2018/06/15 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 15.06.2018 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

*************************
2018-06-15_pozvanka.rtf
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

pozývam Vás na 19. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 15. 6. 2018 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie novely Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty
5. Zásady prijímacieho pokračovania pre bakalársky stupeň štúdia v akademickom roku 2019/2020
6. Schválenie dodatku  Organizačného poriadku PriF UK.
7. Voľba členov Disciplinárnej komisie fakulty pre študentov PriF UK
8. Voľba člena PAS PriF UK za ŠČ AS PriF UK a podpredsedu AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK.
9. Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana PriF UK na obdobie 1. 2. 2019 – 31. 1. 2023
10. Schválenie formulára pre navrhovanie kandidátov na funkciu dekana PriF UK
11. Doplnenie volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana PriF UK na obdobie 1. 2. 2019 – 31. 1. 2023
12. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
13. Rôzne

Akademický senát UK dňa 6.júna 2018 na mimoriadnom zasadnutí jednomyseľne schválil vyhlásenie k pripravovaným obmedzeniam akademickej samosprávy v SR

Zápisnice

2018-06-15_zapisnica.rtf

2018-06-11_zapisnicaPAS.rtf

2018-06-11_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

Prílohy

2018-06-15_pozvanka.rtf

2019-2020_Zasady_prijimacieho_pokracovania_pre_Bc_st_studia.rtf

PriFUK-stipendijny-poriadok-2018.pdf

Zlozenie_Disciplinarnej_komisie_pre_studentov.rtf

Organizacna_schema_PRIF_UK 2018.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok_c2_schvaleny_15.6.2018.pdf

Vyhlasenie-volieb-kandidata_na_dekana.rtf

Navrh-kandidata_na-dekana-2019-2023.rtf

Predseda AS PriF UK

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
miroslava.slaninovauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK
Department of Genetics
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovak Republic

Podpredseda AS PriF UK

doc. RNDr. Renáta Flaková, PhD.
renata.flakovauniba.sk

Katedra hydrogeológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
tel.: 00421-2-60296558
http://www.hydrogeology.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************