2018/11/09 Voľby kandidáta na dekana PriF UK

Kedy: 09.11.2018 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

*********************************************
2018-11-09_pozvanka_mimoriadne_zasadnutie_AS.rtf
*********************************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Pozvánka

Vážení členovia AS PriF UK,

pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu

Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 9.11. 2018 o 9:00 hodine v CH1-3

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Voľby kandidáta na dekana PriF UK

4. Záver

Zápisnice

2018-11-09_zapisnica_volby_dekana.pdf

2018-11-09_zapisnica_z_mimoriadneho_zasadnutia.rtf

Pozvánka

2018-11-09_pozvanka_mimoriadne_zasadnutie_AS.rtf

Predseda AS PriF UK

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
miroslava.slaninovauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK
Department of Genetics
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovak Republic

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************