie študentov do výskumných projektov a do medzinárodných spoluprác v rámci európskeho vzdelávacieho systému. Našim cieľom je vychovávať všestranných odborníkov, ktorí zvládnu prácu v terénne, v laboratóriách na moderných prístrojoch, ale i prácu s aktuálnym geologickým softvérom a syntézu a interpretáciu výsledkov. Pozývame Vás študovať geológiu k nám na Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, na bakalársky program geológia a osobitne na magisterský program ložisková geológia.

Geológia sa zaoberá históriou Zeme od jej vzniku až po dnešok, ale očakáva sa od nás – geológov, že sa budeme vyjadrovať aj k vývoju Zeme v budúcnosti. Jednou z hlavnou úlohou geológie je vyhľadávanie nerastných surovín a ich hodnotenie pre ich praktické využívanie, čo je základ rozvoja akejkoľvek spoločnosti v dnešnom svete. Áno, tieto otázky sú zložité a často sú verejnosťou vnímané ako politické a ekonomické, riešenia ktorých však primárne vychádzajú z geologických výskumov. Geológia poskytuje zásadné informácie v ďalších smeroch (výstavba, vodné zdroje, obnoviteľné energie, seizmické a iné geologické riziká) a je tesne spätá s ekonomikou krajín a sveta. Nie nadarmo sa ložisková geológia v angličtine označuje ako „Economic Geology“. Naši absolventi nachádzajú rôznorodé uplatnenie doma i v zahraničí v prieskumných a ťažobných spoločnostiach, vo vedeckých a výskumných inštitúciách, ale i v štátnej správe.

Tak ako geologické poznatky mali zásadný význam pre pochopenie sveta a odpovede na otázky odkiaľ pochádza a ako sa vyvíjal život (alebo odkiaľ pochádzame) v minulosti, tak prostredníctvom využívania surovín a iných zdrojov dáva odpovede aj na otázku kam smerujeme. Budeme mať dosť prostriedkov - osobitne nerastných surovín - pre ďalší, udržateľný rozvoj ? Vyhľadávanie nových typov surovín, udržateľný spôsob ťažby, komplexné využívanie surovín bez odpadov a negatívnych dopadov, premenu (minerálnych) odpadov na suroviny – to sú hlavné smery, ktoré dnes rieši ložisková geológia. Je veľmi dôležité, aby uvedené zásadné veci neriešili podnikatelia, prípadne politici a úradníci bez geologického vzdelania, ale aby tam a pri tom boli aj naši absolventi. Nestačí len ochraňovať prírodu, treba porozumieť, kde môžeme bezpečne využívať tie zdroje, ktoré Zem poskytuje. Už dnes vidieť, že nepochopenie geologických princípov prináša mnoho praktických problémov, ako pri výstavbe a vo využívaní krajiny a ochrane prírodných/nerastných zdrojov a i.