Inkubátor inovatívnych učiteľov

Inkubátor Inovatívnych učiteľov Microsoft na UK má PASCO wifi sety senzorov v boxoch a vozíčkoch. Je to nová výzva pre zmenu prípravy budúcich učiteľov prírodovedných predmetov a pre mobilné experimentovanie v škole aj mimo nej. Konečne by sa opäť experimentálne vedy mohli učiť cez experimentovanie a hlavne prepájať vedomosti, zručnosti a riešiť problémy, ktoré budú motivovať k zmysluplnému učeniu sa prírodovedných predmetov a k záujmu o ich štúdium.

V IIUM sme získali PASCO wifi  senzory vďaka rozvojovému projektu MŠVVaŠ SR č. 002UK-2-1/2018 "Vzdelávame pre informačnú spoločnosť" pre Aktivitu E - "Kreatívna digitálna gramotnosť budúcich učiteľov na UK", ktorú koordinuje KDPVPP a na ktorej spolupracujú 4 fakulty UK. Výstupom z projektu bude vysokoškolská učebnica a kreatívne metodiky pre využívanie pridanej hodnoty digitálnych technológií v učení a učení sa žiakov.