2018/02/16 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 16.02.2018 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

*************************
Pozvánka [.rtf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 17. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 16.02.2018 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Zásady prijímacieho konania na magisterskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2018/2019
5. Schválenie  Správy o činnosti AS PriF UK za rok 2017
6. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
7. Rôzne

Zápisnice

2018-02-16_zapisnica.rtf

2018-02-16-zapisnica_Pedagogicka_Komisia.pdf

2018-01-22_zapisnicaPAS.rtf

Prílohy

2018-02-16_pozvanka.rtf

SCAS-PriF-UK-vyrocna-sprava-2017.pdf

Sprava-o-cinnosti-AS-PriF-UK-2017.pdf

Zasady_prijimacieho_pokracovania_na_Mgr.studium_pre_AR_2018-19_februar_2018.pdf

Predseda AS PriF UK

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
miroslava.slaninovauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK
Department of Genetics
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovak Republic

Podpredseda AS PriF UK

doc. RNDr. Renáta Flaková, PhD.
renata.flakovauniba.sk

Katedra hydrogeológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
tel.: 00421-2-60296558
www.hydrogeology.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************