Podpora reformy ochrany prírody

Osobnosti odborných pracovísk Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyjadrujú podporu novele zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Ako zástupcovia vedeckej obce a odborníci venujúci sa výskumu prírodných zložiek, biodiverzity, ekologických a environmentálnych aspektov ochrany prírody a krajiny, sme sa rozhodli vyjadriť podporu navrhovaným zmenám zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a petícii „Osloboďme národné parky“ a prispieť tak k snahe zlepšiť ochranu prírody a krajiny na Slovensku.

Zabezpečenie jednotnej správy chránených území prevodom správy pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu v národných parkoch do správy organizácie ochrany prírody a krajiny vnímame ako dôležitý krok smerujúci k lepšej integrovanej a komplexnej starostlivosti o významné ekosysystémy a zároveň aj k plneniu medzinárodných záväzkov na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny.

  • Mgr. Peter Hanajík, PhD. - prodekan pre propagáciu fakulty a zelenú univerzitu
  • prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. - Environmentálna sekcia, vedúci Katedry pedológie
  • RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. - Environmentálna sekcia, vedúci Katedry geochémie
  • RNDr. Martina Zvaríková, PhD. - Environmentálna sekcia, vedúca Katedry environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny
  • doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. - Biologická sekcia, vedúci Katedry ekológie