Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Smernice a príkazy dekana

Kontakt

Email na sekretariát dekana PriF UK: sekrdekfns.uniba.sk ; marta.sakolciovauniba.sk

Email na sekretariát tajomníčky PriF UK: sekrtajfns.uniba.sk ; monika.urikova@uniba.sk

Rok 2020

Súbory od marca 2020 sú nahrané do Sharepointu, aby sa k nim zamestnanci dostali aj z domu.
Login a heslo je rovnaké ako do emailu (Office 365)

*****************************************************

Vnútorný predpis PriF UK č. 3/2020  [.pdf]  [Sharepoint]
Príkaz dekana PriF UK
Opatrenia PriF UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení

Vnútorný predpis PriF UK č. 2/2020 [.doc]  [Sharepoint]
Príkaz dekana PriF UK
Plán dovoleniek na rok 2020

Dodatok č. 7 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.doc
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2020

Rok 2019

Vnútorný predpis PriF UK č. 11/2019 [.pdf]
Príkaz dekana PriF UK
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2019

Vnútorný predpis č. 10/2019 [.pdf]
schválený Akademickým senátom PriF UK
Štipendijný poriadok PriF UK

Vnútorný predpis PriF UK č. 9/2019 [.pdf]
Smernica dekana PriF UK
ktorou sa upravuje štatút Rady kvality PriF UK
Nadobúda účinnosť dňom 01.10.2019

Vnútorný predpis PriF UK č. 8/2019 [.pdf]
Organizačný poriadok PriF UK pre celoživotné vzdelávanie
Nadobúda účinnosť dňom 02.09.2019

Vnútorný predpis PriF UK č. 7/2019 [.pdf]
Smernica dekana PriF UK
ktorou sa schvaľuje štatút skúšobného laboratória rádiochemickej analýzy (LARCHA) na PriF UK v Bratislave

Vnútorný predpis PriF UK č. 6/2019 [.pdf]
Štatút etickej komisie PriF UK

Vnútorný predpis č. 5/2019 [.doc]
Smernica dekana PriF UK
ktorou sa upravujú podmienky a postup pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancom Prírodovedeckej fakulty.
Smernica nadobúda platnosť 15.05.2019

Vnútorný predpis č. 4/2019 [.doc]
Príkaz dekana PriF UK
Plán dovoleniek na rok 2019

Vnútorný predpis č. 3/2019 [.pdf]
Smernica dekana PriF UK
ktorou sa upravujú pravidlá udeľovania ocenení Prírodovedeckej fakulty UK

Vnútorný predpis č. 2/2019 [.doc]
Smernica dekana PriF UK
ktorou sa uplatňujú špecifické pravidlá pri schvaľovaní školiteľov na PriF UK v zmysle Vnútorného predpisu UK č. 19/2018
Nadobúda účinnosť dňom 01.03.2019

Vnútorný predpis č. 1/2019 [.doc]
Smernica dekana PriF UK
Dodatok č. 1
k Smernici PriF UK č. 1/2005 o  obsahu, obehu a povinnej evidencii zmlúv [.doc]

Dodatok č. 6/2019
k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.jpg]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2019
Dodatok zrušený k 31.12.2020

Rok 2018

Príkaz dekana PriF UK č. 2/2018 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2018

Vnútorný predpis č. 1/2018 [.doc]
Príkaz dekana PriF UK
Plán dovoleniek na rok 2018

Dodatok č. 5/2018
k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.jpg]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce 
Dodatok platný od 1.1.2018
Dodatok zrušený k 31.12.2018

Rok 2017

Príkaz dekana PriF UK č. 4/2017 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2017

Príkaz dekana PriF UK č. 3/2017 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu  k 31.5.2017

Príkaz dekana PriF UK č. 2/2017 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu  k 25.5.2017

Vnútorný predpis č. 1/2017 [.doc]
Príkaz dekana PriF UK
Plán dovoleniek na rok 2017

Strážny a Kľúčový poriadok PriF UK
Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „PriF UK“) vydáva na základe čl. 10 ods. 8 Organizačného poriadku UK túto smernicu, ktorou sa vydáva Strážny a Kľúčový poriadok PriF UK [.pdf]  [.docx]

Dodatok č. 4/2017
k Zásadám priznávania platovej kompenzácie  [.jpg]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2017
Dodatok zrušený k 31.12.2017

Rok 2016

Príkaz dekana PriF UK č. 2/2016 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2016

Vnútorný predpis č. 1/2016 [.doc]
Príkaz dekana PriF UK, Plán dovoleniek na rok 2016

Dodatok č. 3/2016
k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.jpg]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2016
Dodatok zrušený k 31.12.2016

Rok 2015

Príkaz dekana PriF UK č. 4/2015 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2015

Príkaz dekana PriF UK č. 3/2015 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu 31.5.2015

Vnútorný predpis č. 2/2015 [.doc]
Príkaz dekana PriF UK
Plán dovoleniek na rok 2015

Príkaz dekana PriF UK č. 1/2015 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu 7.4.2015

Dodatok č. 1 k zásadám priznávania platovej kompenzácie doc
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2015
Dodatok zrušený k 30.6.2015

Dodatok č. 2 k zásadám priznávania platovej kompenzácie doc
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.7.2015
Dodatok zrušený k 31.12.2015

Rok 2014

Príkaz dekana PriF UK č. 7/2014 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2014

Príkaz dekana PriF UK č. 6/2014 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu 30.6.2014

Príkaz dekana č. 5/2014  [.doc]
Vykonanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia počas používania a vykonanie revízií a kontrol elektrických spotrebičov počas ich používania.

Smernica č. 1/2014 [.doc]  -  [.pdf]
o postupe pri zabezpečovaní likvidácie cestovných náhrad

Zásady priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce 2014  [.pdf]
Platné od 1.2.2014

Príloha č. 1 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon prace 2014 [.doc]  [.pdf]

Príloha č. 2 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon prace 2014 [.doc]  [.pdf]

Rok 2013

Smernica dekana č. 1/2013
o postupe pri uzatváraní Dohôd o vykonaní práce,
Dohôd o brigádnickej práci študentov a Dohôd o pracovnej činnosti

Smernica zrušená k 30.9.2013
Túto smernicu nahrádza Vnútorný predpis č. 14/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú zásady a postup pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Univerzite Komenského v Bratislave

Rok 2012

Smernica č. 1/2012
Udeľovanie medailí Prírodovedeckej fakulty UK

Príkaz dekana č. 1/2012
Plán dovoleniek na rok 2012

Rok 2010

Smernica č. 1/2010
o prispôsobení kritéria mimoškolskej činnosti pre prideľovanie ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave

Dodatok č. 2/2010
k Zásadám priznávania platovej kompenzácie za sťažený výkon práce
Platné do 9.1.2014

Rok 2009

Smernica č. 1/2009
o prispôsobení kritéria mimoškolskej činnosti pre prideľovanie ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave na podmienky štúdia, študijných programov  Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Zasady priznávanie platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce 2009 .doc
Zásady platné od 1.1.2009
Zásady zrušené k 31.1.2014

Rok 2008

Smernica č.1/2008
Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2008/2009

Smernica č. 2/2008
ku kritériám za mimoškolskú činnosť pre ubytovania študentov v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave na podmienky štúdia študijných programov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Smernica č. 3/2008
Úprava výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2008/2009 po prechode na euro od 1.1.2009

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave
ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom
na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2009/2010
Vnútorný predpis č. 26/2008 Univerzity Komenského v Bratislave

Rok 2007

Smernica č.4/2007
o postupe pri uzatváraní Dohôd o vykonaní práce,
Dohôd o brigádnickej práci študentov a Dohôd o pracovnej činnosti
Smernica zrušená k 31.12.2012
Túto smernicu nahrádza Smernica dekana č. 1/2013

Smernica č.3/2007
Zásady rigorózneho konania na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Smernica č. 2/2007
Smernica o postupe pri zabezpečovaní likvidácie náhrad cestovných výdavkov
Smernica zrušená k 18.03.2014
Túto smernicu nahrádza Smernica dekana fakulty č. 1/2014

Smernica č. 1/2007
Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2007/2008

Príkaz dekana č. 4/2007 
zo dňa 31. 7. 2007, platný od 1. 8. 2007
Na základe výsledkov merania odťahu digestorov na fakulte a odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, vydávam nasledovný príkaz

Príkaz dekana č. 3/2007 
zo dňa 31. 7. 2007, platný od 1. 8. 2007
V súlade so Zákonom č. 124/2006, NVSR č. 355/2006 a 356/2006 a fakultných Zásad priznávania príplatku a dodatkovej dovolenky za prácu v škodlivom pracovnom prostredí v bode 4, resp. 5 vydávam nasledovný príkaz
Tento príkaz zrušený k 31.12.2008

Rok 2006

Smernica č. 4/2006
Postup, spôsob a miesto odovzdávania záverečných prác na Prírodovedeckej fakulte UK v zmysle čl. 3, ods. 8 Smernice rektora UK č. 5/2005 v akademickom roku 2005/2006

Smernica č. 3/2006
Plán dovoleniek na rok 2006

Smernica č. 2/2006
Poriadok udeľovania grantov PRIF UK pre doktorandov v dennej forme štúdia
Novelizované znenie (16.5.2008)

Smernica č. 1/2006
Smernica o zabezpečení nepravidelného kontrolného systému orientačných dychových skúšok

Rok 2005

Opatrenie č. 2/2005
Doplnenie Študijného poriadku UK

Opatrenie č. 1/2005
Opatrenie na zabezpečenie výučby jazykov a zabezpečenie zápisu študentov 1. roku magisterského štúdia v akademickom roku 2005/2006

Smernica č. 5/2005 
Smernica o postupe pri uzatváraní Dohôd o vykonaní práce a Dohôd o brigádnickej práci študentov
Smernica zrušená k 30.9.2007
Túto smernicu nahrádza Smernica dekana fakulty č. 4/2007

Smernica č. 4/2005 
Smernica o prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov do registra poistencov

Smernica č. 3/2005 
Zásady zriaďovania odborových komisií pre štúdium doktorandských študijných programov na PriF UK

Smernica č. 2/2005 
Smernica o zabezpečení postupu pri likvidácii náhrad cestovných výdavkov
Smernica zrušená k 19.03. 2007
Túto smernicu nahrádza Smernica dekana fakulty č. 2/2007

Smernica č. 1/2005 
Smernica o obsahu, obehu a povinnej evidencii zmlúv

Doplňujúce pravidlá vykonávania podnikateľskej činnosti na PriF UK

Rok 2004

Smernica č. 1/2004
Smernica na zabezpečenie kolobehu dokladov, vykonávania finančnej kontroly, vedenia účtovníctva a vykonávania inventarizácie na PRIF UK.

Smernica bola nahradená Vnútorným predpisom č. 4/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o obehu a kontrole účtovných dokladov Univerzity Komenského v Bratislave