2018/11/09 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 09.11.2018 o 10:30 hodine v posluchárni CH 1-3

*************************
2018-11-09_pozvanka.rtf
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

pozývam Vás na 21. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 09. 11. 2018 o 10:30 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie dodatku č. 2.  k Zásadám volieb do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
5. Schválenie novely Rokovacieho poriadku Akademického senátu Prírodovedeckej  fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
6. Schválenie Správy o činnosti AS PriF UK za rok 2018
7. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
8. Rôzne

Zápisnice

2018-11-06_zapisnicaPAS.pdf

2018-11-06_zapisnica_Legislativna_Komisia.pdf

2018-11-09_zapisnica.rtf

Prílohy

2018-11-09_pozvanka.rtf

Rokovaci_poriadok_AS_PRIF_UK_2018.pdf

Sprava_o_cinnosti_AS_PriF_UK_2018.pdf

Vyrocna_sprava_cinnosti_Studentskej_casti_AS_PriF_UK_2018.pdf

Zasady_volieb_do_AS_PRIF_UK_2018_dodatok_c2.pdf

Predseda AS PriF UK

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
miroslava.slaninovauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK
Department of Genetics
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovak Republic

Podpredseda AS PriF UK

doc. RNDr. Renáta Flaková, PhD.
renata.flakovauniba.sk

Katedra hydrogeológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
tel.: 00421-2-60296558
http://www.hydrogeology.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************