Katedra hydrogeológie

Hydrogeológia

Hydrogeológia sa zaoberá pôvodom, výskytom, pohybom a režimom podzemnej vody, jej fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami, jej vzťahom k povrchovým vodám, jej racionálnym využívaním a ochranou, využívaním a ochranou obyčajných, pitných, minerálnych a geotermálnych vôd, odvodňovaním banských diel a stavebných jám, prieskumom, monitoringom a sanáciami skládok a environmentálnych záťaží.

Možnosti uplatnenia získaných poznatkov

  • pri riešení inžinierskogeologických a hydrogeologických úloh,
  • pri návrhoch situovania a zakladania stavieb,
  • v územnom a ekologickom plánovaní,
  • pri riešení vodohospodárskych a environmentálnych problémov.