Marta NEVŘELOVÁ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

výber za posledných 6 rokov:

Nevřelová, M., 2011: CICAVCE LESNÝCH BIOTOPOV TRNAVSKEJ PAHORKATINY, Acta Environmentalica UC (Bratislava), Vol. 19, No. 1 (2011), s. 56-64. ADF

Nevřelová, M., 2012: DROBNÉ ZEMNÉ CICAVCE NELESNÝCH BIOTOPOV TRNAVSKEJ PAHORKATINY. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Vol. 20, No. 2 (2012), s. 64-70. ADF

Nevřelová, M., 2013: EKOSOZOLÓGIA. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 80 s. (ISBN: 978-80-223-3508-9) ACB

Nevřelová, M., Vaškovičová, C., 2014: VPLYV BARIÉR NA JARNÚ MIGRÁCIU DRUHU BUFO BUFO V OBLASTI KUČIŠDORFSKEJ DOLINY V MALÝCH KARPATOCH, Folia faunistica Slovaca 19 (3) 2014: 261–267 ISSN 1335-7522 (tlačená verzia) ADF

Nevřelová, M., Štefancová, D., 2014: PRIECHODNOSŤ ÚZEMIA PRE RATICOVÚ ZVER Z HĽADISKA PREFERENCIE KRAJINNÝCH PRVKOV PRI MIGRÁCIÁCH. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Vol. 22, No. 1 (2014), s. 62-71 ADF

Nevřelová, M., Ružičková, J., 2015: WOODY PLANTS AFFECTED BY UNGULATES IN WINTER PERIOD, IMPACTS AND BARK RENEWAL. Ekológia (Bratislava), Vol. 34, No. 3, p. 235–248, DOI:10.1515/eko-2015-0023 ADN

Ružičková, J., Nevřelová, M., Lehotská, B., 2015: STANOVENIE SPOLOČENSKEJ HODNOTY BIOTOPOV A DRUHOV MARTINSKÉHO LESA A ŠENKVICKÉHO HÁJA, Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Vol. 23, 1(2015): 66-76 ADF

Nevřelová, M., Becková, B., 2015: INVÁZNE DRUHY ŽIVOČÍCHOV NA SLOVENSKU – PÔVOD, ŠÍRENIE, OPATRENIA, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 128 s. (ISBN: 978-80-223-3982-7) ACB

Ružičková, J., Lehotská, B., Nevřelová, M., 2016: STANOVENIE SPOLOČENSKEJ HODNOTY BIOTOPOV A DRUHOV LESA LINDAVA. Assessment of socio-economic value of biotopes and species in the area of Lindava forest. Folia Oecologica, Vol. 8, No.2, p. 37-51 ADF

Nevřelová, M., Ružek, I., Noga, M., 2017: BIOTIC INVASIONS IN EUROPE AND THE POSSIBILITY OF USING KNOWLEDGE ABOUT INVASIVE SPECIES IN EDUCATION OF NATURAL SCIENCES (GEOGRAPHY AND BIOLOGY), Geographia Cassoviensis XI, 2/2017, p.167-183 ADN

Nevřelová, M., Ružičková, J., 2019: Educational potential of educational trails in terms of their using in the pedagogical process (Outdoor Learning).  European Journal of Contemporary Education. - Roč. 8, č. 3 (2019), s. 550-561 ADN

Nevřelová, M., Novota, M., 2020: Functionality of the ecological network elements from the point of view of mammal migrations in the contact zone of the forest and agricultural landscape. Ekológia (Bratislava), Vol. 39, No. 1, p. 45–57. DOI:10.2478/eko-2020-0004 ADN 

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

KEGA 003UK-4/2017 "Terénne vyučovanie geovied s využitím vybraných náučných chodníkov"

VEGA No. 1/0155/19 "The effects of road communications on the biota of the agricultural landscape in climate change conditions"

Operačný program Kvalita ŽP (Kohézny fond EÚ) "Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska", ITMS 2014+: 310011N463 

Pedagogika

Bakalárske a magisterské štúdium: 

* Ekosozológia

* Základy ekosozológie pre geografov

* Regionálna ekosozológia Slovenska

* Ekosystémy Slovenska

* Starostlivosť o chránené územia

* Územná ochrana a využívanie krajiny

* Ekológia urbanizovaného prostredia

* Metódy propagácie ochrany prírody

* Životné prostredie a legislatíva

* Metódy ekologického výskumu a ekosozologickej aplikácie

* Regionálna biogeografia

* Revitalizácia a manažment ekosystémov

* Seminár k didaktike environmentalistiky

* Terénne práce z ochrany a využívania krajiny

Výskum a jeho aplikácia

Mgr. Marta Nevřelová, PhD. sa v oblasti vedy a výskumu venuje vedeckým témam, ktoré sú súčasťou širšieho spektra výskumu ochrany prírody a krajiny. Ide o hodnotenie vplyvu antropogénnych aktivít na biodiverzitu v rôznych typoch krajiny, ochranu a tvorbu krajiny a štúdium vplyvu fragmentácie biotopov na biodiverzitu živočíšstva (predovšetkým stavovcov), sledovanie migrácií vybraných druhov v rôznych typoch krajiny a hodnotenie migračných bariér v krajine. V rámci pôsobenia v pedagogickom smere štúdia (učiteľstvo Environmentalistika - Biológia) sa venuje hodnoteniu, rekonštrukciám a návrhom náučných chodníkov v rôznych typoch slovenskej krajiny a ich využitiu v pedagogickom procese.

Získané poznatky terénneho výskumu sú aplikované v rámci nižšie uvedených predmetov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia v študijných programoch Environmentalistika (bakalársky stupeň), Environmentálna ekológia (magisterský stupeň) a učiteľstvo predmetov v kombinácii Environmentalistika-Biológia

Výučba (Pedagogická činnosť)

Výučba predmetov: 

* Ekosozológia

* Základy ekosozológie pre geografov

* Regionálna ekosozológia Slovenska

* Ekosystémy Slovenska

* Starostlivosť o chránené územia

* Územná ochrana a využívanie krajiny

* Ekológia urbanizovaného prostredia

* Metódy propagácie ochrany prírody

* Životné prostredie a legislatíva

* Metódy ekologického výskumu a ekosozologickej aplikácie

* Regionálna biogeografia

* Revitalizácia a manažment ekosystémov

* Seminár k didaktike environmentalistiky

* Terénne práce z ochrany a využívania krajiny 

Projekty (výber)

05/2019-12/2021

Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska (dr. Ružičková, dr. Nevřelová)

 

VEGA 1/9109/02: "Vzťah alfa a beta diverzity bioty k priestorovej distribúcii a kvalite krajinných prvkov v podmienkach Podunajska"

VEGA 1/0334/08 "Hodnotenie funkčnosti a kvality biokoridorov v kontaktnej zóne Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny".

VEGA 1/1139/11 "Zmeny konektivity krajiny v kontaktnej zóne Malých Karpát a priľahlých nížin - CONNECA"

KEGA 70UK-4/2015 "NATUR-Edu – spoznávanie a ochrana prírody v meste"

KEGA 029UK-4/2016 "Príprava environmentálnych databáz, ich systematizácia a využívanie pri tvorbe vzdelávacích materiálov"

KEGA 003UK-4/2017 "Terénne vyučovanie geovied s využitím vybraných náučných chodníkov"

VEGA No. 1/0155/19 "The effects of road communications on the biota of the agricultural landscape in climate change conditions"

Operačný program Kvalita ŽP (Kohézny fond EÚ) "Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska", ITMS 2014+: 310011N463

Publikačná činnosť (výber za posledných 10 rokov)

- publikácie

Nevřelová, M., 2008: ENVIRONMENTÁLNA VÝUČBA VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE, monografia, CICERO s.r.o., Bratislava, 90 s. ISBN 978-80-969678-2-7 (AAB)

Nevřelová, M., Kyselicová, Z., 2009: CICAVCE BIOTOPOV MARTINSKÉHO LESA (OKRES SENEC), Acta Environmentalica UC (Bratislava), vol.17, 2(2009), s. 66-72 (ADF)

Nevřelová, M., 2010: CICAVCE VYBRANÝCH TYPOV BIOTOPOV TRNAVSKEJ PAHORKATINY (MODELOVÉ ÚZEMIA MARTINSKÝ LES A LINDAVA), Tribun, s.r.o., Brno, 86 s., ISBN 978-80-970530-6-2 (AAB)

Ružičková, J., Lehotská, B., Ďugová, O., Gombíková, Z., Haceková, Z., Kalivodová, E., Janitor, A., Moravčíková, Z., Nevřelová, M., Petrovič, F., 2011: VYBRANÉ TERESTRICKÉ BIOKORIDORY A BIOCENTRÁ V KONTAKTNEJ ZÓNE TRNAVSKEJ PAHORKATINY A MALÝCH KARPÁT: HODNOTENIE BIOTICKÝCH POMEROV, KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY A FUNKČNOSTI, CD-ROM, Univerzita Komenského Bratislava, 204 pp. (13,1 AH) AAB (10%) ISBN 978-80-223-2776-3

Nevřelová, M., 2011: CICAVCE LESNÝCH BIOTOPOV TRNAVSKEJ PAHORKATINY, Acta Environmentalica UC (Bratislava), Vol. 19, No. 1 (2011), s. 56-64. ADF

Nevřelová, M., 2012: DROBNÉ ZEMNÉ CICAVCE NELESNÝCH BIOTOPOV TRNAVSKEJ PAHORKATINY. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Vol. 20, No. 2 (2012), s. 64-70. ADF

Nevřelová, M., 2012: CICAVCE BIOTOPOV MARTINSKÉHO LESA. In: Fedor, P., Vidlička, Ľ. (eds.): Príroda Martinského lesa (vybrané kapitoly). Bratislava: Ústav zoológie SAV, s. 208-214. (ISBN 978-80-970326-2-3) AED

Nevřelová, M., 2013: EKOSOZOLÓGIA. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 80 s. (ISBN: 978-80-223-3508-9) ACB

Nevřelová, M., Ružičková, J., Lehotská, B., 2014: PRAX ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU OCHRANA A VYUŽÍVANIE PRÍRODY A KRAJINY PRE POTREBY RIEŠENIA AKTUÁLNYCH PROBLÉMOV V OCHRANE BIODIVERZITY. Practice of college graduates of study program Nature and Landscape Conservation and Land Use for necessity of actual problems solving in biodiversity conservation. s. 11-12. In: Urban, P., (ed.) 2014: (Ako) Učiť ochranu prírody na vysokých školách? Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou (Banská Bystrica 6.-8.11.2014). Banská Bystrica: Belianum, 26 s. AFH

Nevřelová, M., 2014: CICAVCE LESNÝCH BIOTOPOV BRATISLAVY A JEJ OKOLIA (MALÉ KARPATY, TRNAVSKÁ PAHORKATINA), s. 141-148 In: Fedor, P., Molnárová, M., (eds.), 2014: Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany životného prostredia 2014, CD zborník recenzovaných vedeckých príspevkov, Univerzita Komenského v Bratislave, 182 s., ISBN 978-80-223-3728-1 AED

Nevřelová, M., Vaškovičová, C., 2014: VPLYV BARIÉR NA JARNÚ MIGRÁCIU DRUHU BUFO BUFO V OBLASTI KUČIŠDORFSKEJ DOLINY V MALÝCH KARPATOCH, Folia faunistica Slovaca 19 (3) 2014: 261–267 ISSN 1335-7522 (tlačená verzia) ADF

Nevřelová, M., Štefancová, D., 2014: PRIECHODNOSŤ ÚZEMIA PRE RATICOVÚ ZVER Z HĽADISKA PREFERENCIE KRAJINNÝCH PRVKOV PRI MIGRÁCIÁCH. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Vol. 22, No. 1 (2014), s. 62-71 ADF

Ružičková, J., Nevřelová, M., Lehotská, B., 2015: ENVIRONMENTÁLNE VZDELÁVANIE PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A OCHRANU BIODIVERZITY V RÁMCI VYBRANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (Environmental education for sustainable development and biodiversity conservation in selected study programmes at the Faculty of Natural Sciences of Comenius University in Bratislava), Envigogika 10 (2), Charles University E-journal for Environmental Education ISSN 1802-3061, 19 pp. ADE

Nevřelová, M., Ružičková, J., 2015: WOODY PLANTS AFFECTED BY UNGULATES IN WINTER PERIOD, IMPACTS AND BARK RENEWAL. Ekológia (Bratislava), Vol. 34, No. 3, p. 235–248, DOI:10.1515/eko-2015-0023 ADN

Ružičková, J., Nevřelová, M., Lehotská, B., 2015: STANOVENIE SPOLOČENSKEJ HODNOTY BIOTOPOV A DRUHOV MARTINSKÉHO LESA A ŠENKVICKÉHO HÁJA, Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Vol. 23, 1(2015): 66-76 ADF

Nevřelová, M., Becková, B., 2015: INVÁZNE DRUHY ŽIVOČÍCHOV NA SLOVENSKU – PÔVOD, ŠÍRENIE, OPATRENIA, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 128 s. (ISBN: 978-80-223-3982-7) ACB

Lehotská, B., Ružičková, J., Nevřelová, M., 2015: TERÉNNE EXKURZIE AKO VÝZNAMNÝ PRVOK AKTÍVNEJ FORMY VÝUCBY OCHRANY PRÍRODY – MODELOVÉ PRÍKLADY, Quaestiones rerum naturalium, Vol. 2. No. 1, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, 2015, s. 69 – 88. AFD

Ružek, I., Brisuda, J., Nevřelová, M., 2015: OBRAZOVÝ ATLAS DREVÍN. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 118 s. BCI

Ružičková, J., Lehotská, B., Nevřelová, M., 2016: STANOVENIE SPOLOČENSKEJ HODNOTY BIOTOPOV A DRUHOV LESA LINDAVA. Assessment of socio-economic value of biotopes and species in the area of Lindava forest. Folia Oecologica, Vol. 8, No.2, p. 37-51 ADF

Nevřelová, M., Ružek, I., 2017: GEOPARKY – POTENCIÁL PRE EXTERIÉROVÚ VÝUČBU PREDMETOV GEOGRAFIA A BIOLÓGIA. Scientia in educatione 8(1), 2017 p. 1–16 ISSN 1804-7106 ADE

Nevřelová, M., Ružek, I., Noga, M., 2017: BIOTIC INVASIONS IN EUROPE AND THE POSSIBILITY OF USING KNOWLEDGE ABOUT INVASIVE SPECIES IN EDUCATION OF NATURAL SCIENCES (GEOGRAPHY AND BIOLOGY), Geographia Cassoviensis XI, 2/2017, p.167-183 ADN

Na stiahnutie: Marta Nevřelová (2010): Cicavce vybraných typov biotopov Trnavskej pahorkatiny (modelové územia Martinský les a Lindava)

Fotogaléria

Po kliknutí na obrázok sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na obrázku sa ukáže titulok fotografie. :)