2018/10/03 Voľby pre študentov

Zápisnice

zapisnica-volby-SC-AS-PriF-UK.pdf

zapisnica-volby-SC-AS-UK.pdf

zapisnica-volby-SRVS.pdf

Kandidáti

do Študentskej časti Akademického senátu PriF UK

Fejes_kandidatka.pdf do Študentskej časti Akademického senátu PriF UK

Goga_kandidatka.pdf do Študentskej časti Akademického senátu PriF UK

Jariabkova_kandidatka.pdf do Študentskej časti Akademického senátu PriF UK

Terpak_kandidatka.pdf do Študentskej časti Akademického senátu PriF UK

do Študentskej časti Akademického senátu UK

Fejes_kandidatka.pdf do Študentskej časti Akademického senátu UK

Kondekova_kandidatka.pdf do Študentskej časti Akademického senátu UK

do Študentskej rady vysokých škôl SR

Juracka_kandidatka.pdf do Študentskej rady vysokých škôl SR

Vyhlásenie volieb

Vážení členovia Akademickej obce PriF UK,

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK vyhlasuje

1. doplňujúce voľby do Študentskej časti Akademického senátu PriF UK (ďalej len „ŠČAS PriF UK“) na 3 miesta na funkčné obdobie od 3. 10. 2018 do 11. 12. 2018,

2. doplňujúce voľby do Študentskej časti Akademického senátu UK (ďalej len „ŠČAS UK“) na 2 miesta na funkčné obdobie od 3. 10. 2018 do 31. 10. 2019,

3. voľby do Študentskej rady vysokých škôl(ďalej len „ŠRVŠ“) na 1 miesto na obdobie 2018-20.

Voľby sa uskutočnia

dňa 3. 10. 2018 vo vstupnej hale CH1 v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Kandidátom môže byť študent denného aj externého štúdia (kandidatúru si môže podať sám, alebo ho môže niekto navrhnúť).

Návrhy na kandidátov do ŠČAS PriF UK, ŠČAS UK a/alebo ŠRVŠ v listinnej podobe odovzdávajte na adresu predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK do podateľne a takisto v elektronickej podobe na adresy tibor.blazik@uniba.sk; blanka.lehotska@uniba.sk a student.prifuk@gmail.com v termíne od 3. 9. 2018 do 26. 9. 2018 (najneskôr do 14.00 h). Návrhy na kandidátov preverí Volebná a mandátová komisia AS PriF UK a následne budú zverejnené na webovom sídle PriF UK v časti Akademický senát.

tibor.blazik@uniba.sk; blanka.lehotska@uniba.sk; student.prifuk@gmail.com

Adresa predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK:

RNDr. Tibor Blažík, PhD.
Katedra regionálnej geografie,
ochrany a plánovania krajiny PriF UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Návrh kandidáta do ŠČAS PriF UK, ŠČAS UK a/alebo ŠRVŠ musí obsahovať: meno a priezvisko, titul, ročník a odbor štúdia, e-mailovú adresu, fotografiu a súhlas s kandidatúrou (na tlačenej verzii musí byť vlastnoručný podpis kandidáta). V prípade, že kandidáta navrhuje iný člen Akademickej obce PriF UK, musí kandidatúra obsahovať aj vlastnoručný podpis navrhovateľa. V prílohe kandidát prikladá stručný opis predstavy o jeho činnosti v ŠČAS PriF UK, ŠČAS UK a/alebo ŠRVŠ.

Vyhlásenie volieb 2018.pdf

2018-09-06_zapisnicaPAS.pdf

V Bratislave, 27. 8. 2018

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
Predseda AS PriF UK