Rozširujúce pedagogické štúdium

Vzdelávanie a doplnenie kvalifikačných predpokladov

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave na základe Dohody o spolupráci č. Z-UKPRIF-2016-084 so spoločnosťou IPV Inštitút vzdelávania, s.r.o. poskytuje rozširujúce štúdium v súlade s čl. I § 1 ods. 4 písm. e), § 2 ods. 4 a § 18 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Rozširujúce štúdium o ďalší aprobačný predmet je určené pre pedagogických zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním a poskytuje sa vo vzdelávacích programoch rozširujúceho štúdia s akreditáciou študijných programov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania.

Rozširujúce štúdium sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave realizuje z predmetov:

  • učiteľstvo geografie
  • učiteľstvo biológie
  • učiteľstvo chémie

Štúdium sa realizuje externou formou výučby, v Žiline a v Bratislave, v rozsahu 4 semestre.
Po úspešnom obhájení záverečnej práce a vykonaní záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou získa absolvent rozširujúceho štúdia osvedčenie o rozšírení spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu.

Harmonogramy rozširujúceho štúdia

Akademický rok 2022/2023:

RŠ geografia, 1. ročník (Žilina): Harmonogram_štúdia_2022_2023_1r

RŠ geografia, 2. ročník (Bratislava): Harmonogram_štúdia_2022_2023_2r

Prihlášky na rozširujúce štúdium

Termín podávania prihlášok: do 30. júna príslušného roka.

 

Prihlášky zasielajte na adresu:

IPV Inštitút vzdelávania, s.r.o.
Antona Bernoláka 51
010 01 Žilina
Mgr. Michal Langer (riaditeľ IPV)
michal.langer@ipvza.sk, +421908277328

 

K prihláške je potrebné priložiť:

1. prihlášku na vysokú školu (na II. stupeň štúdia) – potrebné je vyplniť prvú stranu, v prvom okienku uveďte Vaše údaje, v druhom okienku adresu (korešpondenčnú adresu), v štvrtom okienku vyplňte „vysoká škola – UK Bratislava“, „fakulta – Prírodovedecká fakulta“, „detašované pracovisko – IPV Žilina“ alebo Bratislava, „študijný program – rozširujúce štúdium biológie (geografie, chémie)“, na druhej strane stačí vyplniť prvé okienko (vaše ukončené vzdelanie), potvrdenie od lekára – nie je potrebné, na poslednej strane dátum a podpis.

2. overenú kópiu diplomu z ukončenej VŠ II. stupňa
3. overenú kópiu vysvedčenia z DPŠ (ak nemáte ukončený učiteľský smer štúdia)
4. životopis

 

Kontakt

Bc. Katarína Miličková

Študijné oddelenie (Miestnosť: CH1-107)
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava

Tel.: +421 290 149 571
Email:  vzdelavanie.prif@uniba.sk alebo katarina.milickova@uniba.sk