Poznáme víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021

Katarína Šoltys (0000-0003-3862-3329) je odborníčkou na analýzu mikrobiómu, a to hlavne ľudského črevného mikrobiómu s využitím metataxonomického, metagenomického a metatranskriptomického masívne-paralelného ako aj nanopórového sekvenovania a identifikáciu molekulových biomarkerov. V analýze mikrobiálnej genomiky pomocou „omics“ prístupov sa zameriava na zloženie mikrobiómu a jeho vplyv na hostiteľa pomocou rôznych efektorových mechanizmov, a to u neprenosných ochorení (rakovina, kardiologické ochorenia, neplodnosť, neurobehaviorálne poruchy) asociovaných s dedičnosťou, ale aj environmentálnymi faktormi. Venuje sa aj výskumu environmentálneho mikrobiómu a virómu. Od roku 2002 pracuje na PriF UK vo sfére vedecko-výskumnej ako aj pedagogickej. V súčasnosti pôsobí ako vedúca vedecká pracovníčka na Katedre mikrobiológie a virológie PriF UK a vo Vedeckom parku Univerzity Komenského. Je/bola spoluriešiteľkou viacerých národných projektov (6 x APVV, 2 x VEGA) a hlavnou riešiteľkou projektu VEGA (1/0404/19). Podieľala sa aj na projektoch BIOMAKRO2 (ITMS 26240120027) a REVOGENE (ITMS 26240220067) zameraných na implementáciu masívne paralelného sekvenovania. Je autorkou alebo spoluautorkou 64 publikácií registrovaných v Scopus/WOS s 377 citáciami bez autocitácií a jednej monografie a h-indexom 13. V súčasnosti spolupracuje s viacerými výskumnými skupinami so sídlom na CEITEC-Masarykovej univerzite v Brne (ČR), EMBL-Heidelberg (DE), FHPV Prešovskej univerzity a Slovenskej akadémii vied, ako Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme (IL) a Univerzite v Haife (IL).

Katarína Šoltys získala titul Mgr. v odbore molekulárna biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK), titul PhD. v odbore  imunológia na Neuroimunologickom ústave SAV a LF UK a v októbri 2021 obhájila habilitačnú prácu s názvom: „Gastrointestinálny mikrobióm a s ním asociované molekuly ako biomarkery“ v odbore mikrobiológia na PriF UK.

Zúčastnila sa niekoľkých bioinformatických workshopov v Oxforde (GB), Haife (IL) a EMBL-Heidelberg (DE). Je členkou FEBS a CSSM. V roku 2018 získal Christian-Boulin štipendium na krátkodobý pobyt v EMBL (Heidelberg, DE). Do r. 2019 bola Vedúcou sekvenačného centra pre Sangerove sekvenovanie Prírodovedeckej fakulty UK a neskôr Vedeckého Parku UK poskytujúceho sekvenačný servis pre mnohé slovenské laboratóriá.

Je spoluautorkou národného patentu SK202050010: „Metóda neinvazívneho testovania úspešnosti procesu oplodnenia in vitro pomocou mikroRNA“ za čo bola ocenená Cenou za transfer technológií na Slovensku za r.2021 v kategórii Inovácia. Je spoluautorkou aj medzinárodnej patentovej prihlášky PCT/SK2021/050004 s rovnomennou témou.

*****

Cenu za transfer technológií na Slovensku udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Aj jej deviaty ročník je tradičným ocenením a motiváciou pre vedcov a výskumníkov z radov vedeckovýskumných inštitúcií. Cieľom ocenenia je, aby sa vedci svojím potenciálom stále viac pripomínali i komerčnému prostrediu. Z predchádzajúcich ročníkov vzišlo spolu 21 víťazov. Tento rok k nim pribudli ďalší traja.

Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 bola udelená v troch kategóriách. Kategória Inovácia patrila biomedicíne. Víťazom je MikroRNA test úspešnosti in vitro fertilizačného (IVF) procesu a diagnostiky kvalitného embrya pre tento proces, ktorý aj u nás posúva riešenie umelého oplodnenia o ďalší odborný krok vyššie. Inovácia vznikla na základe spolupráce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzity v Brne.

Ako uviedla Miroslava Rabajdová z vedeckého tímu UPJŠ: „Stále spoznávame, aké sú veľké intervaly a neprebádané oblasti umelej inteligencie, ktorá sa dá využiť v biomedicíne.“ Nomináciu do súťaže zaslal Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pomyselne zelenou sa tento rok stala kategória Inovátor/Inovátorka. Cenu získal kolektív pôvodcov Nosiča biologicky aktívneho organizmu pre použitie v ochrane lesa z Národného lesníckeho centra, Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici.

„Pracujeme na výskume ochrany lesa proti škodlivému hmyzu alebo hubám, ktoré sa premnožujú v našich lesoch. Keďže je trend znižovať používanie pesticídov, tak sme sa zamerali na výskum biologických prípravkov a materiálov,” hovorí Andrej Kunc, jeden z kolektívu ocenených v tejto kategórii, a dodáva, že je úžasné získať takéto ocenenie za svoju prácu.

Pôvodcovia tejto inovácie v procese ochrany a komercializácie už niekoľko rokov spolupracujú s Centrom transferu technológií pri CVTI SR, ktoré aj zaslalo nomináciu do súťaže. Vďaka správnemu prístupu k veci v procese transferu technológií má táto inovácia veľký potenciál byť komerčne úspešnou a pomáhať zdravším lesom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), ktorého iniciátorom vrátane prípravy podkladov celého projektu je Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (TIP UPJŠ) sa stal víťazom kategórie Počin v oblasti transferu technológií. Cenu za TIP UPJŠ prišla prevziať Renáta Bačárová, ktorá vyzdvihla pôvodcu myšlienky počinu – profesora Pavla Miškovského, riaditeľa TIP UPJŠ -, ako aj dôležitosť tímovej práce, a to nielen na tomto projekte. „Vďaka podpornému tímu, ktorý pracuje pri vedcoch sa podarilo vybudovať technologický inovačný park na našej univerzite, ktorý už teraz presahuje aj hranice našej univerzity. Je to dôkaz, že ideme ďalej a snažíme sa spájať kolektívy, ktoré majú do transferu technológií čo povedať.“

Ocenenie prebehlo tradične ako súčasť medzinárodného podujatia, konferencie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2021 (COINTT 2021). Témou aktuálneho ročníka najväčšej konferencie na Slovensku venovanej téme transferu technológií, jednej z najvýznamnejších konferencií organizovaných CVTI SR, bolo Pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní. Viac informácií o podujatí COINTT nájdete na webovej stránke www.cointt.sk.

Zdroj: TS CVTI SR

https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/ich-inovacie-sa-daju-vyuzit-v-praxi-pozname-vitazov-sutaze-cena-za-transfer-technologii-na-slovensku-2021/

Ocenení COINTT 2021: zľava: Ing. Andrej Kunca, PhD., (Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici), doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD., (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta), doc. RNDr. Katarína Šoltys, PhD., (Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave), doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. (CTT UPJŠ), Ing. Michal Lalík, PhD., (Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici). Foto: Marián Zelenák, CVTI SR