Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Smernice a príkazy dekana

Kontakt na sekretariát dekana

Email: sekrdekfns.uniba.sk

Rok 2016

Vnútorný predpis č. 1/2016 [.doc]
Príkaz dekana PriF UK, Plán dovoleniek na rok 2016

Rok 2014

Príkaz dekana č. 5/2014  [.doc] 
Vykonanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia počas používania a vykonanie revízií a kontrol elektrických spotrebičov počas ich používania.

Smernica č. 1/2014 [.doc]  -  [.pdf]
o postupe pri zabezpečovaní likvidácie cestovných náhrad

Dodatok č. 1 k zásadám priznávania platovej kompenzácie doc
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce

V roku 2015 doplnený
Dodatok č. 2 k zásadám priznávania platovej kompenzácie doc
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce

Word .DOC:

Príloha č.1 k Zasadam priznavania platovej kompenzacie a dodatkovej dovolenky za stazeny vykon prace 2014.doc

Príloha č.2 k Zasadam priznavania platovej kompenzacie a dodatkovej dovolenky za stazeny vykon prace 2014.doc

PDF:

Príloha č.1 k Zasadam priznavania platovej kompenzacie a dodatkovej dovolenky za stazeny vykon prace 2014.pdf

Príloha č.2 k Zasadam priznavania platovej kompenzacie a dodatkovej dovolenky za stazeny vykon prace 2014.pdf

Rok 2013

Smernica dekana č. 1/2013
o postupe pri uzatváraní Dohôd o vykonaní práce,
Dohôd o brigádnickej práci študentov a Dohôd o pracovnej činnosti

Rok 2012

Smernica č. 1/2012
Udeľovanie medailí Prírodovedeckej fakulty UK

Príkaz dekana č. 1/2012
Plán dovoleniek na rok 2012

Rok 2010

Smernica č. 1/2010
o prispôsobení kritéria mimoškolskej činnosti pre prideľovanie ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave

Rok 2009

Smernica č. 1/2009
o prispôsobení kritéria mimoškolskej činnosti pre prideľovanie ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave na podmienky štúdia, študijných programov  Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Rok 2008

Smernica č.1/2008
Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2008/2009

Smernica č. 2/2008
ku kritériám za mimoškolskú činnosť pre ubytovania študentov v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave na podmienky štúdia študijných programov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Smernica č. 3/2008
Úprava výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2008/2009 po prechode na euro od 1.1.2009

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave
ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom
na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2009/2010
Vnútorný predpis č. 26/2008 Univerzity Komenského v Bratislave

Zásady priznávania príplatku a dodatkovej dovolenky
za prácu v staženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí

Rok 2007

Smernica č.4/2007
o postupe pri uzatváraní Dohôd o vykonaní práce,
Dohôd o brigádnickej práci študentov a Dohôd o pracovnej činnosti

Smernica č.3/2007
Zásady rigorózneho konania na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Smernica č. 2/2007
Smernica o postupe pri zabezpečovaní likvidácie náhrad cestovných výdavkov

Smernica č. 1/2007
Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2007/2008

Príkaz dekana č. 4/2007 
zo dňa 31. 7. 2007, platný od 1. 8. 2007
Na základe výsledkov merania odťahu digestorov na fakulte a odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, vydávam nasledovný príkaz

Príkaz dekana č. 3/2007 
zo dňa 31. 7. 2007, platný od 1. 8. 2007
V súlade so Zákonom č. 124/2006, NVSR č. 355/2006 a 356/2006 a fakultných Zásad priznávania príplatku a dodatkovej dovolenky za prácu v škodlivom pracovnom prostredí v bode 4, resp. 5 vydávam nasledovný príkaz

Rok 2006

Smernica č. 4/2006
Postup, spôsob a miesto odovzdávania záverečných prác na Prírodovedeckej fakulte UK v zmysle čl. 3, ods. 8 Smernice rektora UK č. 5/2005 v akademickom roku 2005/2006

Smernica č. 3/2006
Plán dovoleniek na rok 2006

Smernica č. 2/2006
Poriadok udeľovania grantov PRIF UK pre doktorandov v dennej forme štúdia
Novelizované znenie (16.5.2008)

Smernica č. 1/2006
Smernica o zabezpečení nepravidelného kontrolného systému orientačných dychových skúšok

Rok 2005

Opatrenie č. 2/2005
Doplnenie Študijného poriadku UK

Opatrenie č. 1/2005
Opatrenie na zabezpečenie výučby jazykov a zabezpečenie zápisu študentov 1. roku magisterského štúdia v akademickom roku 2005/2006

Smernica č. 5/2005 
Smernica o postupe pri uzatváraní Dohôd o vykonaní práce a Dohôd o brigádnickej práci študentov

Smernica č. 4/2005 
Smernica o prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov do registra poistencov

Smernica č. 3/2005 
Zásady zriaďovania odborových komisií pre štúdium doktorandských študijných programov na PriF UK

Smernica č. 2/2005  - bola nahradená Smernicou č. 2/2007
Smernica o zabezpečení postupu pri likvidácii náhrad cestovných výdavkov

Smernica č. 1/2005 
Smernica o obsahu, obehu a povinnej evidencii zmlúv

Doplňujúce pravidlá vykonávania podnikateľskej činnosti na PriF UK

Rok 2004

Smernica č. 1/2004
Smernica na zabezpečenie kolobehu dokladov, vykonávania finančnej kontroly, vedenia účtovníctva a vykonávania inventarizácie na PRIF UK.