Spoločné vyhlásenie Akademického senátu PriF UK a vedenia PriF UK

k návrhu Metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2019

Vyhlásenie   [.doc]   [.pdf]  

Akademický senát PriF UK a vedenie PriF UK

1. nesúhlasia s navrhovanou zmenou pomeru študentov na učiteľa v skupine odborov 11  a z nej vyplývajúceho zníženia koeficientu odboru pre ostatné skupiny odborov,

2. požadujú návrat koeficientov odborov na hodnoty platné pre Metodiku rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2017.

V Bratislave 14. decembra 2018

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.    
predseda Akademického senátu PriF  UK    

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.    
dekan PriF UK   

Pozrite si  Pripomienky FMFI UK k návrhu Metodiky rozpisu dotácií pre VŠ