Agrofilm 2021

4.-9.október 2021

www.agrofilm.sk  37. medzinárodný filmový festival

Fotogaléria z Agrofilmu na PriF UK

Počas akcie ste si mohli pozrieť množstvo zaujímavých dokumentárnych filmov z našej, ale i zahraničnej produkcie.

Premietania filmov na našej fakulte sa zúčastnila aj RTVS, ktorá následne vysielala reportáž z miest po celom Slovensku, kde Agrofilm 2021 prebiehal.

Celý záznam si môžete pozrieť v špeciálnom vydaní Farmárskej revue (relácia RTVS): https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15192/290977#25

Agrofilm na Prírodovedeckej fakulte sa konal
7. októbra 2021 od 9:30 do 15:30 hod.
v miestnosti CPS+ (miestnosť B1-322)
Program [.docx]  [.pdf]  [.txt]

 

PROGRAM, 7. októbra 2021 od 9:30 hod.

9:30 Prednáška v respíriu B1 - Vtáky a elektrické vedenia

Prednášajúci Marek Gális – Ochrana dravcov na Slovensku
Prednáška je sprievodný program k novej výstave v respíriu a Agrofilmu 2021

9:30 Splynutie s americkým snom

Čas premietania: 9:30

SK názov filmu: Splynutie s americkým snom

EN názov filmu: Blending into the American Dream

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 5 min., 2016, anglická verzia (SK TITULKY)

SK Anotácia: V tomto oceňovanom filme spoznáte projekt Providence Granola a priamo od utečencov sa dozviete, aká povznášajúca je príprava dobrého jedla (nielen pre nich ale pre celú komunitu). Pracovníci a zakladatelia projektu Providence Granola usilovne pracujú na svojich cieľoch: vyrobiť najlepšiu granolu, vytvoriť trvalo udržateľný podnik a pritom pomôcť získať utečencom pracovné návyky. Tento film vznikol na objednávku magazínu EdibleRhody a portálu ediblerhody.com.

EN Anotácia: This award winning video takes you inside the Providence Granola Project to hear directly from recent refugees on how making great food empowers them (and the larger community as well.) The workers and founders of Providence Granola Project work hard to meet several bottom lines: making the best granola and building a sustainable business while expanding the job skills of newly arrived refugees. This video was produced on assignment for EdibleRhody magazine and ediblerhody.com

Réžia: David Helfer Wells

Kamera: David Helfer Wells

Scenár: David Helfer Wells

Odb. poradca: -

Producent: Mae Gammino

Prihlasovateľ: David Helfer Wells

Krajina pôvodu: USA

9:35 ZDFzoom: Odvrátená strana viedenského rezňa

Čas premietania: 9:35

SK názov filmu: ZDFzoom: Odvrátená strana viedenského rezňa

EN názov filmu: ZDFzoom: The dark side of Wiener Schnitzel

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 29 min., 2020, nemecká a anglická verzia (SK TITULKY)

SK Anotácia: Mliečny priemysel je nútený k vysokým výkonom: približne štyri milióny zvierat ročne vyprodukujú viac ako 33 miliónov ton mlieka. Aby kravy mohli dávať mlieko, musia každoročne porodiť teľa. Ale: narodenie samcov teliat je pre mnohých farmárov stratovou záležitosťou. Pokiaľ nie sú zabité včas a ich mäso nie je napríklad spracované na viedenský rezeň. ZDFzoom nahliada do zákulisia nemeckého mliekarenského priemyslu, ukazuje život teliatok a vysvetľuje, prečo sa ich mäso predáva za vysokú cenu.

EN Anotácia: The dairy industry is conditioned for high performance: around four million animals produce more than 33 million tons of milk a year. In order for cows to give milk, they have to give birth to a calf every year. But: the birth of male calves is a losing proposition for many farmers. Unless they are slaughtered early and their meat processed as "Wiener Schnitzel", for example. ZDFzoom takes a look behind the scenes of the German dairy industry, shows the life of the male calves and explains why their meat is sold at a high price.

Réžia: Katarina Schickling

Kamera: Oliver Biebl, Axel Thiede

Scenár: Katarina Schickling

Odb. poradca: -

Producent: TANGRAM

Prihlasovateľ: Markus Wenniges, ZDF

Krajina pôvodu: DE

10:05 Tradícia ako dar

Čas premietania: 10:05

SK názov filmu: Tradícia ako dar

EN názov filmu: Tradition as a gift

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 24 min., 2020, slovenská verzia (SK DABING)

SK Anotácia: Pavol Barabáš pochodil kus sveta, spoznal mnoho krajín a zachytil rôzne kultúry i etniká s vyhasnutými očami. Mnohé už prišli o svoje jedinečné tradície a stratili vzťah k svojej zemi. Cestovanie paradoxne pomáha odhaľovať to vzácne doma. Inak sa človek začne dívať na vlastné hodnoty krajiny a národa, ktoré sú pre svoju blízkosť často neviditeľné. Sú ale esenciou bytia každého z nás. Svetozár Stračina hľadal a zachytával esenciu, ktorá národ združuje, ktorá mu dáva pocit spolupatričnosti a jednoty. To krehké, čo utvára ľudské spoločenstvo. Výstižne to povedal: "Tradičnú kultúru môžem akceptovať, alebo nevšímať si ju. Tým ale ochudobním iba seba, lebo ona bude tradíciou ďalej. Ja ostanem bezdomovcom, ostanem iba človekom do počtu. No takí ľudia do počtu sa dajú ľahko ovládať, dajú sa ľahko riadiť."

EN Anotácia: Pavol Barabáš traveled around the world, got to know many countries and captured various cultures and ethnicities. Many of them have already lost their unique traditions and lost their relationship with their land. Paradoxically, traveling helps us to discover the precious things at home. One begins to look differently at national values, which are often invisible due to one's closeness. But they are an essence of our existence. Svetozár Stračina sought and captured the essence that unites the nation, which gives it a sense of belonging and unity. The fragile thing that shapes the human community. He said it aptly: "I can accept traditional culture or ignore it. But by that I will only impoverish myself, because the tradition stays a tradition. And I will be homeless, a walk-on. But such people are easy to control and manipulate."

Réžia: Pavol Barabáš

Kamera: Peter Pastucha, Pavol Barabáš

Scenár: Pavol Barabáš

Odb. poradca: Ľubomír Tatarka

Producent: K2 studio s.r.o.

Prihlasovateľ: K2 studio s.r.o.

Krajina pôvodu: SK

10:30 Biofarma Niermann

Čas premietania: 10:30

SK názov filmu: Biofarma Niermann

EN názov filmu: Naturlandhof Niermann

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 6 min., 2020, nemecká, anglická, slovenská verzia (SK TITULKY)

SK Anotácia: Ekologické poľnohospodárstvo zohráva zásadnú úlohu pri udržiavaní a podpore biologickej diverzity v poľnohospodárskych ekosystémoch. Znamená to ohľaduplné zaobchádzanie s prírodou, ako aj cielenú propagáciu biotopov v rámci výroby. Štyri filmy „Biodiverzita na ekologických farmách“ ukazujú, na základe rôznych typov ekologických fariem, ako ekologickí poľnohospodári propagujú ekologickú rozmanitosť a vytvárajú novú biodiverzitu prostredníctvom ohľaduplných výrobných metód.

EN Anotácia: Organic farming plays an essential role in maintaining and promoting biological diversity in agricultural ecosystems. It means considerate treatment of nature, as well as the targeted promotion of biotopes within production. The four films "Biodiversity on organic farms" show, based on different types of ecological farms, how organic farmers promote ecological diversity and create new biodiversity through considerate production methods.

Réžia: Michael Schlag, Kathrin Hysky

Kamera: Michael Schlag

Scenár: Michael Schlag

Odb. poradca: Maternus Thöne, tk-script, Bonn

Producent: ms-agrarfilm

Prihlasovateľ: ms-agrarfilm

Krajina pôvodu: DE

10:36 Motýle Slovenska - Mokrade a rašeliniská

Čas premietania: 10:36

SK názov filmu: Motýle Slovenska - Mokrade a rašeliniská

EN názov filmu: Butterflies of Slovakia - Wetlands and peat bogs

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 29 min., 2020, slovenská verzia (SK DABING)

SK Anotácia: Voda je základom všetkého živého na našej planéte. Ona dáva vyniknúť faune a flóre v úplne inej dimenzii. Okolia jazier, riek a ich meandrujúcich tokov vytvárajú špecifický biotop, kde sa to hemží životom. Na podmáčaných miestach sa vytvárajú mokrade a rašeliniská. Práve toto prostredie je kľúčové pre nespočetné druhy denných a hlavne nočných motýľov. Žijú tu aj druhy, ktoré sa prispôsobili len tomuto biotopu a nikde inde ich nestretneme...

EN Anotácia: Water is the basis of life on our planet. It makes the fauna and flora stand out in a completely different dimension. The surroundings of lakes, rivers and their meandering streams create a specific habitat full of life. Wetlands and peat bogs are forming in waterlogged places. It is this environment that is crucial for countless species of diurnal and especially nocturnal butterflies. There are also species that have adapted only to this habitat and one will not find them anywhere else...

Réžia: Martin Jagelka

Kamera: Martin Jagelka

Scenár: Martin Jagelka

Odb. poradca: -

Producent: Priamus, s.r.o.

Prihlasovateľ: RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Krajina pôvodu: SK

11:06 Kláštorná farma Bünghausen

Čas premietania: 11:06

SK názov filmu: Kláštorná farma Bünghausen

EN názov filmu: Biokreis Klosterhof Bunghausen

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 6 min., 2020, nemecká, anglická, slovenská verzia (SK TITULKY)

SK Anotácia: Ekologické poľnohospodárstvo zohráva zásadnú úlohu pri udržiavaní a podpore biologickej diverzity v poľnohospodárskych ekosystémoch. Znamená to ohľaduplné zaobchádzanie s prírodou, ako aj cielenú propagáciu biotopov v rámci výroby. Štyri filmy „Biodiverzita na ekologických farmách“ ukazujú, na základe rôznych typov ekologických fariem, ako ekologickí poľnohospodári propagujú ekologickú rozmanitosť a vytvárajú novú biodiverzitu prostredníctvom ohľaduplných výrobných metód.

EN Anotácia: Organic farming plays an essential role in maintaining and promoting biological diversity in agricultural ecosystems. It means considerate treatment of nature, as well as the targeted promotion of biotopes within production. The four films "Biodiversity on organic farms" show, based on different types of ecological farms, how organic farmers promote ecological diversity and create new biodiversity through considerate production methods.

Réžia: Michael Schlag, Kathrin Hysky

Kamera: Michael Schlag

Scenár: Michael Schlag

Odb. poradca: Maternus Thöne, tk-script, Bonn

Producent: ms-agrarfilm

Prihlasovateľ: ms-agrarfilm

Krajina pôvodu: DE

11:12 Dlhá cesta k bezchybnému striedaniu plodín - Príbeh NEFERTITI

Čas premietania: 11:12

SK názov filmu: Dlhá cesta k bezchybnému striedaniu plodín - Príbeh NEFERTITI

EN názov filmu: The long way to the perfect crop rotation - NEFERTITI Story

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 3 min., 2020, anglická verzia (SK TITULKY)

SK Anotácia: Táto prezentácia vznikla v rámci projektu NEFERTITI H2020, európskej siete demonštračných fariem. Demo farmárov sme nabádali, aby svoju prezentáciu vytvorili ako video, aby sme ju počas pandémie mohli prezentovať virtuálne. Z 10 odovzdaných prezentácií získala "Dlhá cesta k bezchybnému striedaniu plodín - Príbeh NEFERTITI" od Biolandu tretí najvyšší počet hlasov.

EN Anotácia: This storyboard was produced within the NEFERTITI H2020 project, a EU network of demonstration and pilot farms. With the intent of allowing farmers to share knowledge thought a virtual channel, as the pandemic demanded, demo-farmers of the project were challenged to create a video in this format. Of the 10 submitted storyboards, "The Long way to the Perfect Crop Rotation" by Bioland took third place!

Réžia: Ann-Kathrin Bessai

Kamera: Kilian Busch

Scenár: -

Odb. poradca: -

Producent: Bioland

Prihlasovateľ: Adrien Guichaoua

Krajina pôvodu: DE

11:15 Ukradnuté ryby

Čas premietania: 11:15

SK názov filmu: Ukradnuté ryby

EN názov filmu: Stolen Fish

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 31 min., 2020, mandinská, wolofská a anglická verzia (SK TITULKY)

SK Anotácia: V najmenšej krajine kontinentálnej Afriky, v Gambii, v súčasnosti čínske korporácie vyrábajú rybiu múčku a vyvážajú ju do Európy a Číny na kŕmenie poľnohospodárskych zvierat. V dôsledku toho obyvatelia Gambie prichádzajú o svoj primárny zdroj bielkovín a navyše: nadmerný rybolov vyčerpáva morské ekosystémy. Film sleduje troch Gambijčanov: Aboua, Mariamu a Paula, ich príbehy každodenného boja, hnevu, nádeje a túžby po svojich blízkych. Toto je prvý film o gambijských továrňach na rybiu múčku, ktorý ponúka jedinečný pohľad na príčiny migrácie a úlohu žien v nových ekonomických systémoch. Súčasný svet môže byť znepokojivý, ale film Ukradnuté ryby je 30-minútovým mikrokozmom toho, čo je v ňom zlé.

EN Anotácia: 'In the Gambia, the smallest country of mainland Africa, fish is now being powdered up by Chinese corporations and exported to Europe and China to feed animals in industrial farming. As a result, Gambians are being deprived of their primary source of protein, overfishing is depleting marine ecosystems. The film follows Abou, Mariama and Paul, three Gambians who share intimate stories of daily struggle, anger, hope and longing for their loved ones. The first film on Gambia’s fishmeal factories offering a unique insight into untold drivers of migration and the role played by women in new economic systems. There’s so much to worry about in the world but Stolen Fish is a 30 minute microcosm of what is wrong with it.

Réžia: 'Gosia Juszczak

Kamera: 'Filip Drożdż

Scenár: 'Gosia Juszczak

Odb. poradca: -

Producent: Minority Rights Gouup International, Gosia Juszczak

Prihlasovateľ: 'Gosia Juszczak

Krajina pôvodu: PL

11:46 Farmárka Sarah a hovoriaca pôda - Príbeh NEFERTITI

Čas premietania: 11:46

SK názov filmu: Farmárka Sarah a hovoriaca pôda - Príbeh NEFERTITI

EN názov filmu: Sarah the farmer and the talking soil - NEFERTITI Story

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 6 min., 2020, anglická verzia (SK TITULKY)

SK Anotácia: Táto prezentácia vznikla v rámci projektu NEFERTITI H2020, európskej siete demonštračných fariem. Demo farmárov sme nabádali, aby svoju prezentáciu vytvorili ako video, aby sme ju počas pandémie mohli prezentovať virtuálne. Z 10 odovzdaných prezentácií získala "Farmárka Sarah a hovoriaca pôda - Príbeh NEFERTITI" od Naturland-u najviac hlasov.

EN Anotácia: This storyboard was produced within the NEFERTITI H2020 project, a EU network of demonstration and pilot farms. With the intent of allowing farmers to share knowledge thought a virtual channel, as the pandemic demanded, demo-farmers of the project were challenged to create a video in this format. Of the 10 submitted storyboards, "Sarah the farmer and the talking soil" by Naturland was the winner of the contest, gathering the most votes from peers!

Réžia: Tang Le Ngoc Mai, Andres Mahecha, Franziska Weibörtel

Kamera: -

Scenár: -

Odb. poradca: -

Producent: Naturland

Prihlasovateľ: Adrien Guichaoua

Krajina pôvodu: DE

11:52 Cykly živín v praxi

Čas premietania: 11:52

SK názov filmu: Cykly živín v praxi

EN názov filmu: Nutrient cycles in practice

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 17 min., 2021, anglická verzia, holandská verzia (SK TITULKY)

SK Anotácia: Päť príkladov cyklov živín v praxi, ktoré ukazujú Holandsko ako inšpiráciu. V poľnohospodárstve nastávajú zmeny. Našim cieľom je vytvoriť uzavreté cykly medzi prírodou a jedlom. Môžeme na to využívať prírodné zdroje alebo inovatívne technológie. Ďalším spôsobom je inteligentnejšie riadenie procesov. Ako môžeme spoločne získať a šíriť získané znalosti a prepojiť ich s potrebami praxe. To je cieľ spoločného projektu európskych organizácií s podporou holandského a európskeho financovania „Cykly živín v praxi“.

EN Anotácia: Five examples of nutrient cycles in practice that show how we in The Netherlands work and inspire. This is a time oftransition in agriculture. Our goal is to create closed clcles around nature and food. One method is to use natural resources or innovative technologies. Another way is to organize processes more smartly, How can we brinS together and disseminate the developed knowledge and connect this to the needs of practice. That is the goal of the project 'Nutrient cycles in practice', a collaboration between organisations in the spirit of Europe with support of Dutch and European Funding.

Réžia: Maakt Media (Maaike de Glee) / Berber Hania, Wageningen University & Research, Communication Services / Jens Paree

Kamera: Wageningen University & Research Communication Services and Jens Paree

Scenár: Maakt Media (Maaike de Glee) / Berber Hania, Wageningen University & Research, Communication Services / Jens Paree

Odb. poradca: ZLTO, WUR, Regiebureau, NCM

Producent: Wageningen University & Research Communication Services and Jens Paree

Prihlasovateľ: Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaardihg, lan Roefs

Krajina pôvodu: NL

12:10 Rajské prostredie v Rajci

Čas premietania: 12:10

SK názov filmu: Rajské prostredie v Rajci

EN názov filmu: Paradise environment in Rajec

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 7 min., 2021, slovenská verzia (SK DABING)

SK Anotácia: Reportážna prehliadka bioklimatického parku Drienová v Rajci. Park a reportáž sú motivačným príbehom o rekultivácii poľnohospodárskej pôdy a prechode na extenzívne poľnohospodárstvo s príkladom vodozádržných opatrení, chovu zvierat a najmä včiel a včelárstva.

EN Anotácia: Reportage tour of the Drienová bioclimatic park in Rajec. The park and the report are a motivational story about the reclamation of agricultural land and the transition to extensive agriculture with an example of water retention measures, animal husbandry and especially bees and beekeeping.

Réžia: Martina Kacinová

Kamera: Štefan Koreň

Scenár: Martina Kacinová

Odb. poradca: -

Producent: RTVS - relácia Televíkend

Prihlasovateľ: RTVS, Štúdio Banská Bystrica, Martina Kacinová

Krajina pôvodu: SK

12:17 Biosférická rezervácia Tatry

Čas premietania: 12:17

SK názov filmu: Biosférická rezervácia Tatry

EN názov filmu: Tatry Biosphere Reserve

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 1 min., 2021, slovenská a anglická verzia (SK DABING)

SK Anotácia: Tento rok si UNESCO pripomína 50. výročie vzniku medzivládneho Programu Človek a biosféra (Man and the Biosphere), ktorý od roku 1971 predstavuje víziu podpory prepojenia človeka s prírodou v kontexte biosférických rezervácií.

EN Anotácia: This year, UNESCO commemorates the 50th anniversary of the intergovernmental Man and the Biosphere Program, which has set a vision for promoting the connection between man and nature in the context of biosphere reserves since 1971.

Réžia: František Hanes

Kamera: František Hanes, Bohdan Stepaniuk

Scenár: Lucia Miňová

Odb. poradca: Lucia Miňová, Miriam Turayová

Producent: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Prihlasovateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Krajina pôvodu: SK

12:18 Biosférická rezervácia Poľana

Čas premietania: 12:18

SK názov filmu: Biosférická rezervácia Poľana

EN názov filmu: Polana Biosphere Reserve

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 1 min., 2021, slovenská a anglická verzia (SK DABING)

SK Anotácia: Tento rok si UNESCO pripomína 50. výročie vzniku medzivládneho Programu Človek a biosféra (Man and the Biosphere), ktorý od roku 1971 predstavuje víziu podpory prepojenia človeka s prírodou v kontexte biosférických rezervácií.

EN Anotácia: This year, UNESCO commemorates the 50th anniversary of the intergovernmental Man and the Biosphere Program, which has set a vision for promoting the connection between man and nature in the context of biosphere reserves since 1971.

Réžia: František Hanes

Kamera: František Hanes, Bohdan Stepaniuk

Scenár: Lucia Miňová

Odb. poradca: Lucia Miňová, Miriam Turayová

Producent: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Prihlasovateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Krajina pôvodu: SK

12:18 Biosférická rezervácia Východné Karpaty

Čas premietania: 12:18

SK názov filmu: Biosférická rezervácia Východné Karpaty

EN názov filmu: East Carpathians Biosphere Reserve

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 1 min., 2021, slovenská a anglická verzia (SK DABING)

SK Anotácia: Tento rok si UNESCO pripomína 50. výročie vzniku medzivládneho Programu Človek a biosféra (Man and the Biosphere), ktorý od roku 1971 predstavuje víziu podpory prepojenia človeka s prírodou v kontexte biosférických rezervácií.

EN Anotácia: This year, UNESCO commemorates the 50th anniversary of the intergovernmental Man and the Biosphere Program, which has set a vision for promoting the connection between man and nature in the context of biosphere reserves since 1971.

Réžia: František Hanes

Kamera: František Hanes, Bohdan Stepaniuk

Scenár: Lucia Miňová

Odb. poradca: Lucia Miňová, Miriam Turayová

Producent: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Prihlasovateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Krajina pôvodu: SK

12:20 SK Nedaj sa - Kvetinová globalizácia

Čas premietania: 12:20

SK názov filmu: Nedaj sa - Kvetinová globalizácia

EN názov filmu: Don't give up - Flower globalization

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 26 min., 2020, česká a anglická verzia (CZ DABING)

SK Anotácia: Už tridsať rokov sme súčasťou čím ďalej tým viac globalizovaného sveta a so samozrejmosťou sa obklopujeme vecami, ktoré boli vyrobené na opačnej strane zemegule. Z našich životov sa stal spotrebný priemysel, našou hlavnou činnosťou vo svete globálneho kapitalizmu sa stalo spotrebovávať. Tento priemysel pristupuje ku každej ľudskej spotrebe chladnou kalkuláciou - kde se dá tovar kúpiť nejlacnejšie a nejefektívnejšie a kde sa dá s najvääčším ziskom predať. To, že poľnohospodárstvo, oblečenie či masová výroba áut a techniky svojím spôsobom drancujú Zem, sa tak trochu tuší. Že sa rovnaký biznis skrýva za kvetmi, sa tuší menej...

EN Anotácia: We have been part of an increasingly globalized world for thirty years and, of course, we are surrounded by things that have been made on the other side of the globe. Our lives have become a consumer industry, our main activity in the world of global capitalism has become consuming. This industry approaches every human consumption by cold calculation - where goods can be bought the cheapest and most efficiently and where they can be sold with the greatest profit. The fact that agriculture, clothing or mass production of cars and technology are plundering the Earth in a way is somewhat suspected. It is less suspected that the same business is hiding behind flowers...

Réžia: Kateřina Kořínková

Kamera: Tomáš Šťastný

Scenár: Kateřina Kořínková

Odb. poradca: -

Producent: Česká televize - Lenka Poláková

Prihlasovateľ: Česká televize, Petra Štovíková

Krajina pôvodu: CZ

12:46 Korytnačí rébus

Čas premietania: 12:46

SK názov filmu: Korytnačí rébus

EN názov filmu: Turtle rebus

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 27 min., 2020, slovenská verzia (SK DABING)

SK Anotácia: Daniel Jablonski je popredný slovenský herpetológ pôsobiaci na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venuje evolúcii obojživelníkov a plazov. Precestoval za nimi viac ako 50 krajín sveta a pritom sa mu podarilo objaviť aj niekoľko vede doposiaľ neznámych druhov. Teraz si stanovil náročnú úlohu - potvrdiť alebo vyvrátiť rozmnožovanie nepôvodnej korytnačky písmenkovej v našej prírode. Chce tým apelovať na zodpovedné správanie chovateľov exotických korytnačiek, ktoré vytláčajú našu pôvodnú korytnačku močiarnu.

EN Anotácia: Daniel Jablonski is a leading Slovak herpetologist working at the Faculty of Science, Comenius University in Bratislava, where he focuses on the evolution of amphibians and reptiles. He traveled to more than 50 countries around the world, and at the same time he managed to discover several hitherto unknown species. Now he has set himself the difficult task - to confirm or refute the reproduction of the non-original red-eared slider in our nature. He wants to appeal to the responsible behavior of breeders of exotic turtles, which displace our original european pond turtle.

Réžia: Daniel Gruľa

Kamera: Daniel Gruľa

Scenár: Daniel Jablonski, Daniel Gruľa

Odb. poradca: -

Producent: ARAR, s.r.o.

Prihlasovateľ: RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Krajina pôvodu: SK

13:13 Nedaj sa - Príbeh zebry bez hrivy

Čas premietania: 13:13

SK názov filmu: Nedaj sa - Príbeh zebry bez hrivy

EN názov filmu: Don't give up - Story of a zebra with no mane

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 26 min., 2021, česká verzia (CZ DABING)

SK Anotácia: Zvieratá v Afrike nenávratne miznú a takýto smutný osud postihol aj zebru bezhrivú, kterú do Českej republiky priniesol v 70. rokoch zoológ Josef Vágner. Odvtedy sa množila v našich zoologických zahradách, ale nikto presne nevedel, či sa stále vyskytuje vo voľnej prírode. Tento film vás spoločne s českou expedíciou skúsených zoológov zavedie do Ugandy. Jej cieľom cílem bude zistiť, či zebra bezhrivá dokázala čeliť obrovskému loveckému tlaku a prežiť na vojnou zmietanom území až do súčasnosti a ak áno, tak prispieť k jej záchrane.

EN Anotácia: Animals in Africa disappear irretrievably, and such a sad fate befell the maneless zebra that was brought to the Czech Republic by zoologist Josef Vágner in the 1970s. Since then, it has reproduced in our zoos, but no one knew exactly if it still occurs in the wild. This film, together with a Czech expedition of experienced zoologists, will take you to Uganda. Its aim will be to find out whether the maneless zebra has been able to face enormous hunting pressure and survive in war-torn territory to the present day, and if so, to help save it.

Réžia: Michal Gálik

Kamera: Michal Gálik

Scenár: Michal Gálik

Odb. poradca: -

Producent: Česká televize, Raadomír Šofr

Prihlasovateľ: Česká televize, Petra Štovíková

Krajina pôvodu: CZ

13:39 Krásy Slovenského krasu

Čas premietania: 13:39

SK názov filmu: Krásy Slovenského krasu

EN názov filmu: Beauty of the Slovak Karst

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 28 min., 2020, slovenská verzia (SK DABING)

SK Anotácia: V pestrej a na biodiverzitu bohatej prírode Slovenska má svoje osobité miesto Národný park Slovenský kras. Jeho prírodné hodnoty vznikali dlhodobým vývojovým procesom a do určitej miery boli ovplyvňované aj človekom. Vyvinuli sa do súčasnej podoby vzácnych a ojedinelých rastlinných a živočíšnych druhov. Ich pestré spoločenstvá spolu s bohato členeným reliéfom vytvárajú svojský neopakovateľný krajinný ráz. Striedanie sa planín, kaňonov a tiesňav s malebnými stráňami, plnými svojrázneho života dávajú tomuto územiu vysokú estetickú, krajinársku a prírodovednú hodnotu.

EN Anotácia: The Slovak Karst National Park has a special place in the varied and biodiversity-rich nature of Slovakia. Its natural values were created by a long-term development process and to some extent they were also influenced by humans. They have evolved into the current form of rare and unique plant and animal species. Their diverse biotic communities, together with the richly structured relief, create their own unique landscape character. The alternation of plains, canyons and gorges with picturesque slopes, full of distinctive life, give this area a high aesthetic, landscape and natural value.

Réžia: Zdeno Vlach

Kamera: Tomáš Pašteka, Zdeno Vlach

Scenár: Zdeno Vlach

Odb. poradca: Ján Kilík

Producent: Zdeno Vlach Foto a Kamera KARPATIA

Prihlasovateľ: Zdeno Vlach

Krajina pôvodu: SK

14:07 Kde sa hranice troch štátov stretávajú v potoku

Čas premietania: 14:07

SK názov filmu: Kde sa hranice troch štátov stretávajú v potoku

EN názov filmu: Where borders of three states meet in a stream

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 7 min., 2021, slovenská verzia (SK DABING)

SK Anotácia: Krátky film je výletom na miesto trojhraničia, kde sa stretávajú územia Slovenska, Česka a Poľska. Predstaví tiež farmára, ktorý na tomto špecifickom území chová ovečky, produkuje syrové špeciality a podľa sezóny zberá na území troch štátov bylinky, z ktorých produkuje lokálne sirupy.

EN Anotácia: This short film is a trip to the place of the tri-border, where the territories of Slovakia, Czechia and Poland meet. It will also introduce a farmer who raises sheep in this specific area, produces raw specialties and, depending on the season, collects herbs in the territory of three countries, from which he produces local syrups.

Réžia: Martina Kacinová

Kamera: Martin Potančok

Scenár: Martina Kacinová

Odb. poradca: -

Producent: RTVS - relácia Televíkend

Prihlasovateľ: RTVS, Štúdio Banská Bystrica, Martina Kacinová

Krajina pôvodu: SK

14:14 Nedaj sa - Kto zaplatí účet

Čas premietania: 14:14

SK názov filmu: Nedaj sa - Kto zaplatí účet

EN názov filmu: Don't give up - Who will pay the bill

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 26 min., 2020, česká a anglická verzia (CZ DABING)

SK Anotácia: Publicistické eseje Václava Cílka patria k najpodstatnejším environmentálnym zmenám od Nežnej revolúcie. Hoci sa výrazne zlepšila kvalita ovzdušia a v riekach už netečú jedy, zhoršuje sa kvalita pôdy a ornica je stále viac ohrozená eróziou. Veľké plochy poľnohospodárskej pôdy ustupujú plechovým halám, problematické pestovanie biopalív zaťažuje povrchové i podzemné vody a stav lesných porastov je horší, ako bol koncom osemdesiatych rokov minulého storočia. Navyše stojíme pre novými globálnymi výzvami, dlouhodobým suchom a prívalovými dažďami.

EN Anotácia: Václav Cílek's journalistic essays are among the most significant environmental changes since the Velvet Revolution. Although air quality has improved significantly and poisons no longer flow in rivers, soil quality is deteriorating and topsoil is increasingly threatened by erosion. Large areas of agricultural land give way to metal halls, the problematic cultivation of biofuels burdens surface and groundwater, and the condition of forests is worse than it was at the end of the 1980s. In addition, we face new global challenges, long-term droughts and torrential rains.

Réžia: Martin Slunečko

Kamera: Jakub Fencl

Scenár: Martin Slunečko

Odb. poradca: -

Producent: Česká televize - Radomír Šofr

Prihlasovateľ: Česká televize, Petra Štovíková

Krajina pôvodu: CZ

14:40 Spoločné sliepky

Čas premietania: 14:40

SK názov filmu: Spoločné sliepky

EN názov filmu: Shared Hens

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 26 min., 2021, česká a anglická verzia (CZ DABING)

SK Anotácia: Záchrana nosníc z klietkových veľkochovov v komunitnom projekte Anny Hudské. Prvotným zámerom Anny Hudské bolo oslobodiť sliepky z veľkochovov a ponúknuť im dôstojný život v prirodzených podmienkach. Pre podobne uvažujícich ľudí dokonce spísala rozsiahly manuál. Ide o to, že sa spojí dohromady sedem rodín, ktoré si prenajmú pozemok, oplotia ho, postavia kurník a zaobstarajú si asi 30 sliepok, ktoré by inak skončili na bitúnku. Každá rodina sa potom o operencov stará jeden deň v týždni. Nielen, že majú čerstvá vajcia, ale získali nových kamarátov a zmysluplnú kratochvílu.

EN Anotácia: Rescue of hens from cage farms within the community project of Anna Hudská. Anna Hudská's primary intention was to free hens from large farms and offer them a dignified life in natural conditions. She even wrote an extensive manual for like-minded people. The point is that seven families will come together, they will rent a land, fence it, build a chicken coop and get about 30 hens that would otherwise end up in a slaughterhouse. Each family then takes care of them one day a week. Not only do they have fresh eggs, but they have made new friends and a meaningful pastime.

Réžia: Eva Tomanová

Kamera: Ferdinand Mazurek

Scenár: Eva Tomanová

Odb. poradca: -

Producent: Česká televize, Televizní studio Ostrava

Prihlasovateľ: Česká televize, Televizní studio Ostrava

Krajina pôvodu: CZ

15:06 Multisoil - šanca pre pôdu

Čas premietania: 15:06

SK názov filmu: Multisoil - šanca pre pôdu

EN názov filmu: Multisoil - a chance for soil

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 17 min., 2021, slovenská a anglická verzia (SK DABING)

SK Anotácia: Film mapuje prácu poľnohospodárskych výskumníkov na ťažkých pôdach Východoslovenskej nížiny. V danej oblasti dochádza k postupnej degradácii pôdy, ktorú spôsobujú tamojšie prírodné pomery, no rovnako tak aj pre ťažkú pôdu nevhodné agrotechnické postupy. Výsledky výskumu z takzvaných živých laboratórií (LIVING labs) ponúkajú aj riešenia na zlepšenie kvality tamojšej pôdy ako aj na zastavenie procesov degradácie pôdy.

EN Anotácia: The film maps the work of agricultural researchers on the heavy soils of the East Slovak lowlands. There is a gradual degradation of the soil in the area, which is caused by the local conditions, but also by agrotechnical practices unsuitable for heavy soil. The results of research from so-called living labs also offer solutions to improve the quality of the local soil as well as to stop soil degradation processes.

Réžia: Mário Hanzel

Kamera: Matej Plevo

Scenár: Dana Peškovičová, Mário Hanzel

Odb. poradca: -

Producent: CinemaArt s.r.o.

Prihlasovateľ: Mário Hanzel

Krajina pôvodu: SK

Plagát

Kliknite na plagát a plagát sa zväčší.

Plagát  [.jpg]  [.pdf]   Logo  [.jpg]