Novinky

Rozpisy štátnic a obhajob 2023

Rozpis študentov na obhajoby a štátne skúšky (bakalárske, magisterské a doplňujúce štúdium) nájdete tu. 

Nové informácie ohľadom doplňujúceho pedagogického štúdia 2023/2024

Prihlášku na štúdium je potrebné poslať v termíne od 1.4.2023 do 30.6.2023. Ak ste prihlášku už v minulosti posielali, prosím, informujte nás v uvedenom termíne, či Váš záujem o štúdium ešte stále pretrváva. O otvorení externej formy DPŠ v akademickom roku 2023/2024 sa rozhodne na základe počtu prihlásených študentov.

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) je určené pre:

Informácie pre uchádzačov o štúdium

V rámci študijného odboru sa Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky radí medzi mladšie katedry Prírodovedeckej fakulty UK. Podieľa sa v podstatnej miere na príprave učiteľov základných a stredných škôl, vrátane gymnázií s osemročným vyučovaním v odboroch biológia, chémia, geografia a environmentalistika.

Ťažiskom činnosti katedry, ako sme uviedli, je príprava budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. Základná pedagogicko – psychologická príprava sa zabezpečuje v týchto aprobačných skupinách

    » biológia -chémia
    » biológia – geografia
    » biológia – environmentalistika 

V náväznosti na pedagogicko – psychologické predmety sa vyučujú predmety didaktík biológie, geografie a chémie, či už v povinnej alebo výberovej forme.

V spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK je zabezpečená príprava budúcich učiteľov i v týchto aprobačných predmetoch:

     » biológia – telesná výchova
     » geografia – telesná výchova
     » chémia – telesná výchova

V spolupráci s Filozofickou Fakultou UK je zabezpečená príprava budúcich učiteľov i v týchto aprobačných predmetoch:

     » biológia – anglický jazyk
     » biológia – nemecký jazyk
     » biológia – slovenský jazyk
     » chémia – nemecký jazyk
     » chémia – anglický jazyk   
     » chémia – slovenský jazyk
     » geografia – anglický jazyk
     » geografia – nemecký jazyk
     » geografia – slovenský jazyk
     » geografia – história

V spolupráci s Fakultou Matematiky, fyziky a informatiky UK je zabezpečená príprava budúcich učiteľov i v týchto aprobačných predmetoch:

     » biológia – matematika 
     » chémia – matematika 
     » geografia – matematika   
     » biológia – informatika
     » geografia – informatika
     » chémia – informatika

Prijímacie konanie

Všetky potrebné informácie (poplatky, termíny) i elektronickú prihlášku nájdete tu