Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Projekty

KEGA 108UK-4/2013 „Mobilné prírodovedné vzdelávanie“

Čipková, E., Karolčík, Š., Žarnovičan, H.: Bádateľsky orientované vyučovanie s využitím počítačom podporovaného prírodovedného laboratória. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. 880 s. ISBN 978-80-223-3743-4.

Dostupné na: http://files.virtual-lab.sk/KEGA/BOV_s_vyuzitim_PPPL.zip

Publikácia vznikla v rámci riešenia projektu KEGA 108UK-4/2013 „Mobilné prírodovedné vzdelávanie“ financovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR. Obsahuje metodické materiály pre implementáciu bádateľsky orientovaného vyučovania s využitím počítačom podporovaného prírodovedného laboratória do vyučovania prírodovedných predmetov (najmä biológie a geografie). Vytvorené metodické materiály zahŕňajú učivo Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnázia. Navrhnuté aktivity môžu učitelia realizovať v rámci vyučovania v triede. Niektoré aktivity možno realizovať aj vo vyučovaní v teréne, či už v okolí školy alebo ako súčasť prírodovedne zameraných exkurzií.

 

Čipková, E., Karolčík, Š., Žarnovičan, H., Droppová, K.: Vonkajšie prostredie ako priestor pre vzdelávanie a učenie sa. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. 294 s. ISBN 978-80-223-3965-0

Dostupné na: http://files.virtual-lab.sk/KEGA/vonkajsie_prostredie_vzdelavania_ucebnica.pdf

Publikácia vznikla v rámci riešenia projektu KEGA 108UK-4/2013 „Mobilné prírodovedné vzdelávanie“ financovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR. Obsahom učebnice sú prístupy a učebné stratégie založené na vyučovaní mimo priestorov školy, ako aj konkrétne metodiky prírodovedných exkurzií realizovaných v blízkom alebo vzdialenom okolí školy, v ktorých majú žiaci možnosť integrovať poznatky do uceleného systému poznania, uvedomovať si význam poznávania a vedeckej práce, rozvíjať schopnosť kooperácie, ale aj samostatnosť a tvorivé myslenie. Žiaci počas navrhnutých exkurzií realizujú úlohy s využitím pracovných listov a digitálnych technológií, najmä počítačom podporovaného prírodovedného laboratória, ktoré predstavuje účinný systém na zber, analýzu a zobrazenie experimentálnych údajov nameraných žiakmi v triede alebo teréne.

Projekt ...