Voľby do AS PriF UK

https://fns.uniba.sk/volby2018senat/

Študenti

Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS PriF UK na obdobie 2018 – 2020

Vyhlasenie_volieb_studenti.rtf

Výsledky volieb do Študentskej časti AS PriF UK.pdf

Kandidáti:

Andrejcak.pdf

Chovanova.pdf

Fejes.pdf

Hurajt.pdf

Jariabkova.pdf

Novakova.pdf

Prochazkova.pdf

Semelak.pdf

Slivkova.pdf

Stehlikova.pdf

Terpák.pdf

Akademický senát PriF UK vyhlasuje voľby do študentskej časti AS PriF UK na funkčné obdobie 12. 12. 2018 – 11. 12. 2020 s nasledovným harmonogramom:

1. Návrhy kandidátov odovzdávajte v listinnej podobe na adresu predsedu volebnej a mandátovej komisie RNDr. T. Blažíka, PhD. prostredníctvom podateľne a takisto v elektronickej podobe na adresy tibor.blazikuniba.sk, blanka.lehotskauniba.sk a student.prifukgmail.com do 20. 11. 2018 do 12:00 hod.

Návrh kandidáta do ŠČAS PriF UK musí obsahovať: meno a priezvisko, titul, ročník a odbor štúdia, e-mailovú adresu, fotografiu a súhlas s kandidatúrou (na tlačenej verzii musí byť vlastnoručný podpis kandidáta). V prípade, že kandidáta navrhuje iný člen Akademickej obce PriF UK, musí kandidatúra obsahovať aj vlastnoručný podpis navrhovateľa. V prílohe kandidát prikladá stručný opis predstavy o jeho činnosti v ŠČAS PriF UK.

2. Zverejnenie kandidátov na webovom sídle fakulty dňa 21. 11. 2018:

https://fns.uniba.sk/volby2018senat/

3. Voľby sa budú konať 28. 11. 2018 vo vstupnej hale CH1 v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Voľby do AS PriF UK prebiehajú v zmysle schválených predpisov

Adresa predsedu volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK:

RNDr. Tibor Blažík, PhD.
Katedra regionálnej geografie,
ochrany a plánovania krajiny PriF UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
predsedníčka AS PriF UK

Zamestnanci

Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK na obdobie 2018 – 2022

Vyhlasenie_volieb_zamestnanci.rtf 

Zápisnice

2018-11-28_zapisnica_z_volieb_zastupcu_do_zamestnaneckej_casti_AS_PRIF_UK.rtf

2018-11-30_zapisnica_z_vysledkov_volieb_do_zamestnaneckej_casti_AS_PriF_UK_2018-2022.rtf

Akademický senát PriF UK vyhlasuje voľby do zamestnaneckej časti AS PriF UK na funkčné obdobie 12. 12. 2018 – 11. 12. 2022 s nasledovným harmonogramom:

1. Od 14. 11. 2018 do 27. 11. 2018 sa uskutočnia voľby zástupcov na jednotlivých pracoviskách fakulty – každé pracovisko má 1 zástupcu. Termín konania volieb na príslušnom pracovisku musí byť zverejnený najneskôr 3 dni pred ich konaním.

2. Vedúci pracovísk fakulty odovzdajú zápisnicu s výsledkami volieb v listinnej podobe predsedovi volebnej a mandátovej komisie RNDr. T. Blažíkovi, PhD. najneskôr jeden pracovný deň po ukončení volieb na príslušnom pracovisku (najneskôr do 28. 11. 2018 do 12:00 hod.).

3. Formulár pre nahlasovanie výsledkov je zverejnený na webovom sídle fakulty:

zapisnica-volby-do-AS-PriF-UK-formular-2018.rtf

Voľby do AS PriF UK prebiehajú v zmysle schválených predpisov

Adresa predsedu volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK:
RNDr. Tibor Blažík, PhD.
Katedra regionálnej geografie,
ochrany a plánovania krajiny PriF UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
predsedníčka AS PriF UK