2018/12/14 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 14.12.2018 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

*************************
2018-12-14_pozvanka.rtf
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v novom funkčnom období, ktoré sa uskutoční

dňa 14.12.2018 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1.    Otvorenie
2.    Schválenie programu zasadnutia
3.    Voľba návrhovej komisie
4.    Voľba  predsedu AS Pri F UK
5.    Voľby predsedov komisií
6.    Voľba podpredsedu AS PriF UK za zamestnaneckú časť
7.    Voľba podpredsedu AS PriF UK za študentskú časť
8.    Voľba člena PAS PriF UK za študentskú časť
9.    Prerokovanie návrhu dekana ohľadne personálneho riešenia postu prodekana pre rozvoj
10.    Návrh spoločného vyhlásenia Akademického senátu PRIF UK a vedenia PRIF UK  k návrhu Metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2019
11.    Rôzne

RNDr. Tibor Blažík, CSc.
predseda volebnej a mandátovej komisie
AS PriFUK

Zápisnice

2018-12-14_zapisnica.rtf

Prílohy

2018-12-14_pozvanka.rtf

Spoločné vyhlásenie Akademického senátu PriF UK a vedenia PriF UK k návrhu Metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2019

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************