Voľby dekana PriF UK

Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. bol zvolený za kandidáta na dekana PriF UK na obdobie 1. 2. 2019 – 31. 1. 2023.

Výsledky volieb dekana 2018-11-09-zapisnica-volby-dekana.pdf

2018/11/09 o  9 hod. Voľby kandidáta na dekana na mimoriadnom zasadnutí AS PriF UK

2018/11/07 o 13 hod. Verejná prezentácia kandidáta na dekana


Kandidáti

***************************************************************

Poverenie predsedu volebnej komisie AS PriF UK RNDr. Tibor Blažík, PhD.:

Poverujem predsedníčku AS PriF UK doc. Mgr. Miroslavu Slaninovú, PhD. aby v mojej neprítomnosti od 12.9. do 20.9. 2018 prevzala kompetencie vyplývavajúce z povinností predsedu volebnej komisie AS PriF UK [.pdf]

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
miroslava.slaninovauniba.sk
Katedra genetiky PriF UK
Department of Genetics
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovak Republic

***************************************************************

Uznesenia k bodu č. 9 (Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana PriF UK na obdobie 1. 2. 2019 – 31. 1. 2023) programu zasadnutia AS PriF UK zo dňa 15. 6. 2018

1. Akademický senát PriF UK vyhlasuje voľby kandidáta na dekana PriF UK na funkčné obdobie 1. 2. 2019 - 31. 1. 2023 s nasledovným harmonogramom:

• Navrhovanie kandidátov: odo dňa vyhlásenia volieb 15.06.2018 do 26.10.2018 do 12.00 hod.

• Návrhy kandidátov na dekana, ich stručných pracovných životopisov a programového prehlásenia budú zverejňované priebežne odo dňa vyhlásenia volieb 15.06.2018 do 26.10.2018, vždy najneskôr do 3 pracovných dní po obdržaní návrhu, najneskôr do 26.10.2018.  

• Verejná prezentácia kandidátov na dekana na spoločnom zasadnutí AS PriF UK a Akademickej obce PriF UK: 7. 11. 2018 v čase od 13.00 h v miestnosti CH1-1.

• Voľby kandidáta na dekana PriF UK: 9. 11. 2018 od 9.00 h na mimoriadnom zasadnutí AS PriF UK v  miestnosti CH1-1.

2. V zmysle čl. 19 Štatútu PriF UK a čl. 13 Zásad volieb do AS PriF UK majú právo navrhovať kandidáta členovia senátu, prodekani, pracoviská fakulty alebo ostatní členovia Akademickej obce PriF UK petíciou minimálne 30 členov Akademickej obce PriF UK.

3. Návrh kandidáta na dekana sa predkladá na formulári schválenom AS PriF UK. Súčasťou návrhu je stručný pracovný životopis a programové prehlásenie, ktoré vypracuje kandidát. Návrh musí obsahovať súhlas kandidáta s kandidatúrou na funkciu dekana PriF UK a súhlas so zverejnením osobných údajov v súvislosti s kandidatúrou.

4. Zoznam kandidátov, ich pracovný životopis a programové prehlásenie bude zverejnené na informačnej tabuli AS PriF UK a na internetovej stránke fakulty.

5. Návrh kandidáta na funkciu dekana PriF UK je potrebné v uvedenom termíne doručiť predsedovi volebnej komisie, RNDr. Tiborovi Blažíkovi, PhD.  prostredníctvom podateľne na adresu Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny PriF UK a súčasne aj v elektronickej podobe zaslať na e-mailovú adresu: tibor.blazikuniba.sk

6. Formulár pre navrhovanie kandidátov je umiestnený na internetovej stránke fakulty pod označením "Voľby dekana PriF UK".

******************************************************
Formulár pre navrhovanie kandidátov na dekana [.docx]    [.rtf]
******************************************************

Vyhlásenie a priebeh volieb kandidáta na dekana sa riadia vnútorným predpisom "Zásady volieb do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave".

Zasady_volieb_do_ASPRIFUK_2014_uplne_znenie_schvalene_23.5.2014.pdf

Zasady_volieb_do_ASPRIFUK_2014_dodatok_c1_schvalene_23.5.2014.pdf