Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky zabezpečuje doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov neučiteľského smeru štúdia, absolvovaním ktorého účastníci získajú pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov:

  • biológia
  • chémia
  • geografia

 Štúdium je 4-semestrové a prebieha formou blokových konzultácií. Ťažiskom štúdia je pedagogika, psychológia a teória vyučovania príslušného predmetu. Rozsah štúdia je 260 hodín s 2 týždňami pedagogickej praxe.

Náklady na štúdium si účastníci hradia sami (samoplatcovia). Predpokladané náklady na celé štúdium sú 1600 €. Uvedenú sumu je možné zaplatiť za každý školský rok zvlášť.

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou z predmetov pedagogika, psychológia, teória vyučovania príslušného predmetu a obhajobou záverečnej písomnej práce.

Záujemcovia o štúdium si môžu podať prihlášku na tlačive pre štúdium na vysokú školu (pre druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské a inžinierske štúdium) doplnené fotokópiou diplomu, krátkym životopisom a potvrdením od lekára o spôsobilosti vykonávať pedagogickú činnosť.

Individuálna prax pre študentov DPŠ

Žiadosť o individuálnu pedagogickú prax v 2. ročníku doplňujúceho pedagogického štúdia (rozširujúci modul) si musí študent podať do 15.12. daného akademického roku.

Prihlášky na DPŠ

Prihlášky zasielajte na adresu:

Univerzita Komenského
Prírodovedecká fakulta
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Mlynská dolina

Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Link na podávanie žiadosti je tu: https://fns.uniba.sk/studium/studenti-bc-mgr/tlaciva/

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať:
prif.dps@uniba.sk  alebo katarina.milickova@uniba.sk

Kontakt

Bc. Katarína Miličková
Študijné oddelenie (Miestnosť: CH1-107)
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava

Tel.: +421 2 9014 9571
https://fns.uniba.sk/studium/studijne-oddelenie/

Menu

NovinkyO katedreŠtúdiumŠtátnicePedagogické praxeDPŠProjektyDomov