RNDr. René Putiška, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Geologická sekcia
Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky

Telefón na pracovisko +421 2 9014 9357
Miestnosť G-331
Email rene.putiskauniba.sk

Elektrická odporová tomografia

Elektrická odporová tomografia [.pdf]

VYSOKOŠKOLSKÉ SKRIPTÁ
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Prírodovedecká fakulta
Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky
René Putiška, Ivan Dostál
Elektrická odporová tomografia
2021

Predkladané vysokoškolské skriptá sú určené pre študentov magisterského štúdia
v rámci študijného programu Aplikovaná a environmentálna geofyzika
(študijný odbor Vedy o Zemi)
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
ako učebné texty k predmetu Geoelektrické metódy.

© RNDr. René Putiška, PhD., Mgr. Ivan Dostál, PhD., 2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia,
Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky

Recenzent
doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.

Za odbornú stránku týchto vysokoškolských skrípt zodpovedajú autori.
Vyšlo ako elektronická publikácia.
Rozsah 156 strán, 9,92 AH, vydanie prvé.
Vydala Univerzita Komenského v Bratislave.

Dielo je vydané pod medzinárodnou licenciou Creative Commons CC BY-S A4.0
(vyžaduje sa: povinnosť uvádzať pôvodného autora diela;
povinnosť odvodené dielo zdieľať pod rovnakou licenciou ako pôvodné dielo).

Viac informácií o licencii a použití diela:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Dostupné na stránke: https://fns.uniba.sk/putiska/

ISBN: 978-80-223-5115-7