Smernice a príkazy dekana

Súbory na webe sú prístupné pre zamestnancov PriF UK na Sharepointe

Kontakt

Email na sekretariát dekana PriF UK: sekrdekfns.uniba.sk ; marta.sakolciovauniba.sk

Rok 2024

Vnútorný predpis PriF UK č. 4/2024
Zásady pre vykonávanie home office – práce z domácnosti pre zamestnancov fakulty [.docx]
Formulár na home office [.docx]

Vnútorný predpis PriF UK č. 3/2024 [.pdf]
Plán dovoleniek na rok 2024

Vnútorný predpis PriF UK č. 1/2024 [.pdf]
Strážny a kľúčový poriadok

Rok 2023

Vnútorný predpis PriF UK č. 13/2023 [.pdf]
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2023   
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis PriF UK č. 12/2023
Študijný poriadok PriF UK v Bratislave [.pdf]
Prílohy k študijnému poriadku [.pdf]

Vnútorný predpis PriF UK č. 11/2023 [.pdf
Rokovací poriadok Vedeckej rady PriF UK v Bratislave

Vnútorný predpis PriF UK č. 10/2023 [.pdf] [.doc]
Dodatok č. 10 platný od 1.9.2023
nahrádza Vnútorný predpis PriF UK č. 1/2023
Dodatok č. 9 platný od 1.1.2023 do 31.08.2023
k Zásadám priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce

Vnútorný predpis PriF UK č. 9/2023  [.pdf]
Nákup leteniek

Vnútorný predpis PriF UK č. 8/2023 [.docx]   [.pdf]
Plán čerpania dovoleniek PriF UK

Vnútorný predpis PriF UK č. 7/2023   [.pdf]
Podmienky prijatia na magisterské študijné programy
na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2023/2024

Vnútorný predpis č. 6/2023 [.pdf]
schválený Akademickým senátom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Organizačný poriadok Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 5/2023 [.pdf]
schválený Akademickým senátom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave
Štatút Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis PriF UK č. 4/2023 [.doc]   [.pdf]
Rokovací poriadok Etickej rady PriF UK

Vnútorný predpis PriF UK č. 3/2023 [.doc]   [.pdf]
Etický kódex

Vnútorný predpis PriF UK č. 2/2023  [.pdf]
Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy uskutočňované na PriF UK v akademickom roku 2023/2024

Vnútorný predpis PriF UK č. 1/2023  [.doc]   [.pdf]
Dodatok č. 9
k Zásadám priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2023 do 31.08.2023 a nahrádza Dodatok č. 8.

Rok 2022

Vnútorný predpis PriF UK č. 10/2022   [.pdf]   [Sharepoint]
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2022

Vnútorný predpis PriF UK č. 9/2022   [.pdf]   [Sharepoint]
o energetickej úspore na PriF UK v Bratislave

Vnútorný predpis PriF UK č. 8/2022  [.doc]   [.pdf]   [Sharepoint]
Dodatok č. 8 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Platný od 1.7.2022, nahradí Vnútorný predpis PriF UK č. 1/2020

Vnútorný predpis č. 7/2022 [.pdf]   [Sharepoint]
o podmienkach vykonávania práce zamestnanca PriF UK z jeho domácnosti ( Home Office) v zmysle § 52 ods.2 Zákonníka práce v jeho platnom znení.

Vnútorný predpis č. 6/2022 [.pdf]   [Sharepoint]
Kompetencie a povinnosti študijných poradcov pre bakalárske a magisterské štúdium
na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte

Vnútorný predpis č. 5/2022 [.pdf]   [Sharepoint]
Pracovný čas pre technických zamestnancov projektov
Európskych štrukturálnych a investičných fondov

Vnútorný predpis č. 4/2022 [.pdf]   [Sharepoint]
Plán dovoleniek na rok 2022

Vnútorný predpis č. 3/2022 [.pdf]   [Sharepoint]
Právomoci a zodpovednosti hlavných osôb zodpovedajúcich za študijné programy na Univerzite Komenského, Prírodovedeckej fakulte

Vnútorný predpis PriF UK č. 2/2022 [.pdf]  [vyhlaska_264.pdf]  [Sharepoint]
ktorým sa zrušuje príkaz dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 22/2021
Opatrenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)

Vnútorný predpis č. 1/2022 [.pdf]  [Sharepoint]
Dodatok č.1 k Vnútornému predpisu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 9/2019, ktorým sa upravuje štatút Rady kvality Prírodovedeckej fakulty UK

Rok 2021

Vnútorný predpis PriF UK č. 26/2021 [.pdf]  [.docx]   [Sharepoint]
Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte
nahrádza VP č.16/2021

Vnútorný predpis PriF UK č. 25/2021 [.pdf]  [.docx]  [Sharepoint]
Zriadenie Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty
nahrádza VP č.15/2021

Vnútorný predpis PriF UK č. 24/2021 [.pdf]  [.docx]   [Sharepoint]
Zriadenie Rád študijných programov Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty
nahrádza VP č.14/2021

Vnútorný predpis PriF UK č. 23/2021 [.pdf]  [.docx]   [Sharepoint]
Zavedenie a udržiavanie politík na zabezpečovanie kvality na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte
nahrádza VP č.12/2021

Vnútorný predpis PriF UK č. 22/2021 [.pdf]  [Sharepoint] Príloha [.docx] Vyhláška [.pdf]
Opatrenia PriF UK v Bratislave v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)

Vnútorný predpis PriF UK č. 21/2021 [.pdf]  [.docx]  [Sharepoint]
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2021

Vnútorný predpis PriF UK č. 20/2021 [.pdf]  [.docx]  [Sharepoint]
Smernica dekana Prírodovedeckej fakulty UK č. 20/2021
ktorou sa upravujú podrobnosti výberu a realizácie pri zabezpečovaní stravovania pre zamestnancov Prírodovedeckej fakulty

Vnútorný predpis PriF UK č. 19/2021 [.pdf]  [Sharepoint]
Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, schválenému vo Vedeckej rade Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 27. februára 2015 v znení Dodatku č.1 schválenému dňa 7.decembra 2018

Vnútorný predpis PriF UK č. 18/2021 [.pdf]  [Sharepoint]
Pravidlá poskytovania neplateného voľna pre učiteľov a výskumných pracovníkov PriF UK v Bratislave

Vnútorný predpis PriF UK č. 17/2021 [.pdf]  [Sharepoint]
Štatút klubu absolventov PriF UK v Bratislave
Žiadosť o členstvo v klube absolventov [.pdf]  [Sharepoint]

Vnútorný predpis PriF UK č. 16/2021 [.pdf]  [Sharepoint]
Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte
VP č.16/2021 predpis platný a účinný do 13.12.2021, nahradený VP 26/2021

Vnútorný predpis PriF UK č. 15/2021 [.pdf]  [Sharepoint]
Zriadenie Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty
VP č.15/2021 predpis platný a účinný do 13.12.2021, nahradený VP 25/2021

Vnútorný predpis PriF UK č. 14/2021 [.pdf]  [Sharepoint]
Zriadenie Návrhových rád Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty
VP č.14/2021 predpis platný a účinný do 13.12.2021, nahradený VP 24/2021

Vnútorný predpis PriF UK č. 13/2021 [.pdf]  [Sharepoint]
Personálna politika a organizačné zabezpečenie výberu vysokoškolských učiteľov a ďalších tvorivých pracovníkov na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte

Vnútorný predpis PriF UK č. 12/2021 [.pdf]  [Sharepoint]
Zavedenie a udržiavanie politík na zabezpečovanie kvality na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte
VP č.12/2021 predpis platný a účinný do 13.12.2021, nahradený VP 23/2021

Vnútorný predpis PriF UK č. 11/2021 [.pdf]  [Sharepoint]
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)
Príkaz dekana PriF UK, ktorým sa zrušujú príkazy dekana PriF UK VP č. 1/2021, VP č. 3/2021, VP č. 6/2021, VP č. 7/2021, VP č. 8/2021 a VP č. 9/2021, vydané v súvislosti s Opatreniami Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, týkajúcimi sa výskytu a šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19)

Vnútorný predpis PriF UK č. 10/2021
Plán dovoleniek na rok 2021 [.doc] [Sharepoint]

Vnútorný predpis PriF UK č. 9/2021
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)
Príloha: Potvrdenie o potrebe fyzickej prítomnosti na pracovisku [.pdf] [.doc] [Sharepoint]
Dodatok č. 4 k Vnútornému predpisu PriF UK č. 3/2021 [.pdf]

Vnútorný predpis PriF UK č. 8/2021
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)
Príloha: Potvrdenie o potrebe fyzickej prítomnosti na pracovisku [.pdf] [.doc] [Sharepoint]
Dodatok č. 3 k Vnútornému predpisu PriF UK č. 3/2021 [.pdf]

Vnútorný predpis PriF UK č. 7/2021
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)
Príloha: Potvrdenie o potrebe fyzickej prítomnosti na pracovisku [.pdf] [.doc] [Sharepoint]
Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu PriF UK č. 3/2021 [.pdf]

Vnútorný predpis PriF UK č. 6/2021 [.pdf] [Sharepoint]
Dodatok č.1 k Vnútornému predpisu PriF UK č. 3/2021
Príkazu dekana PriF UK v Bratislave
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)
Príloha: Potvrdenie o potrebe fyzickej prítomnosti na pracovisku [.pdf] [Sharepoint]
Na sharepointe nájdete wordovskú verziu prílohy (.doc)

Vnútorný predpis PriF UK č. 5/2021 [.pdf] [Sharepoint]
Zriadenie Dočasnej akreditačnej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis PriF UK č. 4/2021 [.pdf] [Sharepoint]
Zriadenie Dočasnej návrhovej rady pre študijné programy Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis PriF UK č.3/2021 [.pdf] [Sharepoint]
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)

Vnútorný predpis PriF UK č.2/2021 [.docx] [Sharepoint]
Organizačné zabezpečenie a vyhodnocovanie študentskej ankety na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis PriF UK č.1/2021 [.pdf] [priloha.pdf] [Sharepoint]
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)

Rok 2020

Súbory od roku 2020 sú nahrané do Sharepointu, aby sa k nim zamestnanci dostali aj z domu.
Login a heslo je rovnaké ako do emailu (Office 365)

*****************************************************

Vnútorný predpis PriF UK č. 20/2020  [.pdf]   [Sharepoint]
Príkaz dekana PriF UK
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)

Vnútorný predpis PriF UK č. 19/2020 dodatok k 17/2020 [.docx]   [Sharepoint]
Príkaz dekana PriF UK
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)

Vnútorný predpis PriF UK č. 17/2020 [.docx]   [Sharepoint]
Príkaz dekana PriF UK
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)

Vnútorný predpis PriF UK č. 16/2020 [.docx]   [Sharepoint]
Príkaz dekana PriF UK
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)

Vnútorný predpis PriF UK č. 15/2020  [.doc]   [Sharepoint]    [Pre študentov]
Smernica dekana PriF UK
Organizácia a podmienky pedagogického procesu a pedagogickej praxe na  PriF UK na zimný semester akademického roka 2020/2021 

Vnútorný predpis PriF UK č. 14/2020 [.docx]   [Sharepoint
Smernica dekana PriF UK
Program podpory zvyšovania kvality ľudských zdrojov na PriF UK

Vnútorný predpis PriF UK č. 13/2020 [.docx]   [Sharepoint]
Smernica dekana PriF UK
Rokovací poriadok Etickej rady Prírodovedeckej fakulty UK

Vnútorný predpis PriF UK č. 12/2020 [.docx]   [Sharepoint]
Smernica dekana PriF UK
Etický kódex Prírodovedeckej fakulty UK

Vnútorný predpis PriF UK č. 11/2020 [.docx]   [Sharepoint]
Smernica dekana PriF UK
Rada pre učiteľské štúdium Prírodovedeckej fakulty UK

Vnútorný predpis PriF UK č. 10/2020 [.docx]   [Sharepoint]
BOZP - o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Príloha č. 1 - Pokyny na kontrolu požitia alkoholických nápojov a iných omamných látok [.doc
Príloha č. 2 - Pokyn na ochranu nefajčiarov [.doc
Príloha č. 3 - Traumatologický plán [.doc
Príloha č. 4 - Postup pri poskytovaní prvnej pomoci [.doc
Príloha č. 5 - Záznam o úraze [.docx
Príloha č. 6 - Klasifikácia úrazu  [.docx
Príloha č. 7 - Záznam o registrovanom pracovnom úraze [.xls
Príloha č. 8 - Zápis z  prerokovania rozsahu zodpovednosti za škodu [.doc
Príloha č. 9 - Oznámenie poistnej udalosti (Sociálna poisťovňa) [.doc
Príloha č. 10 - Správa z vyšetrenia príčin vzniku závažného pracovného úrazu [.xls
Príloha č. 11 - Oznámenie závažného pracovného úrazu [.doc]
Príloha č. 12 - Evidencia priznaných chorôb z povolania [.doc]
Príloha č. 13 - Zoznam pracovných pozícií na poskytovanie OOPP  [.docx]
Príloha č. 14 - Záznam z vykonanej kontroly na riadne používanie OOPP [.doc]
Príloha č. 15 - Druhy a frekvencia poskystovania OOPP + Evidenčná karta [.doc]
Príloha č. 16 - Návod na používanie a údržbu OOPP [.doc]
Príloha č. 17 - Intervaly pre vykonávanie jednotlivých druhov oboznamovania  [.doc]
Príloha č. 18 - Osnova školenia zástupcov zamestnancov pre BOZP [.doc]
Príloha č. 19 - Ustanovenie komisie BOZP [.doc]
Príloha č. 20 - Zástupca zamestnancov pre BOZP - tlačivo [.docx]
Príloha č. 21 - Záznamová kniha [.doc]
Príloha č. 22 - Záznam z poučenia zamestnanca na pracovisku [.doc]
Príloha č. 23 - Oboznámenie zamestnancov dodávateľskej spoločnosti s BOZP a OPP [.doc]
Príloha č. 24 - Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci [.doc]
Príloha č. 25 - Analýza rizík [.doc]
Príloha č. 26 - Určenie podmienok súvisiacich s prevádzkovaním regálov a rebríkov  [.doc]
Príloha č. 27 - Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko  [.doc]
Príloha č. 28 - Koncepcia politiky BOZP [.doc]
Príloha č. 29 - Predpis o zabezpečení podmienok na ochranu zdravia pri záťaži teplom a chladom [.docx]
Príloha č. 30 - Zoznam pracovísk bez denného osvetlenia [.docx]
Príloha č. 31 - Pokyn na zaistenie BOZP pre zamestnanov vykonávajúcich práca z domu [.docx]
Príloha č. 32 - Zoznam prác nevhodných pre tehotné ženy, matky po pôrode a dojčiace matky [.docx]
Evidencia iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí  [.doc]
Evidencia pracovných úrazov a iných nebezpečných udalostí [.doc]
Povinnosti užívateľov kopírovacieho stroja  [.doc]
Povinnosti užívateľov mikrovlnnej rúry  [.doc]
Povinnosti užívateľov ohrievačov  [.doc]
Povinnosti užívateľov rýchlovarnej kanvice  [.doc]
Povinnosti užívateľov skartovacieho stroja  [.doc]
Špecifické činnosti - bezpečnosť pri zimných športoch   [.doc]
Špecifické činnosti - bezpečnosť pri cyklistike [.docx]
Špecifické činnosti - bezpečnosť pri streľbe [.docx]
Špecifické činnosti - bezpečnosť pri turistike [.docx]
Špecifické činnosti - bezpečnosť pri vodnej turistike [.docx]
Všeobecné zásady bezpečného správania sa na pracovisku  [.doc]
Predpis pre prácu so zobrazovacími jednotkami  [.doc]
Základné zásady bezpečného zaobchádzania s chemickými látkami  [.docx]
Základné zásady pri bezpečnej preprave tlakových nádob a plynov [.docx]
Zoznam dokumentácie z BOZP [.xlsx]

Vnútorný predpis PriF UK č. 9/2020  [.doc]   [Sharepoint]
Dodatok č. 1 k Príkazu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č.3/2020
Opatrenia  PriF UK v záujme  predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení

Vnútorný predpis PriF UK č. 8/2020  [.doc]  [Sharepoint]
Príkaz dekana PriF UK
Mimoriadna inventarizácia drahých kovov
na Chemickom ústave PriF UK ku dňu 23.06.2020

Vnútorný predpis PriF UK č. 7/2020  [.pdf]  [Sharepoint]
Dodatok č. 1 k Príkazu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č.5/2020
Usmernenie k Zásadám výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis PriF UK č. 6/2020  [Sharepoint]
Študijný poriadok platný od 1. 9. 2020 [.pdf]
Prílohy k študijnému poriadku platnému od 1. 9. 2020  [.pdf]

Vnútorný predpis PriF UK č. 5/2020   [.pdf]  [Sharepoint]
Príkaz dekana PriF UK
Usmernenie k Zásadám výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis PriF UK č. 4/2020   [.pdf]  [Sharepoint]
Smernica dekana o evidencii publikačnej činnosti

Vnútorný predpis PriF UK č. 3/2020  [.pdf]  [Sharepoint]
Príkaz dekana PriF UK
Opatrenia PriF UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení

Vnútorný predpis PriF UK č. 2/2020 [.doc]  [Sharepoint]
Príkaz dekana PriF UK
Plán dovoleniek na rok 2020

Vnútorný predpis PriF UK č. 1/2020  [.doc]    [Sharepoint]
Dodatok č. 7 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2020 do 30.06.2022

Rok 2019

Vnútorný predpis PriF UK č. 12/2019 [.pdf]
Smernica dekana PriF UK
ktorou sa schvaľuje štatút skúšobného laboratória rádiochemickej analýzy (LARCHA) na PriF UK v Bratislave

Vnútorný predpis PriF UK č. 11/2019 [.pdf]
Príkaz dekana PriF UK
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2019

Vnútorný predpis č. 10/2019 [.pdf]
schválený Akademickým senátom PriF UK
Štipendijný poriadok PriF UK

Vnútorný predpis PriF UK č. 9/2019 [.pdf]
Smernica dekana PriF UK
ktorou sa upravuje štatút Rady kvality PriF UK
Nadobúda účinnosť dňom 01.10.2019

Vnútorný predpis PriF UK č. 8/2019 [.pdf]
Organizačný poriadok PriF UK pre celoživotné vzdelávanie
Nadobúda účinnosť dňom 02.09.2019

Vnútorný predpis PriF UK č. 7/2019 [.pdf]
Smernica dekana PriF UK
ktorou sa schvaľuje štatút skúšobného laboratória rádiochemickej analýzy (LARCHA) na PriF UK v Bratislave

Vnútorný predpis PriF UK č. 6/2019 [.pdf]
Štatút etickej komisie PriF UK

Vnútorný predpis č. 5/2019 [.doc]
Smernica dekana PriF UK
ktorou sa upravujú podmienky a postup pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancom Prírodovedeckej fakulty.
Smernica nadobúda platnosť 15.05.2019

Vnútorný predpis č. 4/2019 [.doc]
Príkaz dekana PriF UK
Plán dovoleniek na rok 2019

Vnútorný predpis č. 3/2019 [.pdf]
Smernica dekana PriF UK
ktorou sa upravujú pravidlá udeľovania ocenení Prírodovedeckej fakulty UK

Vnútorný predpis č. 2/2019 [.doc]
Smernica dekana PriF UK
ktorou sa uplatňujú špecifické pravidlá pri schvaľovaní školiteľov na PriF UK v zmysle Vnútorného predpisu UK č. 19/2018
Nadobúda účinnosť dňom 01.03.2019

Vnútorný predpis č. 1/2019 [.doc]
Smernica dekana PriF UK
Dodatok č. 1
k Smernici PriF UK č. 1/2005 o  obsahu, obehu a povinnej evidencii zmlúv [.doc]

Dodatok č. 6/2019
k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.jpg]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2019
Dodatok zrušený k 31.12.2020

Rok 2018

Príkaz dekana PriF UK č. 2/2018 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2018

Vnútorný predpis č. 1/2018 [.doc]
Príkaz dekana PriF UK
Plán dovoleniek na rok 2018

Dodatok č. 5/2018
k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.jpg]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce 
Dodatok platný od 1.1.2018
Dodatok zrušený k 31.12.2018

Rok 2017

Príkaz dekana PriF UK č. 4/2017 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2017

Príkaz dekana PriF UK č. 3/2017 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu  k 31.5.2017

Príkaz dekana PriF UK č. 2/2017 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu  k 25.5.2017

Vnútorný predpis č. 1/2017 [.doc]
Príkaz dekana PriF UK
Plán dovoleniek na rok 2017

Strážny a Kľúčový poriadok PriF UK
Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „PriF UK“) vydáva na základe čl. 10 ods. 8 Organizačného poriadku UK túto smernicu, ktorou sa vydáva Strážny a Kľúčový poriadok PriF UK [.pdf]  [.docx]

Dodatok č. 4/2017
k Zásadám priznávania platovej kompenzácie  [.jpg]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2017
Dodatok zrušený k 31.12.2017

Rok 2016

Príkaz dekana PriF UK č. 2/2016 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2016

Vnútorný predpis č. 1/2016 [.doc]
Príkaz dekana PriF UK, Plán dovoleniek na rok 2016

Dodatok č. 3/2016
k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.jpg]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2016
Dodatok zrušený k 31.12.2016

Rok 2015

Príkaz dekana PriF UK č. 4/2015 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2015

Príkaz dekana PriF UK č. 3/2015 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu 31.5.2015

Vnútorný predpis č. 2/2015 [.doc]
Príkaz dekana PriF UK
Plán dovoleniek na rok 2015

Príkaz dekana PriF UK č. 1/2015 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu 7.4.2015

Dodatok č. 1 k zásadám priznávania platovej kompenzácie doc
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2015
Dodatok zrušený k 30.6.2015

Dodatok č. 2 k zásadám priznávania platovej kompenzácie doc
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.7.2015
Dodatok zrušený k 31.12.2015

Rok 2014

Príkaz dekana PriF UK č. 7/2014 [.doc]
na vykonanie inventarizácie k 31.12.2014

Príkaz dekana PriF UK č. 6/2014 [.doc]
na mimoriadnu inventarizáciu 30.6.2014

Príkaz dekana č. 5/2014  [.doc]
Vykonanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia počas používania a vykonanie revízií a kontrol elektrických spotrebičov počas ich používania.

Smernica č. 1/2014 [.doc]  -  [.pdf]
o postupe pri zabezpečovaní likvidácie cestovných náhrad

Zásady priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce 2014  [.pdf]
Platné od 1.2.2014

Príloha č. 1 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon prace 2014 [.doc]  [.pdf]

Príloha č. 2 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon prace 2014 [.doc]  [.pdf]

Rok 2013

Smernica dekana č. 1/2013
o postupe pri uzatváraní Dohôd o vykonaní práce,
Dohôd o brigádnickej práci študentov a Dohôd o pracovnej činnosti

Smernica zrušená k 30.9.2013
Túto smernicu nahrádza Vnútorný predpis č. 14/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú zásady a postup pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Univerzite Komenského v Bratislave

Rok 2012

Smernica č. 1/2012
Udeľovanie medailí Prírodovedeckej fakulty UK

Príkaz dekana č. 1/2012
Plán dovoleniek na rok 2012

Rok 2010

Smernica č. 1/2010
o prispôsobení kritéria mimoškolskej činnosti pre prideľovanie ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave

Dodatok č. 2/2010
k Zásadám priznávania platovej kompenzácie za sťažený výkon práce
Platné do 9.1.2014

Rok 2009

Smernica č. 1/2009
o prispôsobení kritéria mimoškolskej činnosti pre prideľovanie ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave na podmienky štúdia, študijných programov  Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Zasady priznávanie platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce 2009 .doc
Zásady platné od 1.1.2009
Zásady zrušené k 31.1.2014

Rok 2008

Smernica č.1/2008
Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2008/2009

Smernica č. 2/2008
ku kritériám za mimoškolskú činnosť pre ubytovania študentov v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave na podmienky štúdia študijných programov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Smernica č. 3/2008
Úprava výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2008/2009 po prechode na euro od 1.1.2009

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave
ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom
na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2009/2010
Vnútorný predpis č. 26/2008 Univerzity Komenského v Bratislave

Rok 2007

Smernica č.4/2007
o postupe pri uzatváraní Dohôd o vykonaní práce,
Dohôd o brigádnickej práci študentov a Dohôd o pracovnej činnosti
Smernica zrušená k 31.12.2012
Túto smernicu nahrádza Smernica dekana č. 1/2013

Smernica č.3/2007
Zásady rigorózneho konania na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Smernica č. 2/2007
Smernica o postupe pri zabezpečovaní likvidácie náhrad cestovných výdavkov
Smernica zrušená k 18.03.2014
Túto smernicu nahrádza Smernica dekana fakulty č. 1/2014

Smernica č. 1/2007
Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2007/2008

Príkaz dekana č. 4/2007 
zo dňa 31. 7. 2007, platný od 1. 8. 2007
Na základe výsledkov merania odťahu digestorov na fakulte a odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, vydávam nasledovný príkaz

Príkaz dekana č. 3/2007 
zo dňa 31. 7. 2007, platný od 1. 8. 2007
V súlade so Zákonom č. 124/2006, NVSR č. 355/2006 a 356/2006 a fakultných Zásad priznávania príplatku a dodatkovej dovolenky za prácu v škodlivom pracovnom prostredí v bode 4, resp. 5 vydávam nasledovný príkaz
Tento príkaz zrušený k 31.12.2008

Rok 2006

Smernica č. 4/2006
Postup, spôsob a miesto odovzdávania záverečných prác na Prírodovedeckej fakulte UK v zmysle čl. 3, ods. 8 Smernice rektora UK č. 5/2005 v akademickom roku 2005/2006

Smernica č. 3/2006
Plán dovoleniek na rok 2006

Smernica č. 2/2006
Poriadok udeľovania grantov PRIF UK pre doktorandov v dennej forme štúdia
Novelizované znenie (16.5.2008)

Smernica č. 1/2006
Smernica o zabezpečení nepravidelného kontrolného systému orientačných dychových skúšok

Rok 2005

Opatrenie č. 2/2005
Doplnenie Študijného poriadku UK

Opatrenie č. 1/2005
Opatrenie na zabezpečenie výučby jazykov a zabezpečenie zápisu študentov 1. roku magisterského štúdia v akademickom roku 2005/2006

Smernica č. 5/2005 
Smernica o postupe pri uzatváraní Dohôd o vykonaní práce a Dohôd o brigádnickej práci študentov
Smernica zrušená k 30.9.2007
Túto smernicu nahrádza Smernica dekana fakulty č. 4/2007

Smernica č. 4/2005 
Smernica o prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov do registra poistencov

Smernica č. 3/2005 
Zásady zriaďovania odborových komisií pre štúdium doktorandských študijných programov na PriF UK

Smernica č. 2/2005 
Smernica o zabezpečení postupu pri likvidácii náhrad cestovných výdavkov
Smernica zrušená k 19.03. 2007
Túto smernicu nahrádza Smernica dekana fakulty č. 2/2007

Smernica č. 1/2005 
Smernica o obsahu, obehu a povinnej evidencii zmlúv

Doplňujúce pravidlá vykonávania podnikateľskej činnosti na PriF UK

Rok 2004

Smernica č. 1/2004
Smernica na zabezpečenie kolobehu dokladov, vykonávania finančnej kontroly, vedenia účtovníctva a vykonávania inventarizácie na PRIF UK.

Smernica bola nahradená Vnútorným predpisom č. 4/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o obehu a kontrole účtovných dokladov Univerzity Komenského v Bratislave