2018/04/13 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 13.04.2018 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

*************************
2018-04-13_pozvanka.rtf
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

pozývam Vás na 18. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 13. 04. 2018 o 900 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

  • Otvorenie
  • Schválenie programu zasadnutia
  • Voľba návrhovej komisie
  • Prerokovanie a schválenie Správy o hospodárení PriF UK za rok 2017
  • Prerokovanie a schválenie Výročnej správy PriF UK za rok 2017
  • Prerokovanie a schválenie rozdelenia štátnej dotácie na PriF UK  na rok 2018
  • Prerokovanie a schválenie rozpočtu PriF UK na rok 2018
  • Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
  • Rôzne

Zápisnice

2018-04-13_zapisnica.rtf

2018-04-10_zapisnicaPAS.rtf

2018-04-10_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

Prílohy

2018-04-13_pozvanka.rtf

cerpanie_rozpoctu_2017.xlsx

hospodarenie_fakulty_2017.rtf

naklady_a_vynosy_rok_2017.xls

rozpocet_na_rok_2018.xls

vynosy_a_naklady_na_rok_2018.xls

vyrocna_sprava_za_rok_2017.pdf

Predseda AS PriF UK

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
miroslava.slaninovauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK
Department of Genetics
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovak Republic

Podpredseda AS PriF UK

doc. RNDr. Renáta Flaková, PhD.
renata.flakovauniba.sk

Katedra hydrogeológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
tel.: 00421-2-60296558
http://www.hydrogeology.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************