Úspech slovenských aplikovaných geofyzikov a geodetov

AlpArray program

AlpArray je program, ktorý vznikol v r. 2015 ako európska iniciatíva zameraná na zdokonalenie nášho chápania geologického vývoja pohoria Álp a seizmického rizika v horskom systéme Alpy-Apeniny-Karpaty-Dinaridy. Iniciatíva integruje súčasné výskumy stavby Zeme s geofyzikálnymi zobrazeniami s vysokým rozlíšením 3D štruktúr a fyzikálnymi vlastnosťami litosféry a vrchného plášťa so zameraním na špičkové seizmologické merania. V rámci tohto projektu vznikla v tom istom roku aj AlpArray gravimetrická výskumná skupina (AAGRG), ktorej cieľom bolo zostaviť homogénny dátový súbor tiažových údajov v alpskej oblasti, ktorý bude slúžiť na vytvorenie základnej tiažovej mapy úplných Bouguerových anomálií.

V mesiaci máj vyšiel v celosvetovom špičkovom časopise Earth System Science Data (kategórie Q1 s IF 9.99) článok “The first pan-Alpine surface-gravity database, a modern compilation that crosses frontiers”, ktorý je výsledkom vzorovej spolupráce európskych gravimetrikov a geodetických gravimetrikov. Slovenskí riešitelia zastúpení Mgr. P. Zahorecom, PhD., Ing. J. Papčom, PhD, prof. RNDr. R. Paštekom, PhD. a prof. RNDr. M. Bielikom, DrSc. ale aj ich doktorandmi, napr. Mgr. E. Nogovou si od začiatku vlastnou aktivitou a prácou vybudovali v tejto skupine prirodzenú autoritu a úctu, ktorá viedla k tomu, že pri vzniku prvej celoalpskej povrchovej tiažovej databázy hrali poprednú vedeckú úlohu. Publikovaná mapa úplných Bouguerových anomálií alpského regiónu je po prvý krát homogénna a zostavená podľa najmodernejších kritérií, čo sa týka súborov vstupných údajov, aplikovaných metód a všetkých opráv nameraného tiažového zrýchlenia, vrátane atmosférických korekcií. Špeciálny dôraz sa kládol na gravitačný účinok mnohých jazier, ktoré sa nachádzajú v študovanej oblasti.

Prvá interpretácia novej tiažovej mapy ukazuje, že rozlíšenie tiažových anomálií je vhodné a plne dostačujúce nielen pre integrované modelovanie lokálnej, regionálnej až kontinentálnej geologickej stavby európskej litosféry ale aj jej spoločnej inverzie s ostatnými, najmä seizmickými dátovými súbormi. Údaje sú publikované prostredníctvom GFZ Data Services. Článok je možné pozrieť na internetovej stránke: https://essd.copernicus.org/articles/13/2165/2021/

Success of Slovak applied geophysicists and geodesists

AlpArray program is a European initiative to advance our understanding of orogenesis and its relationship to mantle dynamics, plate reorganizations, surface processes and seismic hazard in the Alps-Apennines-Carpathians-Dinarides orogenic system. The initiative integrates present-day Earth observables with high-resolution geophysical imaging of 3D structure and physical properties of the lithosphere and of the upper mantle, with focus on a high-end seismological array. As part of this project, the AlpArray Gravimetric Research Group (AAGRG) was established in the same year, the aim of which was to compile a homogeneous gravity dataset, which will be used to create a basic gravity map of the total Bouguer anomalies.

During the month May, the world's top journal Earth System Science Data (Category Q1 with IF 9.99) published the article “The first pan-Alpine surface-gravity database, and modern compilation that crosses frontiers”, which is the result of a representative collaboration between the European gravimetrists and geodetic gravimetrists. Slovak researchers RNDr. P. Zahorec, PhD., Ing. J. Papčo, PhD, prof. RNDr. R. Pašteka, PhD. and prof. RNDr. M. Bielik, DrSc. but also, their Phd. students, e.g., Mgr. E. Nogová from the beginning, built up a natural authority and respect in this group through their own activity and work, which led to them playing a leading scientific role in the creation and compilation of the first pan-Alpine surface gravity database. The published map of total Bouguer anomalies of the Alpine region is, for the first time, homogeneous and compiled according to state-of-the-art criteria relate to input data sets, applied methods and all reductions of the measured gravity accelerations, including atmospheric corrections. Special emphasis was placed on the gravitational effect of many lakes located in the study area.

The first interpretation of the new gravity map shows that the resolution of gravity anomalies is suitable and fully sufficient not only for integrated modelling of local, regional to continental geological structure of the European lithosphere but also its common inversion with other, especially seismic datasets. The data is published through GFZ Data Services. The article can be viewed on the web page: https://essd.copernicus.org/articles/13/2165/2021/