2018/09/28 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 28.09.2018 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

*************************
2018-09-28_pozvanka.rtf
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

pozývam Vás na 20. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 28. 9. 2018 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie návrhu dekana fakulty na člena Vedeckej rady PriF UK
5. Prerokovanie návrhu dekana o výške školného a vybraných poplatkoch v akademickom roku 2019/2020
6. Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK na obdobie 2018-2022
7. Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS PriF UK na obdobie 2018-2020
8. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
9. Rôzne

Zápisnice

2018-09-28_zapisnica.rtf

2018-09-24_zapisnicaPAS.rtf

Prílohy

2018-09-28_pozvanka.rtf

skolne_2020.pdf

vyhlasenie_volieb_do_studentskej_casti_AS_PriF_UK_2018.rtf

vyhlasenie_volieb_do_zamestnaneckej_casti_AS_PriF_UK_2018.rtf

zapisnica-volby-do-AS-PriF-UK-formular-2018.rtf

Predseda AS PriF UK

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
miroslava.slaninovauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK
Department of Genetics
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovak Republic

Podpredseda AS PriF UK

doc. RNDr. Renáta Flaková, PhD.
renata.flakovauniba.sk

Katedra hydrogeológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
tel.: 00421-2-60296558
http://www.hydrogeology.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************