O katedre

O katedre

V rámci študijného odboru Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky sa radí medzi mladšie katedry Prírodovedeckej fakulty UK.  Podieľa sa v podstatnej miere na príprave učiteľov základných a stredných škôl, vrátane gymnázií s osemročným vyučovaním v odboroch biológia, chémia, geografia a environmentalistika.


Po profesijnej stránke katedru tvoria učitelia didaktiky biológie, geografie, chémie ďalej psychológovia, pedagóg a filozof. Takáto zostava pedagogického zboru je jediná na Slovensku a umožňuje úzku spoluprácu, ktorá sa kladne odzrkadľuje v príprave budúcich učiteľov ako i vo vedecko výskumnej práci.

Naši študenti majú možnosť získať poznatky a zručnosti v troch dôležitých oblastiach (v pedagogicko-psychologickej oblasti, vo vedných odboroch a v didaktike vedných odborov) a následne ich aplikovať na cvičných základných a stredných školách počas pedagogickej praxe v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia.