Oblasť výskumu

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD. (ORCID: 0000-0002-7521-5159)

Vyučovanie a učenie, tvorba učebných osnov, E-learning, vzdelávanie učiteľov, online vzdelávanie, dištančné vzdelávanie, IKT vo vzdelávaní. Pregraduálna a postgraduálna príprava učiteľov, písanie učebníc, učebných a metodických materiálov, tvorba vzdelávacích softvérov a webových aplikácií a ich hodnotiacich nástrojov, tvorba metodík pre implementáciu digitálnych technológií do výučby a ich testovanie v administrácii vzdelávacieho procesu Claroline a systému Moodle, v, administrácia a správa obsahu Open Journal Systems časopisu Geografia.

 

Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Pregraduálna a postgraduálna príprava učiteľov v oblasti implementácie biologických praktických cvičení a digitálnych technológií do výučby biológie, písanie učebníc, učebných a metodických materiálov, tvorba hodnotiacich nástrojov pre edukačný softvér a webové aplikácie.

 

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD. (ORCID: 0000-0001-8933-846X)

Prírodovedné vzdelávanie, teória vyučovania, vyučovacie metódy. Pregraduálna príprava učiteľov v oblasti pedagogickej komunikácie, v teórii vyučovania a riadenia školy, v oblasti vyučovania a učenia sa prírodovedných predmetov a v teórii vyučovania chémie.

 

RNDr. Jana Ciceková, PhD.

Pedagogická a školská psychológia, mäkké zručnosti učiteľov, vzdelávanie učiteľov, pohoda detí a mládeže pochádzajúcich z rôznych prostredí, pozitívna psychológia, evolučná biológia, ekológia.

 

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD. (ORCID: 0000-0002-8709-1050)

Tvorba kurikula, vyučovanie a učenie sa, pedagogika a vzdelávanie, pedagogická prax, kritické myslenie, riešenie problémov, akademické písanie, konštruktivizmus, pojmové mapovanie. Pregraduálna a postgraduálna príprava učiteľov v didaktike školských chemických experimentov.

 

PhDr. Michael Fuchs

Pregraduálna príprava učiteľov v oblasti implementácie biologických praktických cvičení a digitálnych technológií do výučby biológie, písanie učebníc, učebných a metodických materiálov.

 

PhDr. ThLic. Peter Ikhardt, PhD. (ORCID: 0000-0001-7577-4201)

Teória výchovy, pozitívna psychológia, pedagogická a školská psychológia, vývinová psychológia, vzdelávanie učiteľov, metodológia výskumu.  Osobnosť učiteľa v kontexte súčasných zmien, duševné zdravie adolescentov v kontexte rodiny a školy, hodnoty a zmysel života vysokoškolských študentov pomáhajúcich profesií.

 

Mgr. Lenka Šikulíncová, PhD. (ORCID: 0000-0002-5051-4187)

Metódy výučby, miskoncepcie, prekoncepty, písanie učebníc. Pregraduálna príprava učiteľov v oblasti aplikácie digitálnych technológií do vyučovania chémie, príprava učiteľov pregraduálnej prípravy na pedagogickú činnosť (organizácia a riadenie pedagogickej praxe v chémii), odborná špecializácia v oblasti didaktiky.

 

Mgr. Milica Križanová, PhD. (ORCID: 0000 0001 5909 7087)

Vyučovanie a učenie sa, učebné materiály, učenie sa pomocou technológií, sprostredkované učenie sa, Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie (FIE) a jeho aplikácia na vyučovaní. Pregraduálna príprava učiteľov, písanie učebníc, učebných a metodických materiálov, rozvoj kognitívnych funkcií vo vyučovaní prírodovedných predmetov, rozvoj medzipredmetových kompetencií podľa koncepcie STEM (Science Technology Engineering Mathematics).

 

RNDr. Peter Likavský, CSc.

Pedagogika a vzdelávanie, tvorba učebných osnov, učebné materiály. Pregraduálna príprava učiteľov geografie. Tvorba obsahu geografického vzdelávania (spoluautor 6 učebníc pre stredoškolský stupeň, 3 učebníc pre gymnaziálny stupeň - vedúci autorského kolektívu v jednej z nich). Možnosti rozvoja kritického myslenia prostredníctvom geografického vzdelávania, výskum miskoncepcií geografického vzdelávania.

 

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD. (ORCID: 0000-0001-5365-6933)

Vzdelávanie učiteľov, vyučovacie metódy, prírodovedné vzdelávanie. Pregraduálna a postgraduálna príprava učiteľov v oblasti implementácie digitálnych technológií do vyučovacieho procesu biológie a geografie; tvorba učebníc, učebných a metodických materiálov, príprava učiteľov pregraduálnej prípravy, pedagogická prax v geografii.

 

PaedDr. Soňa Nagyová, PhD.

Pregraduálna a postgraduálna príprava učiteľov, výskum prekonceptov a miskoncepcií vo vyučovaní biológie (primárny a sekundárny stupeň), implementácia digitálnych technológií a implementácia edukačných aspektov do vyučovania biológie; prevencia drogových závislostí, sexuálna výchova, písanie učebníc, učebných a metodických materiálov.

 

Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.

Didaktika chémie, metódy pedagogického výskumu

 

Mgr. Štefan Zolcer, PhD. (ORCID: 0000-0003-1782-3604)

Filozofia vedy, metafyzické a sociokultúrne základy modernej vedy, holistické prístupy vo filozofii vedy; dejiny filozofie a vedy (najmä dejiny astronómie) v ranom novoveku; dejiny angloamerickej filozofie (najmä Whiteheadova procesná filozofia a pragmatizmus), Whiteheadova metafyzika; vedecká revolúcia v ranom novoveku a na začiatku 20. storočia; filozofia vzdelávania, filozofia pre učiteľov; aplikačné možnosti filozofie, environmentálna etika.